prof.dr. (Han) JMG Leune

(external) researcher Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T15-22
Telephone
0104082085
Email
leune@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • J.M.G. Leune (2008). Grepen uit de geschiedenis van Liefkenshoek. Het Land van Beveren, 51 (1), 12-28.
    • J.M.G. Leune (2001). Hoe kan de kwaliteit van het funderend onderwijs worden verbeterd? Basisschoolmanagement, 14 (4), 1-9.
    • J.M.G. Leune (1996). Ambivalentie over bijdragen van normen en waarden in onderwijs. Staatscourant, 6-7.
    • J.M.G. Leune (1996). Het belang van pedagogisch-didactische vaardigheden; een reactie. VELON. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 17 (4), 46.
    • J.M.G. Leune (1996). Het bijzonder onderwijs in een duaal bestel; bedreigingen en kansen. VBSchrift, 17-21.
    • J.M.G. Leune (1995). Aandachtspunten bij het revitaliseren van de lerarenopleiding. VELON. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 1, 5-10.
    • J.M.G. Leune (2000). Vrijheid van onderwijs anno 2000. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 12 (2), 74-90.
    • J.M.G. Leune (1997). Onderwijs op weg naar de 21e eeuw; trends en contradicties. Comenius. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Demokratisering van Opvoeding, Onderwijs ..., 17 (1), 13-27.
    • J.M.G. Leune (1995). Maatschappelijke veranderingen en hun gevolgen voor taak en positie van schoolleiders. Meso Magazine, 81 (15), 2-10.
    • J.M.G. Leune (2007). Verstandig onderwijsbeleid. Antwerpen/Apeldoorn: Garant
    • J.M.G. Leune (1999). Onderwijsbeleid op weg naar 2000. Maastricht: Hogeschool Maastricht
    • J.M.G. Leune (2009). Lillo en Liefkenshoek, deel 4; supplement (Studia, 122). Brussel: Algemeen Rijksarchief
    • J.M.G. Leune (2006). Lillo en Liefkenshoek; deel 2 c; repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786. Brussel: Algemeen Rijksarchief
    • J.M.G. Leune (2006). Lillo en Liefkenshoek; deel 2 b; repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786. Brussel: Algemeen Rijksarchief
    • J.M.G. Leune (2006). Lillo en Liefkenshoek; deel 2 a; repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786. Brussel: Algemeen Rijksarchief
    • J.M.G. Leune (2006). Lillo en Liefkenshoek; deel 1; de geschiedenis van twee Scheldeforten 1585-1786. Brussel: Algemeen Rijksarchief
    • J.M.G. Leune (2001). Onderwijs in verandering; reflecties op een dynamische sector. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • J.M.G. Leune (1999). Onderwijs in beweging; enige opmerkingen over veranderingen in het Nederlandse onderwijs gedurende het laatste kwart van de twintigste eeuw. Den Haag\: Sociaal en Cultureel Planbureau
    • J.M.G. Leune & N.L. Dodde (1995). Het Nederlandse schoolsysteem. Groningen: Wolters-Noordhof
    • J.M.G. Leune (2001). Kanttekeningen bij vraagsturing in het onderwijs. In J. Messelink (Ed.), Vriendenboek Remmelt de Boer (pp. 85-102). Zwolle: Jansen
    • J.M.G. Leune (2000). Enkele onderwijsontwikkelingen en het decanaat. In L. Coïni, C. van Dam & R. Stufkens (Eds.), Het onderwijs met vijf poten; 25 jaar visies op recente onderwijsontwikkelingen (pp. 63-68). Utrecht: Nederlandse Vereniging van Schooldecanen
    • J.M. Koot & J.M.G. Leune (1998). Jeugd in de grote stad. In C. Odijk (Ed.), De sociaal-economische toekomst van de stad Rotterdam; Naar aanleiding van de prognose 2011 (pp. 13-14). Rotterdam: Gemeente Rotterdam/ Erasmus Universiteit
    • J.M.G. Leune (1996). De Onderwijsraad 1919-1996: een terugblik. In De Onderwijsraad (Ed.), Terugblikken in perspectief (pp. 17-26). Den Haag: Publ. van de Onderwijsraad
    • J.M.G. Leune (1995). Het gaat niet slecht, maar het kan beter. In J. Ahlers (Ed.), Onderwijs in 2000 (pp. 17-44). Zeewolde: Uitgeverij BTBT
    • J.M.G. Leune (2003). Onderwijs en overheid. In N. Verloop & J. Lowyck (Eds.), Onderwijskunde: Een kennisbasis voor professionals (pp. 62-112). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • J.M.G. Leune (2002). Onderwijs en maatschappelijke verandering; een terugblik op 200 jaar onderwijs en onderwijsbeleid in Nederland. In P. Boekholt (Ed.), Tweehonderd jaar onderwijs en de zorg van de Staat (pp. 11-49). Assen: Koninklijke Van Gorcum
    • J.M.G. Leune & M. van Dijck (2001). Schoolprestatieindicatoren en de rol van de overheid. In A.B. Dijkstra, S. Karsten, R. Veenstra & A.J. Visscher (Eds.), Het oog der natie: scholen op rapport; standaard voor de publicatie van schoolprestaties (pp. 190-208). Assen: Van Gorcum
    • J.M.G. Leune (2000). Onderwijsbeleid voor de kennissamenleving; trends, uitdagingen en dilemma's. In P.B. Lehning (Ed.), De beleidsagenda 2000; strijdpunten op het breukvlak van twee eeuwen (pp. 266-283). Bussum: Coutinho
    • J.M.G. Leune (2000). Van centraal naar decentraal; over deregulering en autonomie vergroting in het onderwijs. In B.P.M. Creemers (Ed.), De context van het onderwijs (Onderwijskundig Lexicon, editie 3) (pp. 25-39). Alphen aan den Rijn: Samsom
    • J.M.G. Leune (2000). Het leraarschap: knelpunten en perspectieven. In H. Kleijer & G. Vrieze (Eds.), Onderwijzen als roeping; het beroep van leraar ter discussie (OOMO-reeks) (pp. 213-233). Leuven/Apeldoorn: Garant
    • J.M.G. Leune (1999). Onderwijsexpansie in Nederland: feiten, determinanten en waardering. In J.C. Vrooman (Ed.), Moderne Sociale Dilemma's (pp. 63-91). Amsterdam: SISWO/NSV
    • J.M.G. Leune (1999). Kanttekeningen bij het streven naar integraal jeugdbeleid in Rotterdam. In A.J. van Soest (Ed.), De jeugd in 2011 (pp. 11-15). Rotterdam: Centrum voor Onderzoek en Statistiek
    • J.M.G. Leune (1998). De normatieve taak van de school en culturele verscheidenheid. In G.W. Meijnen (Ed.), Opvoeding, onderwijs en sociale integratie (pp. 33-46). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • J.M.G. Leune (1997). Education as a Gift of and for Society; Some Trends and Dilemma's. In M.J. de Jong & A.C. Zijderveld (Eds.), The Gift of Society (pp. 171-183). Nijkerk: Enzo Press
    • J.M.G. Leune (1997). Education for the 21st century: a response to the report of the Delors Commission "Learning: the treasure within". In xx UNESCO (Ed.), Learning: the treasure within; the Delors report and the Netherlands (pp. 11-28). Den Haag: UNESCO
    • J.M.G. Leune & A.M.L. van Wieringen (1997). Tussen opleggen en overreden: besturen in een dynamische context. In Th. Bergen, A. Knoers & P. Sleegers (Eds.), Perspectieven op de school in dynamische ontwikkeling (pp. 17-35). Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink
    • J.M.G. Leune (1996). Onderwijs in de 21ste eeuw; een reactie op het rapport van de UNESCO-commissie Delors c.s. "Learning: the treasure within". In Nationale Unesco-commissie (Ed.), Onderwijs: de Verborgen Schat: het rapport-Delors en Nederland (pp. 9-25). Den Haag: Unesco-Commissie Nederland
    • N.L. Dodde & J.M.G. Leune (1995). Inleiding. In N.L. Dodde & J.M.G. Leune (Eds.), Het Nederlandse schoolsysteem (pp. 9-12). Groningen: Wolters-Noordhof
    • N.L. Dodde & J.M.G. Leune (1995). Een lange onderwijsweg. In N.L. Dodde & J.M.G. Leune (Eds.), Het Nederlandse schoolsysteem (pp. 73-99). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • J.M.G. Leune (1995). Pressiegroepen in en buiten het onderwijsbestel. In N.L. Dodde & J.M.G. Leune (Eds.), Het Nederlandse schoolsysteem (pp. 235-255). Amsterdam: Wolters-Noordhoff
    • J.M.G. Leune (1995). Autonomievergroting van scholen: risico en grenzen. In J.M.G. Leune (Ed.), Sociaal en Cultureel Planbureau, Zeggenschap in het onderwijs, november 1995 (pp. 7-14). Rijswijk: SCP
   • J.M.G. Leune (1999). Onderwijskwaliteit en Onderwijsvrijheid. (Extern rapport, Serie werkdocumenten). Den Haag: Onderwijsraad
   • J.M.G. Leune (1998). De toekomst van het leraarschap. (Extern rapport, werkdocumenten B, no 98476/359). Den Haag: Onderwijsraad
   • J.M.G. Leune (1997). Internationalisering van onderwijs: uitdaging en grenzen. (Extern rapport, Working Paper AWSB, no 97/09). Utrecht: AWSB
   • J.M.G. Leune (1997). Grondslagen van welzijnsbeleid. (Extern rapport, Working Paper AWSB, no 97/05). Utrecht: AWSB
   • J.M.G. Leune (1997). The meaning of government legislation and funding for primary and secondary schools with a religious character in the Netherlands. (Extern rapport, Working Papers AWSB, no 97/06). Utrecht: AWSB
   • J.M.G. Leune (2000, oktober 18). Beleid vraagt om goed meten, goed meten vraagt om beleid. Onderwijsraad, Serie Werkdocumenten, pp. xx-xx.
    • J.M.G. Leune (1999). Onderwijsbeleid op weg naar 2000. Nieuwjaarsbijeenkomst van de Hogeschool Maastricht: Maastricht (1999, januari 11).
    • J.M.G. Leune (1999). Onderwijskwaliteit en Onderwijsvrijheid. Jaarvergadering van de Nederlandse Katholieke Schoolraad: Utrecht (1999, december 11).
    • J.M.G. Leune (1999). Trends in de Nederlandse onderwijssociologie in de periode 1964-1999. Conferentie 'Onderwijs en Maatschappij: reflecties op het verdelingsvraagstuk': Nijmegen (1999, oktober 28).
    • J.M.G. Leune (1999). Onderwijsbeleid voor de kennissamenleving; trends, uitdagingen en dilemma's. Congres 'De beleidsagenda 2000'; georganiseerd door de Faculteit der Sociale Wetenschappen: Rotterdam (1999, juni 4).
    • J.M.G. Leune (1999). Vrijheid van onderwijs op weg naar 2000. Opening van de nieuwbouw van het Calvijn College te Goes: Goes (1999, november 11).
   • J.M.G. Leune (Ed.). (2006). Lillo en Liefkenshoek; deel 3 c; compilaties en transcripties (3). Brussel: Algemeen Rijksarchief
   • J.M.G. Leune (Ed.). (2006). Lillo en Liefkenshoek; deel 3 b; compilaties en transcripties (2). Brussel: Algemeen Rijksarchief
   • J.M.G. Leune (Ed.). (2006). Lillo en Liefkenshoek; deel 3 a; compilaties en transcripties (1). Brussel: Algemeen Rijksarchief
   • J.M.G. Leune (1998, april 6). Onder welke condities is het publiceren van prestaties van scholen aanvraadbaar? Den Haag, Lezing tijdens de conferentie Kwaliteit van en Verantwoordelijkheid voor Onderwijs, georganiseerd door de VVD .
   • J.M.G. Leune (1998, april 8). Bouwstenen voor de onderwijspolitieke agenda op weg naar 2000. Den Haag, Lezing tijdens een studiedag van de Vaste Adviesorganen van de Regering en de Staten-Generaal.
   • J.M.G. Leune (1998, december 10). Het onderwijsbeleid onder Paars. Utrecht, Referaat voor leden van de divisie Beleid en Organisatie van het Onderwijs van de Vereniging voor Onderwijsresearch.
   • J.M.G. Leune (1998, mei 14). Maatschappelijke veranderingen en hun gevolgen voor het onderwijs op weg naar het jaar 2000. Enschede, Key-note lezing tijdens de Onderwijsresearchdagen 1998, georganiseerd door de Universiteit Twente.
   • J.M.G. Leune (1998, november 5). Trends in de omgeving van onderwijsbegeleidingsdiensten. Rotterdam, Lezing in het kader van de cursus "Bedrijfsmatig werken voor onderwijsbegeleidingsdiensten", georganiseerd door de Vereniging van Onderwijsbegeleidingsdiensten WPRO.
   • J.M.G. Leune (1998, mei 13). Fundamentele vraagstukken van onderwijsbeleid. Heemskerk, Lezing t.b.v. de leergang Strategisch handelen in onderwijsbeleid van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082085

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam