dr. A. van Sluis

dr. A. van Sluis
Assistant Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
T 17-15
Telephone
+31 10 4082117
Email
vansluis@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • A. Cachet & A. van Sluis (2018). Evaluatie Nationale Politie als leerproces. Cahiers Politiestudies, 48 (3), 17-43.
    • A. van Sluis & S. Van de Walle (2015). The significance of police-citizen contacts for public trust in the police in the Netherlands. European Journal of Policing Studies (online), 3 (1), 78-98.
    • A. Cachet & A. van Sluis (2014). Nationale Politie en lokale democratie: nationaal versterkt, maar ook lokaal verankerd? Cahiers Politiestudies, 32 (3), 83-105.
    • A. van Sluis & A.B. Ringeling (2013). Police systems on the move; analyzing and comparing changes in the police sytems in five Western European countries. Polizei und Wissenschaft, 63-70.
    • A. van Sluis & A. Cachet (2013). Op zoek naar een optimale schaal. De moeizame zoektocht naar balans tussen centraal en decentraal. Cahiers Politiestudies, 2013 (26), 13-33.
    • A. van Sluis, P.K. Marks & V.J.J.M. Bekkers (2011). Nodal policing in the Netherlands Strategic and normative considerations on an evolving practice. Policing: A Journal of Police and Practice, 5 (4), 365-371. doi: 10.1093/police/par045
    • T. Jones & A. van Sluis (2009). `National Standards, Local Delivery' - Police Reform in England and Wales. German Policy Studies, 5 (2), 117-144.
    • A. van Sluis, A.B. Ringeling & B. Frevel (2009). Evolving Patterns in the Police Systems of North Rhine- Westphalia, The Netherlands and England and Wales. German Policy Studies, 5 (2), 145-168.
    • A. van Sluis & B. Frevel (2009). Contested Police Systems. German Policy Studies, 5 (2), 1-16.
    • A. van Sluis, A. Cachet & A.B. Ringeling (2008). Results-based agreements for the police in the Netherlands. Policing, 31 (3), 415-434. doi: 10.1108/13639510810895786
    • A. van Sluis, A. Cachet & A.B. Ringeling (2007). Prestatieafspraken met de politie en de gevolgen voor de justitiële, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke inbedding van de politie. Tijdschrift voor veiligheid, 6 (1).
    • P.K. Marks & A. van Sluis (2006). Laat vertrokken en toch op tijd? Lokaal veiligheidsbeleid in Antwerpen, een voorlopige stand van zaken. Tijdschrift voor veiligheid, 5 (3), 5-18. [go to publisher's site]
    • P.K. Marks, A. van Sluis & N. Baaij (2006). Afspraak is afspraak? Leren omgaan met prestatiegestuurde aanpak van wijkveiligheid. Bestuurskunde, 15 (3), 91-101. [go to publisher's site]
    • A. Mein, A. Schutte & A. van Sluis (2004). De kern van de taak. Kerncompetenties van de politie als criterium voor de afbakening van kerntaken in de praktijk. Politiewetenschap, 1-68.
    • S. van Thiel, E.F. ten Heuvelhof, A.B. Ringeling & A. van Sluis (2003). Zelfreinigend vermogen? over bestuurlijke 'countervailing powers' rondom niet reinigbaar verklaringen. Bestuurskunde, 12 (1), 14-24.
    • A. van Sluis & A. Cachet (1997). Gezag, controle en de 'crisis van de politie'. Delikt en Delinkwent, 27 (februari), 95-110.
    • J.F.M. van Gaalen & A. van Sluis (1996). Strategische beleidsvorming bij de politie in een veranderende context. Openbaar Bestuur, 1, 15-21.
    • B.E.M. Korte & A. van Sluis (1991). Criminaliteit onder autochtone en allochtone jongeren in Den Haag. Tijdschrift voor Criminologie, 33, 105-114.
    • A. van Sluis (1989). Naar een actievere rol van de politie bij de handhaving van de milieuwet¬geving. Een proeve van een lokale en regionale aanpak in de politieregio Haaglanden. Tijdschrift voor Milieu en Recht, 394-399.
    • A. van Sluis & P. Kruize (1989). Automatisering bij de politie. Bevindingen van een onderzoek naar de bruikbaarheid van het Bekeuringen Ahfandelingen Systeem (BAS) in de politieregio Haaglanden. Informatie, 31 (10), 759-765.
    • A. van Sluis, D. Boonstra, K. ten Have & J.J. van der Werf (1982). Filiaalonderneming en regionale ontwikkeling. Economisch-Statistische Berichten, 67 (3360), 635-638.
    • A. van Sluis (2014). Politieonderzoek tussen betrokkenheid en distantie. Enkele persoonlijke observaties. Het Tijdschrift voor de Politie, 20-24.
    • P.K. Marks & A. van Sluis (2012). Consolideren en doorzetten: Tien jaar Rotterdams veiligheidsbeleid. Secondant : tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 3/4, 46-49.
    • L. van Gennip, S. Don & A. van Sluis (2011). Onderhoud gewenst! Samenwerken aan veilig uitgaan in Rotterdam en de rol van de politie hierin. Het Tijdschrift voor de Politie, 45 (10), 33-39.
    • A. Cachet, A. van Sluis, T. Jochoms, A. Sey & A.B. Ringeling (2009). Het politiebestel betwist. De ontwikkeling van het politiebestel en het debat hierover in vijf West-Europese landen beschreven en vergeleken. Deel drie: lessen voor het huidige besteldebat. Het Tijdschrift voor de Politie, 71 (10), 6-10.
    • T. Jochoms, A. Cachet & A. van Sluis (2009). Het politiebestel betwist. De ontwikkeling van het politiebestel en het debat hierover in vijf West-Europese landen beschreven en vergeleken. Deel een: het huidige bestel. Het Tijdschrift voor de Politie, 71 (8), 6-10.
    • T. Jochoms, A. Cachet & A. van Sluis (2009). Het politiebestel betwist. De ontwikkeling van het politiebestel en het debat hierover in vijf West-Europese landen beschreven en vergeleken. Deel twee: ontstaansgeschiedenis. Het Tijdschrift voor de Politie, 71 (9), 24-28.
    • A. van Sluis & V.J.J.M. Bekkers (2009). De ontknoping van de nodale oriëntatie: Op zoek naar randvoorwaarden en kritische factoren. Justitiele Verkenningen, 35 (1), 78-92.
    • V.J.J.M. Bekkers & A. van Sluis (2009). Nodale politie in Nederland; een tussenstand van zaken. Panopticon. Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 24 (2), 49-54.
    • V.J.J.M. Bekkers & A. van Sluis (2009). Reactie op de nabeschouwing van prof. dr. Willy Bruggeman. Panopticon. Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 24 (2), 55-56.
    • V.J.J.M. Bekkers, A. van Sluis & P.A. Siep (2007). Bouwstenen voor een nodale politie. Het Tijdschrift voor de Politie, 12-16.
    • A. van Sluis, A. Cachet, C.A. Nieuwenhuyzen & A.B. Ringeling (2006). Cijfers en stakeholders. Prestatiesturing en de gevolgen voor de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke relaties van de politie. Het Tijdschrift voor de Politie, 68, 4-8.
    • A. van Sluis (2004). And the winner is... Public Controlling, 2 (1), 31-32.
    • A. Mein, A. Schutte & A. van Sluis (2004). De kern van de taak. Geweldsmonopolie criterium voor taakafbakening en samenwerking. Het Tijdschrift voor de Politie, 66 (11), 16-19.
    • A. van Sluis (2003). Van planning & control naar strategische beleidsvorming. Het Tijdschrift voor de Politie, 65 (5), 23-26.
    • A. van Sluis, A. Cachet, R.M. Noppe, L. Schaap & A.B. Ringeling (2003). Burgemeesters vergeleken. Direct gekozen burgemeesters in relatie tot openbare orde, veiligheid en politie. Het Tijdschrift voor de Politie, 65 (12), 4-8.
    • A. van Sluis & S. van Thiel (2003). Mogelijkheden en onmogelijkheden van prestatiesturing bij de Nederlandse politie. Het Tijdschrift voor de Politie, 2 (4), 18-31.
    • A. van Sluis, J. van Deursen & A. Spaan (2001). Prestatieverbetering door prestatievergelijking. Het Tijdschrift voor de Politie, 31-33.
    • A. van Sluis (2000). Korpschef Zuid-Holland-Zuid nam afscheid. Het Tijdschrift voor de Politie, 17-22.
    • A. van Sluis (2000). Van der Vin en de kunst van het politiemanagement. Interview met plaatsvervangend korpschef van politie Haaglanden Henri van der Vin ter gelegenheid van zijn afscheid. Het Tijdschrift voor de Politie, 15-19.
    • A. van Sluis (1998). Sturingstekort bij de politie? Openbaar Bestuur, 12-14.
    • A. van Sluis (1998). Politie, publiek en burgers. Openbaar Bestuur, 32-33.
    • A. van Sluis (1998). Van der Vin en de kunst van het politiemanagement. Interview met plaatsvervangend korpschef van der Vin. Het Tijdschrift voor de Politie, 15-19.
    • A. van Sluis & J.A. Spaan (1998). Politiebestel geevalueerd. Impressies van een congres. Het Tijdschrift voor de Politie, 60 (april 1998), 28-29.
    • A. Cachet & A. van Sluis (1997). Hoog ambitieniveau, stimulerend of frustrerend? Reorganisatie van de politie in Hollands Midden geëvalueerd,. Het Tijdschrift voor de Politie, 59 (1/2), 4-9.
    • A. van Sluis & J.A. Spaan (1996). Ervaringen met korpsevaluatie in Haaglanden. Sterke en zwakke kanten van het model Nederlandse Kwaliteitsprijs. Het Tijdschrift voor de Politie, 58 (10), 16-20.
    • T. Jansen & A. van Sluis (1994). De korpschef anno 20000. Het Tijdschrift voor de Politie.
    • A. Cachet & A. van Sluis (1994). Beter werken door samenwerken. Intensievere samenwerking tussen openbaar ministerie, bestuur en politie in Zeeland. Het Tijdschrift voor de Politie, 56 (12), 8-12.
    • T. Jansen & A. van Sluis (1993). Calculerende of dienende dienders? Beloningsdifferentiatie bij de politie. Het Tijdschrift voor de Politie, 55.
    • A. Cachet, A. van Sluis, E.R. Muller & U. Rosenthal (1993). Ontwikkelingen in de relaties tussen burgemeeester, gemeenteraad en politie. Justitiele Verkenningen.
    • A. van Sluis & P. Kruize (1993). Het veiligheidsdenken, Centraal thema in het onderzoek van Christine Hogenhuis. Het Tijdschrift voor de Politie, 55, 294-297.
    • P. Kruize, A. van Sluis & W.P. Stol (1992). Octopus geëvalueerd? Wij denken van nie. Het Tijdschrift voor de Politie, 54, 28-28.
    • T. Jansen & A. van Sluis (1992). Management development en regiovorming. Systematisch werken aan de kwaliteit van het politie-management. Het Tijdschrift voor de Politie, 54, 3-8.
    • A. van Sluis, A. Cachet & H.P. Wilschut (1992). Van klachtenafhandeling naar klachtenmanagement. Omgaan met klach¬ten in het regiokorps. Het Tijdschrift voor de Politie, 54, 295-302.
    • A. van Sluis & P. Kruize (1990). Het evalueren van geautomatiseerde systemen bij de politie, schets van een aanpak. Het Tijdschrift voor de Politie, 53, 217-222.
    • A. van Sluis & T. Jansen (1990). Verloop bij de politie: het belang van gestructureerd exit-onderzoek. Het Tijdschrift voor de Politie, 52, 491-495.
    • A. van Sluis (1989). Politiemensen in deeltijd; bevindingen van een enquête in het Haagse korps. Het Tijdschrift voor de Politie, 51, 315-318.
    • A. van Sluis (1989). Het relatieve succes van wijkteams bij de politie. Twee dissertatie-onderzoeken nader beschouwd. Het Tijdschrift voor de Politie, 51, 431-435.
    • A. van Sluis & A. Muller (1982). Hulpverlening aan slachtoffers bij de Haagse politie. Het Tijdschrift voor de Politie, 48, 231-234.
    • A. van Sluis & J.J. van der Werf (1980). Oost-Groningen: de strijd tegen de "aardappelziekte",. Achtergrond, 6 (23), 12-20.
    • A. van Sluis & O.P. Huurdeman (1994). Elk korps moet eigen regio inkleuren. Ervaringen in Haag¬landen met de Politiemonitor Bevolking. Algemeen Politieblad, 143.
    • L. van der Veer, A. van Sluis, S. Van de Walle & A.B. Ringeling (2013). Vertrouwen in de politie: trends en verklaringen. (reeks Politiewetenschap, 71). Apeldoorn, Amsterdam: Politie & Wetenschap, Reed Business
    • A. van Sluis, A. Cachet, A.B. Ringeling, A. Sey & T. Jochoms (2013). Contested Police Systems. The Hague: Eleven
    • A. van Sluis, A. Cachet, E.T. de Jong, C.A. Nieuwenhuyzen & A.B. Ringeling (2006). Cijfers en stakeholders. Prestatiesturing en de gevolgen voor de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke relaties van de politie (Politiewetenschap, 32a). Den Haag: Elsevier Overheid
    • A. van Sluis, P.A. Siep & V.J.J.M. Bekkers (2014). Informatiegestuurde dienders. Informatiesturing tussen theorie en praktijk (reeks Politiekunde, 64). Amsterdam: Reed Business
    • A. Cachet, A. van Sluis, M. Wolberink, P. Jansonius, M. Bezuyen & U. Rosenthal (1996). Ambities en prestaties in Hollands Midden: de reorganisatie in beeld gebracht. Rotterdam/Leidenm: Crisis Onderzoeks Team
    • A. van Sluis & P.K. Marks (2014). Managing Local Intervention Teams in Rotterdam. In P. Lægreid, K. Sarapuu, L.H. Rykkja & T. Randma-Liiv (Eds.), Organizing for Coordination in the Public Sector: Practices and Lessons from 12 European Countries. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan
    • T. Jones & A. van Sluis (2013). The Police System in England & Wales: A New Era in Policing. In A. van Sluis, A. Cachet, Th Jochoms, A. Sey & A.B. Ringeling (Eds.), Contested Police Systems (pp. 89-118). The Hague: Eleven
    • A. van Sluis & P. van Os (2013). Community oriented policing in the Netherlands. In M. Nalla & G. Newman (Eds.), Community Policing in Indigenous Communities (pp. 287-296). Boca Raton, Florida: CRC Press- Taylor & Francis Group
    • A. van Sluis, A. Cachet, R.S. Prins & P.K. Marks (2012). Living apart together. The Dutch community officer and his laborious relation with local government. In B. Frevel & A. Kohl (Eds.), Recent European Trends in Policing in Europse: Reports from Denmark, The Netherlands and the UK (Kooperative Sicherheitspolitik in der Stadt, 11) (pp. 37-52). Munster: European Center for Crime Prevention
    • A. van Sluis, P.K. Marks, F. Gilleir & M. Easton (2012). Nodal Security in the Ports of Rotterdam and Antwerp. In V.J.J.M. Bekkers & H.J.M. Fenger (Eds.), Beyond Fragmentation and Interconnectivity: Public Governance and the Search for Connective Capacity (Innovation in the public sector, 17) (pp. 73-94). Amsterdam: IOS Press
    • P.K. Marks, A. van Sluis, A. Vervooren & M. Zeer (2012). Improving policing in the port of Rotterdam, The Netherlands. In S.C. Taylor, S. C., D. Torpy & D. Das (Eds.), Policing Global Movement: Tourism, Migration, Human Trafficking, and Terrorism (pp. 21-39). New York: Taylor and Francis
    • A. van Sluis, A. Cachet, P. van Os, R.S. Prins & P.K. Marks (2012). Dutch Cop: A Continuously Changing Constant. In A. Verna, D. Das & M. Abraham (Eds.), Global Community Policing: Problems and Challenges (pp. 229-249). Boca Raton, Florida: CRC Press, Taylor & Francis Group
    • P.K. Marks & A. van Sluis (2012). Policing flow and nodes: a Dutch interpretation. In G. vande Walle, N. Zuravski & E. van den Evelien (Eds.), Crime, Security and Surveillance. Effects for the surveillant and the surveilled (pp. 105-122). Den Haag: Eleven International Publishing
    • A. van Sluis & P.K. Marks (2012). De interventieteams. In P. Marks & A. van Sluis (Eds.), Tussen richting en rekenschap: Tien jaar werken aan een veiliger Rotterdam (pp. 71-80). Den Haag: Boom Lemma uitgevers
    • A.B. Ringeling & A. van Sluis (2012). Gezag. In P.W. Tops (Ed.), Inleiding politiekunde. Positie en functioneren van de politie in Nederland (pp. 277-292). Apeldoorn: Politieacademie
    • A.B. Ringeling, A. van Sluis & A. Smit (2012). Professionalisering. In P.W. Tops (Ed.), Inleiding politiekunde. Positie en functioneren van de politie in Nederland (pp. 293-304). Apeldoorn: Politieacademie
    • P.K. Marks, A. van Sluis & V.J.J.M. Bekkers (2010). Inzicht in toezicht: toezicht door inzicht. In W. Pieters e.a. (Ed.), Inzicht en toezicht. Controle in de kennissamenleving (Jaarboek KennisSamenleving) (pp. 91-109). Amsterdam: Aksant
    • T. Jones & A. van Sluis (2009). `National standards, local delivery': het politiebestel in Engeland & Wales. In A. Cachet, A. van Sluis, Th. Jochoms, A. Sey & A. Ringeling (Eds.), Het betwiste politiebestel. Een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van het politiebestel in Nederland, België, Denemarken, Duitsland en Engeland & Wales (Politiewetenschap, 49) (pp. 295-358). Amsterdam: Reed Business
    • A. van Sluis & B. Frevel (2009). Van `Verwaltung' naar `Fahndung': het politiebestel in Noordrijn-Westfalen. In A. Cachet, A. van Sluis, Th. Jochoms, A. Sey & A. Ringeling (Eds.), Het betwiste politiebestel. Een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van het politiebestel in Nederland, België, Denemarken, Duitsland en Engeland & Wales (Politiewetenschap, 49) (pp. 235-295). Amsterdam: Reed Business
    • A. van Sluis & A.B. Ringeling (2009). Van wervende concepten naar sturing op resultaat: het regiokorps Zuid-Holland-Zuid. In A. Cachet, A. van Sluis, Th. Jochoms, A. Sey & A. Ringeling (Eds.), Het betwiste politiebestel. Een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van het politiebestel in Nederland, België, Denemarken, Duitsland en Engeland & Wales (Politiewetenschap, 49) (pp. 157-190). Amsterdam: Reed Business
    • P.K. Marks & A. van Sluis (2009). Comparative Analysis of Public Safety Policy of Antwerp and Rotterdam. In G Katsas (Ed.), Sociology in a Changing World: Challenges and Perspectives (pp. 39-50). Athens: ATINER
    • P.K. Marks & A. van Sluis (2008). Developments in local public safety policy: a comparison between Antwerp and Rotterdam. In Cachet, de Kimpe, Ponsaers & Ringeling (Eds.), Governance of security in the Netherlands and Belgium (pp. 79-99). The Hague: Boom Legal Publishers
    • A. van Sluis & A. Cachet (2007). Policing in The Netherlands and in the United Kingdom. In V. Bekkers, G. Dijkstra, A. Edwards & M. Fenger (Eds.), Governance and the Democratic Deficit. Assessing the Democratic Legitimacy of Governance Practices. Aldershot: Ashgate
    • A. Cachet, R.M. Noppe, A.B. Ringeling, L. Schaap & A. van Sluis (2004). Buitenlandse burgemeester bekeken-II, Openbare orde, veiligheid en politie. In Ministerie Binnenlandse zaken (Ed.), Buitenlandse burgemeester gekozen- Op weg naar een gekozen burgemeester (pp. 1-56). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
    • L. Schaap, A. van Sluis & A. Cachet (2004). Buitenlandse burgemeester bekeken- III, Direct gekozen burgemeester in collegiale verhoudingen in Hessen. In Ministerie Binnenlandse zaken (Ed.), Buitenlandse burgemeester bekeken- Op weg naar een gekozen burgemeester (pp. 1-44). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties
    • A. Cachet & A. van Sluis (2003). Perspectieven op Veiligheid. In V. Bekkers & A. Ringeling (Eds.), Vragen over beleid. Perspectieven op waardering (pp. 259-272). Utrecht: Lemma
    • A. Cachet & A. van Sluis (2000). Van geprogrammeerde naar anticiperende veiligheidszorg. In Percy.B. Lehning (Ed.), De beleidsagenda 2000. Strijdpunten op het breukvlak van twee eeuwen (pp. 160-178). Bussum: Coutinho
    • A. Cachet & A. van Sluis (1998). Lokale democratie en regionale politie: kansen en bedreigingen. In A.J.G.M. Bekke (Ed.), Management in overheidsorganisaties (pp. 1-29). Alphen: Samsom
    • A. van Sluis & K.J.A. Michiels (1998). Jeugd- en zedenzaken in verandering. In A. Cachet, E.J. van der Torre & W. van Natijne (Eds.), De blijvende betekenis van Politie in Verandering (pp. 206-226). Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie
    • A. van Sluis & J.A. Spaan (1998). Plancommissarissen en straatagenten. Experimenten met planning&control in een regionaal politiekorps. In W. Vrakking & A. Cozijnsen (Eds.), Handboek Organisatie Instrumenten (pp. xx-xx). xx: xx
    • A. Cachet, E.H. Klijn & A. van Sluis (1998). Conclusies over besluitvorming en veiligheid bij lokale ruimtelijke planvorming. In A. Cachet & J.F.M. Koppenjan (Eds.), Veiligheid en besluitvorming: een studie naar de aandacht voor veiligheid in besluitvorming over lokale ruimtelijke plannen en (pp. 61-64). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken
    • E.H. Klijn & A. van Sluis (1998). Stadshart Almere: van winkelcentrum naar stadscentrum. In A. Cachet & J.F.M. Koppenjan (Eds.), Veiligheid en besluitvorming over lokale ruimtelijke en grote infrastructurele projecten (pp. 25-34). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken
    • A. Cachet & A. van Sluis (1994). Het OM en de sturing van de politie; pretenties, prestaties en ambities. In H. den Doelder (Ed.), Taak en functioneren van het OM (pp. 131-151). Arnhem: Gouda Quint
    • A. Cachet & A. van Sluis (2007). De Politie als Gewone Publieke Organisatie. In W. Kickert, A. Cachet, F.B.L. van der Meer & L. Schaap (Eds.), Liefde voor het Openbaar Bestuur en Liefde voor de Bestuurskunde. Delft: Eburon
    • A. van Sluis & J.A. Spaan (1997). Omgaan met complexiteit. Nieuwe uitdagingen voor politiemanagers. In D. Hilarides (Ed.), Handboek Politiemanagement (pp. 1-19). Alphen a/d Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink
    • P.K. Marks & A. van Sluis (Ed.). (2012). Tussen Richting en Rekenschap: Tien jaar werken aan een veiliger Rotterdam. Den Haag: Boom Lemma UItgevers
    • A. Cachet, A. van Sluis, T. Jochoms, A. Sey & A.B. Ringeling (Ed.). (2009). Het betwiste politiebestel. Een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van het politiebestel in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Engeland en Wales. Amsterdam/apeldoorn: Reed Business/Politie en Wetenschap
    • A. van Sluis & -. (Red.) (Ed.). (1996). `Buiten spelen of buiten spelen. De politie in de samenleving'. onbekend: onbekend
   • A. van Sluis (Ed.). (2013) International Journal of Emergency Services.
   • A. van Sluis (Ed.). (2012) Acta Criminologica.
   • A. van Sluis (Ed.). (2011) International Journal of Emergency Services.
   • A. van Sluis (Ed.). (2011) Policing.
   • A. van Sluis (Ed.). (2011) Policing.
   • A. van Sluis (Ed.). (2011) Police Practice and Research.
   • A. van Sluis (Ed.). (2011) Policing: A Journal of Police and Practice.
    • V.J.J.M. Bekkers, A. van Sluis, E. Devroe, R.S. Prins, A. Cachet, W. Nuij & M. Akerboom (2017). Politiebestel in balans? Politiek-bestuurlijke sturing, democratische verantwoordin, samenwerking en maatschappeljke inbedding in een nationaal politiebestel. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • V.J.J.M. Bekkers, A. van Sluis, P.A. Siep & D. de Kool (2015). Onafhankelijkheid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven. (Extern rapport). Rotterdam: RISBO
    • J.F.M. Koppenjan, B.S. Kuipers, F.B.L. van der Meer, C.W.A.M. van Paridon & A. van Sluis (2014). Aanbevelingen voor proces en onderzoek. (Extern rapport). Rotterdam: Opleiding Bestuurskunde EUR
    • A. van Sluis & P.A. Siep (2013). Informatiegestuurde dienders. Het IGP-concept tussen theorie en praktijk. (Extern rapport). Rotterdam: Center for Public Innovation
    • A. Cachet & A. van Sluis (1998). Eindrapportage Diepte-onderzoek Evaluatie Politiewet 1993. (Extern rapport). Den Haag: VUGA
    • A. van Sluis (1997). Sturing, controle en verantwoording in een nieuw politiebestel. (Intern rapport). :
    • A. van Sluis (1997). Plannen met beleid. Beleidsplanning in een nieuw politiebestel. (Intern rapport). :
    • A. Cachet, E.H. Klijn & A. van Sluis (1997). Eindrapportage deelonderzoek Planvorming Ruimtelijke Ordening, 1e fase. (Intern rapport, Planvorming Ruimtelijke Ordening). :
    • H.J.M. Fenger, R. Goudriaan, J. Haas & A. van Sluis (2018). Vooronderzoek fraude met persoonsgebonden budgetten. (Extern rapport). : Erasmus Universiteit
    • J.F.M. Koppenjan, B.S. Kuipers, F.B.L. van der Meer, C.W.A.M. van Paridon & A. van Sluis (2014). Achtergrondrapport . Wetenschappelijke ondersteuning ontwikkeltraject Brandweer Rotterdam-Rijnmond. (Extern rapport). Rotterdam: Opleiding Bestuurskunde, EUR
    • A.B. Ringeling & A. van Sluis (2011). Verkenning naar het thema gezag voor de strategische onderzoeksagenda van de Politieacademie. (Extern rapport). Den Haag: De Roooij en partner
    • A. van Sluis (2011). Elkaar versterken door samenwerken. (Extern rapport). Rotterdam: CEPHIR
    • A.B. Ringeling & A. van Sluis (2011). Verkenning naar het thema 'gezag' . Een verkennende studie voor de strategische onderzoeksagenda politie. (Extern rapport). Apeldoorn: Politieacademie
    • A. Smit, A.B. Ringeling & A. van Sluis (2011). De professionalisering van de politie. Een verkennende studie als basis voor gezag, positie en prestaties. (Extern rapport). Apeldoorn: Politieacademie
    • A. van Sluis & T. van Rossum (2011). Veilig uitgaan voor en door jongeren. (Extern rapport). Rotterdam: opleiding bestuurskunde EUR
    • G.F.M. Straten, A. van Sluis, M. Thaens & V.J.J.M. Bekkers (2010). Informatiegestuurde politiemensen. Tussen theorie en praktijk. (Extern rapport). Rotterdam: Center for Public Innovation
    • A. Schenk, A. van Sluis & P.K. Marks (2010). Een analyse van gemeentelijk prostitutiebeleid. (Extern rapport). Rotterdam: Opleiding Bestuurskunde EUR
    • A. van Sluis, P.K. Marks & V.J.J.M. Bekkers (2010). Nodal policing in the Netherlands. (Preprints, WPS). US: IPES & DCAF
    • A. van Sluis & P.K. Marks (2010). Focus op Visie & Visie op Focus. Besturing, organisatorische vormgeving, inbedding en afstemming van interventieteams in Rotterdam. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • P. Kruize, P. Gruter, A. van Sluis & J. van 't Hof (2008). Opsporing binnen gecontroleerde banen. Kwaliteitsverbetering van het opsporingsproces door experimenteren met werkwijzen. (Extern rapport). Zaanstreek-Waterland: Ateno
    • A. Cachet, A. van Sluis, T. Jochoms, A. Sey & A.B. Ringeling (2008). Het Betwiste Politiebestel. De organisatie van de politie in Nederland, België, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vergeleken. (Extern rapport). Driebergen: Politie en Wetenschap
    • P.K. Marks & A. van Sluis (2007). Een vergelijkend onderzoek naar veiligheidsbeleid in Antwerpen en Rotterdam. (Intern rapport, Cities, citizens and safety, no 1). onbekend: Faculteit der Sociale Wetenschappen
    • V.J.J.M. Bekkers, A. van Sluis & P.A. Siep (2007). De Nodale Oriëntatie van de Nederlandse Politie; over criminaliteitsbestrijding in de netwerksamenleving. (Extern rapport). Apeldoorn: P&W Verkenningen
    • V.J.J.M. Bekkers, A. van Sluis & P.A. Siep (2006). De nodale oriëntatie van de Nederlandse politie: over criminaliteitsbestrijding in de netwerksamenleving. Bouwstenen voor een beleidstheorie. (Extern rapport). Rotterdam: Center for Public Innovation
    • M. Eysink Smeets, P. Nijmeijer, M. Egelkamp & A. van Sluis (2003). Naar een nieuwe barsheid! Beelden van dienders binnen en buiten de politie. (Extern rapport). Den Haag: ES&E
    • A. Mein, A. Schutte & A. van Sluis (2003). De kern van de taak. Het geweldsmonopolie van de politie als criterium voor taakafbakening in de praktijk. (Extern rapport). Den Haag: ES&E
    • L. Schaap, A. van Sluis & A. Cachet (2003). Buitenlandse Burgemeesters Bekeken-III. Direct gekozen burgemeesters in collegiale verhoudingen in Hessen. (Extern rapport). Rotterdam: Center for Local Democracy/ BZK
    • A. Cachet, R.M. Noppe, A.B. Ringeling, L. Schaap & A. van Sluis (2002). Buitenlandse Burgemeester Bekeken-II: openbare orde, veiligheid en politie. (Extern rapport). Rotterdam: EUR/FSW/Centre for Local Democracy
    • A. van Sluis (2001). Werken met kengetallen. Ervaringslessen en bestuurskundige beoordelingen. Notitie voor de landelijke politiewerkgroep Prestatiefinanciering. (Extern rapport, no april). [S.l.]: Bureau Kwaliteit en Innovatie, politie Haaglanden
    • A. van Sluis (2001). Staffers, lijners en uitvoerders. Complexe wisselwerkingen in een dynamische politieorganisatie. (Intern rapport, no november). [S.l.]: Politie Haaglanden, bureau kwaliteit en innovatie
    • A.B. Ringeling, E.F. ten Heuvelhof, A. van Sluis & S. van Thiel (2001). Zelfreinigend vermogen? Bestuurlijke rapportage over het stelsel van'niet-reinigbaar' verklaringen en de daarbij betrokken actoren. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • A. van Sluis (2000). Moderne stafondersteuning in een postbureaucratische politieorganisatie. (Intern rapport). Den Haag: politie Haaglanden, bureau kwaliteit en innovatie
    • A. van Sluis (2000). Werken met kengetallen. Ervaringslessen en bestuurskundige beoordelingen. Notitie voor de landelijke politiewerkgroep Prestatiefinanciering. (Intern rapport). Den Haag: politie Haaglanden, bureau kwaliteit en innovatie
    • A. Cachet, M.R.A. Oskam, L.S. Peereboom, S.L. van de Velde & A. van Sluis (2000). Tussen beleid en uitvoering. Operationele inzetplanning bij de politie Rotterdam-Rijnmond. (Extern rapport). Rotterdam: EBSC
    • A. van Sluis & N. Altena (2000). Tussen starten doorstart. Tussentijdse evaluatie nieuwe aanpak vrouwenmishandeling. (Intern rapport). Den Haag: Politie Haaglanden, bureau kwaliteit en innovatie
    • V. van der Horst & A. van Sluis (2000). Samen werken tegen discriminatie. Rapport voor de stuurgroep discriminatie. (Intern rapport). den Haag: politie Haaglanden, bureau kwaliteit en innovatie
    • A. van Sluis (1999). Van kwaliteitsbureau naar expertisecentrum voor kwaliteitszorg? (Extern rapport). Den Haag: politie Haaglanden, bureau kwaliteit en innovatie
    • A. van Sluis & E.H. Klijn (1998). Veiligheid en besluitvorming: Stadshart Almere: van winkelcentrum naar stadscentrum. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken
    • A. Cachet & A. van Sluis (1998). Naar een steunpunt Veiligheid. Kenniscentrum, voorlichting en communicatie. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Bestuurskunde
    • A. Cachet, E.H. Klijn & A. van Sluis (1998). Veiligheid en besluitvorming: Conclusie: besluitvorming en veiligheid bij lokale ruimtelijke planvorming. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken
    • A. Cachet, E.H. Klijn & A. van Sluis (1998). Eindrapportage Deelonderzoek Planvorming Ruimtelijke Ordening, 1e fase. (Extern rapport). Erasmus Universiteit Rotterdam:
    • A. van Sluis (1998). Veiligheid en Besluitvorming: Station Blaak: vervoersknooppunt van de 21e eeuw. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken
    • A. van Sluis & D. Wijmer (1997). Strategisch beleid voor de plitie Haaglanden. Naar een interactieve aanpak. (Extern rapport). Den Haag: Politie Haaglanden
    • A. Cachet & A. van Sluis (1996). Ambities en prestaties in Hollands Midden: de reorganisatie in beeld gebracht. (Extern rapport). Rotterdam: Crisis Onderzoek Team
    • J.A. Spaan & A. van Sluis (1996). De reorganisatie van de politie in de regio Haaglanden. Een tussenstand van zaken. (Extern rapport). : Bureau SWO/Bedrijfsbureau, regiopolitie Haaglanden
    • A. van Sluis (1996). Van kwaliteitsbureau naar expertisecentrum voor kwaliteitszorg? Notitie voor het landelijk kwaliteitsbureau politie. (Intern rapport). Den Haag: politie Haaglanden
    • E.H. Klijn, A. Cachet & A. van Sluis (1997). Spoorboekjes veiligheidseffecten (Deelproject planvorming Ruimtelijke Ordening). (Intern rapport). :
    • A. van Sluis & A.B. Ringeling (2013). Analysing and comparing changes in the police systems in five Western European countries. Workshop GERN-Comparative research into Policing: Parijs (2013, oktober 3 - 2013, oktober 4).
    • A. van Sluis & S. Van de Walle (2013). The significance of police-citizen contacts for citizens¿ trust in the police in the Netherlands. NIG annual conference: Enschede (2013, november 29 - 2013, november 29).
    • A. van Sluis & P.K. Marks (2012). Intervention teams in Rotterdam, the Netherlands. EGPA: Bergen, Norway (2012, september 5 - 2012, september 8).
    • A. van Sluis, A. Cachet, P. van Os, R.S. Prins & P.K. Marks (2010). Community policing in the Netherlands: A continuously changing constant. Community Policing: Theoretical Problems and Operational Issues: Kochi City (Cochin), Kerala, India (2010, november 2 - 2010, november 6).
    • P.K. Marks & A. van Sluis (2010). Rethinking policing in the port of Rotterdam, The Netherlands. 17th Annual Meeting of IPES: Valetta, Malta (2010, maart 14 - 2010, maart 18).
    • P.K. Marks, A. van Sluis & V.J.J.M. Bekkers (2010). Implications of information and high tech in nodal security enforcement. 'A Global Surveillance Society' Conference 2010: Londen (2010, april 13 - 2010, april 15).
    • A. van Sluis, P.K. Marks, F. Gielliers & M. Easton (2009). Nodal security in the ports of Rotterdam and Antwerp. NIG congres 2009, Panel 4: Citizens and the governance of local safety: Leiden (2009, november 12 - 2009, november 12).
    • A. van Sluis & B. Frevel (2009). Contested police systems. GPS Conferences: Braunschweig (2009, april 2).
    • A. van Sluis (2009). Police Reform in Europe. Symposium Police Reform in Europe: Munster (2009, februari 11).
    • A. van Sluis, P.K. Marks & A. Cachet (2008). Innovations in local public safety: Local public safety policies in a comparative perspective. EGPA: Rotterdam (2008, september 3 - 2008, september 5).
    • R.S. Prins, A. Cachet, P.K. Marks & A. van Sluis (2010). Sturing van lokale veiligheid. Kennismarkt BZK: Den Haag.
    • A. van Sluis (2009). Het betwiste politiebestel: lessen uit onderzoek. Jaarcongres het Tijdschrift voor de politie: Den Haag (2009, november 19 - 2009, november 19).
    • A. van Sluis, P.K. Marks & D. van den Berg (2013). Intervention teams and the Collaborative Approach: Enforcement Property & Person in the city of Rotterdam. COCOPS Work Package 5: The Governance of Social Cohesion: Innovative Coordination Practices in Public Management: .
    • P.K. Marks & A. van Sluis (2007). Cities, Citizens and Safety: Studying the development of local public safety policy in a comparative perspective. International conference on Sociology: Athene, Griekenland (2007, mei 14 - 2007, mei 17).
   • P.K. Marks & A. van Sluis (2009). Bespreking van Regimeverandering in Rotterdam [Bespreking van het boek Regimeverandering in Rotterdam: Hoe een stadsbestuur zichzelf opnieuw uitvond]. Panopticon. Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 5, 82-85.
   • A. van Sluis (2003, september 30). Prestatieloon politie verdient eerlijke kans. Noord Hollands Dagblad, pp. 1-1.
   • A. van Sluis & E. Devroe (2018, oktober 12). Politiebestel in balans? Antwerpen, Centre for Policing and Security CPS, studiedag Evaluatie van de poilitie.
   • A. van Sluis (2017, juni 14). Presentatie voorlopige resultaten deelonderzoek 4 voor de Commissie Evaluatie Politiewet 2012. Utrecht, Presentatie voor de klankborgroep Commissie Evaluatie Politiewet 2012.
   • A. van Sluis (interview) (2014, feb 04). Nederlanders hebben relatief veel vertrouwen in de politie. [radio-uitzending]. In De ochtend. Radio 1.
   • A. van Sluis (2002, november 14). Van 'planning and control' naar strategische beleidsvorming. Een onderzoek naar beleidsplanning bij de politie. Erasmus Universiteit Rotterdam (233 pag.) Prom./coprom.: prof.dr. A.B. Ringeling.
 • Bachelorproject

  Title
  Bachelorproject
  Year
  2018
  Year level
  (Bachelor 3)

  Bachelor Thesis

  Title
  Bachelor Thesis
  Year
  2018
  Year level
  (Bachelor 3)
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4082117

  Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Public Administration
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4082117

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam