Vroeger en nu

In 2015 is het College van Bestuur gestart met een nieuw beleidsaanpak met betrekking tot diversiteit en inclusie (D&I). Dit proces begon met een uitgebreide herziening van het onderzoek om uitdagingen binnen de EUR te identificeren, evenals de beste praktijken op het gebied van diversiteit en inclusie te onderscheiden. Deze evaluatie leidde tot het identificeren van essentiële gemeenschappelijke elementen voor het bereiken van aanhoudende D&I praktijken binnen de EUR.

Het programma creëerde besef, bepaalde agenda’s, bracht een stuurgroep tot stand, een adviesraad, een werkgroep voor onderwijsinterventies, en de benoeming van diversiteit contactpersonen per faculteit. Dit was onder de visieverklaring:

“EUR levert uitstekend onderwijs en onderzoek en onderscheidt zich door optimaal gebruik te maken van de beschikbare diversiteit aan talent. We bieden iedereen gelijke kansen en hebben een inclusieve organisatiecultuur waarin iedereen zich thuis voelt en kan uitblinken.”

Na een termijn van twee jaar heeft het College van Bestuur in juni 2017 de voortzetting van het Diversiteit & Inclusie Programma goedgekeurd.

In deze twee jaar is het D&I project uitgebreid naar verschillende subdoelen/thema’s/projecten op basis van de drie pijlers van Onderwijs & Studenten, Faculteit en Personeel, en Onderzoek:

1)       Onderwijs en Studenten: Een inclusieve en educatieve ervaring
-        Gelijke kansen creëren binnen studie en carrière – “Wees jezelf en voel je thuis”
-        Creëren van inclusieve klaslokalen
-        Diversiteit in onderwijsbenadering/curriculum
-        Studenten voorbereiden op een superdiverse samenleving

2)      Diversiteit & Personeel: Aantrekken, behouden en ontwikkelen van divers personeel
-        Diversiteit integreren in talentmanagement en HR-processen
-        Implicit bias bewustzijn
-        Gelijkheid van mannen en vrouwen

3)       Diversiteit & Onderzoek: Integratie en inbedding van diversiteit in onderzoek
-        Het integreren van diversiteit in de onderzoek ondersteunende diensten
-        Het koppelen van onderzoek aan diversiteitsbeleidsmaatregelen (effectmetingen van D&I programma-interventies)
-        Diversiteit in onderzoeksteams
-        Genderperspectief in onderzoeksvoorstellen

Met een toekomstige uitbreiding in de richting van:
4)      Cultuurscan
-        Ontwikkeling van een Erasmus Universiteit klimaat/cultuur scan voor studenten/faculteit/personeel

5)      D&I Monitor
-        Ontwikkeling van een structurele D&I monitor
-        Implementeren van kwaliteitsmanagement op basis van de PCDA-cyclus

In het kader van de nieuwe strategische periode werd het programma verlengd voor nog eens vijf jaar, met inbegrip van een toegewijd Diversiteit & Inclusie kantoor in het Erasmus gebouw, dat in mei 2018 werd geopend.

Het programma op dat moment was gebaseerd op deze visieverklaring:

“De EUR streeft ernaar om een inclusieve universiteit te zijn:

 • Dat getalenteerde studenten, docenten en medewerkers aantrekt en behoudt, die in grote lijnen representatief zijn voor de verschillende perspectieven in de samenleving.
 • Die zich actief inzet voor het wegnemen van impliciete en expliciete barrières die de volledige deelname van alle leden van de academische gemeenschap in de weg staan.
 • Die actief is in het ontwikkelen van beleid, procedures en praktijken die een inclusieve cultuur bevorderen.”

Arie Kers

Met ingang van oktober 2018 is Prof. Semiha Denktaş benoemd tot Chief Diversity Officer (CDO), vergezeld van de nieuwe programmamanager Dr. Gwen de Bruin. In deze periode is uitgebreid samengewerkt met het College van Bestuur, de faculteitsdecanen, de diversiteit faculteiten contactpersonen, medewerkers en studenten, evenals internationale deskundigen zoals Prof. Curt Rice, om een beter beeld te krijgen van de huidige uitvoering van het D&I beleid en de toekomstige eisen die daaraan gesteld worden. Ook de toekomstige strategie en de gebieden van de ontwerplabo’s werden geëvalueerd. De CDO en de programmamanager hebben, samen met het D&I team, het huidige D&I-programma voortgezet en tegelijkertijd een aantal noodzakelijke aanpassingen gedaan om beter aan te sluiten bij de behoeften van Erasmus. Bijgevolg zijn verschillende gebieden meer op de voorgrond getreden, die proberen de cultuur en het beleid te hervormen, die werken naar een echte inclusie.

D&I Programma 2019-2020

De huidige visie voor het programma is:

 • Vroegtijdige outreach-activiteiten opzetten, barrières wegnemen en alle studenten met een diverse achtergrond vertrouwd maken met het academisch onderwijs.
 • Meer vrouwelijke professoren benoemen. EUR streeft ernaar om 20% vrouwelijke EUR professoren te hebben tegen 2020. Om dit doel te bereiken, zijn er al verschillende maatregelen genomen en zullen er nieuwe activiteiten worden opgestart.
 • Het starten en ondersteunen van onderzoek dat gericht is op het monitoren en evalueren van het gebruik en de effectiviteit van beleid, interventies, en producten op het gebied van D&I.
 • Verbetering van de leer- en werkomgeving met betrekking tot D&I.

Andere aandachtspunten zijn onder andere:

 • De uitbreiding van het diversiteitsbeleid; aandacht voor het brede scala aan diversiteit en inclusie.
 • Integratie van het diversiteitsthema in het onderwijs- en onderzoeksbeleid, de ondersteunende diensten en de faculteiten van de EUR.
 • Verankering van het diversiteitsbeleid binnen het wetenschappelijk onderzoek en tussen academisch personeel en ondersteunend personeel door het delen van kennis ('genetwerkte wetenschap').
 • Het promoten van de EUR als een universiteit die haar diversiteit aan talent (studenten en medewerkers) ten volle benut en beschouwt als een belangrijke toegevoegde waarde voor de universiteit.
 • Een organisatiestructuur, waarbij het Diversity and Inclusion Office een zichtbare positie heeft binnen de Erasmus Universiteit, onder leiding van een Chief Diversity Officer, die een belangrijke faciliterende rol vervult als 'change agent'.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen