PFO

Commissie Personnel, Facilities & Organization

De commissie PFO is een vaste adviescommissie van de Universiteitsraad. Onderwerpen die vallen onder personeel, bestuur of infrastructuur worden in de commissie PFO voorbereid, meestal twee weken voordat de overlegvergadering van de Universiteitsraad met het College van bestuur plaatsvindt. De commissie bestaat uit zes studentleden en zes personeelsleden uit de Universiteitsraad. Traditioneel wordt de commissie voorgezeten door een personeelslid.

Het College van Bestuur wordt in de commissievergadering meestal vertegenwoordigd door een of meerdere beleidsambtenaren. Deze opzet biedt de mogelijkheid in detail en uitvoerig in te gaan op een bepaald onderwerp, veelal met de direct bij het onderwerp betrokken ambtenaren. Zodoende kan de Universiteitsraad zich in de overlegvergadering beperken tot het voeren van een discussie op hoofdlijnen.

Onderwerpen die in de commissie PFO aan bod komen zijn bijvoorbeeld diversiteit, de verbouwing en renovatie van de campus ('Campus in Ontwikkeling'), de catering, voornemens tot reorganisatie en facilitaire- of ICT voorzieningen voor medewerkers en studenten.

De leden van de commissie zijn:

Personeelsleden

Studentleden

dr. C.M.A.W. Festen (Clemens) (VZ)
J.C.M. van Wel (John)
dr. J.M. Engelbert (Jiska)
dr.
B. Bode (Ben)
dr. E.K.E. von Bone (Emese)
J. Piarelal (John)

Naomi van Kalken (vVZ)
Nadine Nieuwstad
Samir Oassem
Samira Yekhlef
Rianne Hordijk
Louise van Koppen

Heeft u over onderwerpen die met personele-, bestuurlijke- of infrastructurele zaken te maken hebben vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de Universiteitsraad!