Investeren in persoonlijke leerroutes door online leren

We gaan meer investeren in blended learning, zodat we recht doen aan de wensen van studenten en de kwaliteit van het academisch debat verhogen. Ook investeren we in gepersonaliseerd leren om te voldoen aan de vraag van studenten en de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling. We blijven investeren in feedback aan studenten, zowel door gebruik te maken van learning analytics, als door te investeren in digitale formatieve beoordeling.

Subthema's en doelen

Blended onderwijs – Het ontwikkelen van online leermiddelen en -mogelijkheden voor een (online) wisselwerking met traditionele, plaatsgebonden methoden.

Gepersonaliseerd onderwijs – Een verscheidenheid aan onderwijsprogramma's, leerervaringen, onderwijsbenaderingen en strategieën voor wetenschappelijke ondersteuning, bedoeld om tegemoet te komen aan de verschillende interesses, ambities en culturele achtergronden van studenten.

Learning analytics – Het distilleren van trends en patronen uit onderwijskundige big data om vakken en prestaties van docenten/studenten te verbeteren.

Formatieve/summatieve toetsing – Het verbeteren van de terugkoppelingsfunctie van toetsen om gegevens te verzamelen omtrent het begrip van de lesstof en de studievoortgang. Summatieve toetsing richt zich op het toetsen van het geleerde aan het eind van een onderwijseenheid.

Digitale onderwijsondersteuning – Gericht op het verbeteren van technische onderwijsfaciliteiten. Investeren in een online leeromgeving die studenten in staat stelt om buiten de campus, in hun eigen tijd, te leren. Faciliteiten dienen het onderwijs te bevorderen en studenten in staat te stellen om te werken aan realtime problemen, op hun eigen vaardigheidsniveau.

 

Projecten per thema

 • ErasmusMCAdaptief blended leren in het geneeskunde onderwijsVoor de academische opleidingen wordt, samen met docenten, een blended onderwijsvorm ontwikkeld, met gedifferentieerde en adaptieve online leervormen die studenten stimuleren zich goed voor te bereiden op het contactonderwijs. Hierdoor kan het onderwijs zowel kleinschalig als (nog) grootschalig intensiever en effectiever worden. Tevens wordt aandacht besteed aan evaluatie en onderzoek naar optimale ontwerpkeuzes en effectiviteit. Realisatie hiervan vraagt een extra inspanning van de opleiding.
   AnapptomyMomenteel is er geen centraal informatiepunt voor studenten waar zij chirurgische benaderingen kunnen bestuderen. De informatie op internet is vaak kwalitatief slecht, ontoegankelijk, arbeidsintensief of er zijn kosten aan verbonden. Anapptomy is een ‘mobiel zakboek’ waar studenten stapsgewijs en beknopt een fotografische weergave van meest voorkomende operaties kunnen bestuderen, aangepast aan het niveau dat van de coassistent wordt verwacht. Chirurgische anatomie is hierdoor altijd en overal toegankelijk.
   Technisch Competent

  De huidige gezondheidszorg is ondenkbaar zonder technologie. Toch blijft de invoering van vooral digitale technologische innovaties in de praktijk achter. Dit hangt deels samen met het ontbreken van trekkers: artsen en klinisch technologen die in staat zijn de translatie naar de praktijk te maken. In dit project willen we de student stimuleren zich te ontwikkelen zodat zij/hij in staat is digitale innovaties kritisch te beoordelen en een leidende rol te nemen in de vertaling naar de klinische praktijk.

  ESEBlended maken van grote hoorcollegesHet implementeren van een nieuwe aanpak van blended learning in grootschalige colleges (200+) om activerend onderwijs te realiseren.
  ESHCCBlended maken van Digital HumanitiesOntwikkelen van blended leren in het vak ‘Digital Humanities’.
   Simulatiespellen als onderdeel van Employability (online)Ontwikkeling van simulatie spellen om de binding met de praktijk te intensiveren.
  ESHPMBlended Leren, online toolingOntwikkelen van een visie op online modules en online toetsing.
  ESLBlended leren projectenHet LI-team jaagt innovatie aan en ondersteunt bij inhoudelijk en technisch advies.
  ESSBCursus herontwerp DPAS mastersFlexibel maken van het curriculum door online leermogelijkheden uit te breiden.
   Ontwerp multidisciplinaire cursussen

  (Her)ontwerp van vakken, o.a. in (nieuwe) multidisciplinaire specialisaties.

   Flexibiliteit van het onderwijs

  Aanpassingen in curriculumopbouw, ontwikkelen e-modules, opnemen en online beschikbaar maken van hoorcolleges, etc.

   Blended learning EUCVernieuwingen van vakken onder andere blended.
  RSMGroepsgrootte terugbrengen BSC3Door de inzet van online instrumenten zoals webcasts wordt het onderwijs persoonlijker.
  ESPhilBlended maken van logicaVoor het academische jaar 2019-2020 worden instructiefilms ontwikkeld voor de introductiecursussen logica. Met behulp van externe expertise wordt onderzocht of verdere digitalisering wenselijk is.
   

  Interdisciplinaire modules

  Het ontwikkelen van interdisciplinaire modules met de zusterfaculteiten aan de EUR met behulp van innovatieve onderwijsvormen, gericht op interdisciplinariteit, toekomstverkenning en interactief leren.

 • ErasmusMCBetere begeleiding Buitenland Bsc 3Met de ontwikkeling van de hier voorgestelde tool krijgt de student 24/7 inzicht in welke buitenlandopties er zijn en welke stappen hij moet ondernemen voor-tijdens-na de stage. Ook geeft deze tool de opleiding 24/7 informatie over welke student waar zit in het proces en wordt het gehele proces van start tot finish geborgd.
  ESEInnovatie HubHet stimuleren van personal online onderwijs in de herziening van cursussen.
  ESLJuridisch Academische Vaardigheden Rechtsgeleerdheid Bachelor en Fiscaal Recht bachelorIntensivering van individuele feedback aan studenten en opzet digitaal portfolio.
  RSMVoorbereidende module wiskundeHet inrichten van voorbereidende wiskunde modules die studenten veel persoonlijke feedback geven op hun leerprestaties.
  ESPhilPortfolioHet ontwikkelen van een portfolio waarin studenten hun ontwikkeling bijhouden. Met een loopbaanadviseur tijdens de cursus Filosofen aan het Werk verkennen van de arbeidsmarktmogelijkheden. Het organiseren van themaweek/weken met externe professionals om arbeidsmarktvaardigheden verder te ontwikkelen.
 • ESHCCLearning AnalyticsOnderzoek naar op welke wijze la kunnen bijdragen aan versterking van onderwijs.
 • ESHPMFormatieve toetsingOntwikkelen van (een visie op) formatieve toetsing.
  RSMSlimmer feedback assessmentHet inzetten van online digital testen om de feedback aan studenten te verbeteren.
 • ErasmusMCOntsluiting van het CIS voor alle geneeskunde studentenIn het CIS wordt meta-informatie en onderwijscontent van zowel de bachelor en master Geneeskunde vastgelegd, in eerste instantie ten behoeve van de docenten en de opleidingsorganisatie. Het CIS-project waarin dit is gerealiseerd nadert zijn voltooiing. Dit vervolgproject is erop gericht om nu ook studenten rechtstreeks toegang te geven tot de voor hen relevante informatie en functionaliteit in het CIS, op zo'n manier dat het een duidelijke meerwaarde biedt voor hun studie.
   Verbetering onderwijscentrum t.b.v. optimale benutting voor onderwijs

  Om het huidige Onderwijscentrum optimaal te kunnen benutten zijn bouwkundige en technische aanpassingen nodig. Het huidige projectplan brengt op een aantal acute punten verbeteringen aan die leiden tot betere inzetbaarheid van alle ruimtes ten behoeve van de organisatie en ten behoeve van de studenten. Hiermee zal het leerklimaat verbeteren en kunnen we op een verantwoorde manier investeren in het onderwijscentrum.