Jan-Jelle Witte

Researcher Transport and Urban Economics

E-mailadres
Telefoon
+31 10 408 2464
Kamer
Woudestein, H-Building, Room H16-19
Adres

Erasmus University Rotterdam 
Nederland

Biografie

Jan-Jelle Witte is onderzoeker bij Erasmus UPT. Zijn onderzoeken liggen op het snijvlak van stedelijke economie en transporteconomie. Zijn passie is om complexe vraagstukken in mobiliteit te doorgronden. Met name mobiliteit in samenhang met: prijsbeleid, mobiliteitsmanagement, gebiedsontwikkeling, vastgoed en lokale economie. 

Onderzoek

Jan-Jelle is zeer ervaren in kwalitatief en econometrisch onderzoek. Zijn expertise heeft hij al ingezet op de volgende onderwerpen:

  • kwantitatieve beleidsanalyse, 
  • big data analyse van consumentengedrag en mobiliteitskeuzen, 
  • mobiliteitsmanagement en parkeerbeleid, 
  • stimulering van duurzame mobiliteit, 
  • bereikbaarheid en retail performance,  
  • deelconcepten in de mobiliteit en 
  • inpassing van mobiliteitsoplossingen in gebiedsontwikkeling.

Klimaatdoelen en leefbaarheid

De transitie naar duurzame mobiliteit is essentieel om klimaatdoelen te halen en de leefbaarheid van steden te waarborgen. Hierbij is kennis nodig van transportbeleid, maar ook van de keuzes die consumenten maken in vervoer. Hoe gaan zij om met nieuwe vervoerstechnologieën? En wat is de invloed hiervan op beleidsdoelstellingen van overheden en business cases van bedrijven binnen en buiten de mobiliteitssector? 

Van visie naar oplossingen 

Om klimaatdoelen te halen staan overheden en bedrijven voor grote vraagstukken. Bijvoorbeeld: Hoe verhoudt dit vraagstuk zich met trends in retail en gebiedsontwikkeling? En welke impact heeft dit op de lokale economie? Jan-Jelle gebruikt zijn onderzoeken om visies te vertalen naar concrete oplossingen.

Docent

Jan-Jelle doceert en begeleidt studenten op Bachelor en Master niveau. Hij geeft les in de volgende vakken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam:

Recent research projects

Selectie van recente onderzoeksprojecten 

•          RESOLVE (2016-2021): Interreg project over duurzame winkelmobiliteit, meerjarige survey en kwantitatieve analyse in 8 Europese steden. 

•          Future proof customer journey (2018): studie voor CCV over de veranderingen in de customer journey van bezoekers van de luchthaven, o.b.v. luchthavensurveys, expertsurveys en interviews. 

•          Toekomsttrends parkeren (2018): studie voor de Branchegroep Parkeerexploitanten over toekomsttrends in mobiliteit en retail, en hun consequenties voor de parkeerwereld. 

•          Prijsgevoeligheid parkeren (2017): studie met co-financiering van de BPA en EPA over de prijsgevoeligheid van parkeerconsumenten o.b.v. big data analyse.

•          Een deelfiets voor de hele stad (2016-2017): haalbaarheidsstudie en advies voor een deelfietsinitiatief in Rotterdam, op basis van desk research, internationale expertinterviews en data analyse.

•          Havenmonitor Nederland (2014, 2015, 2016, 2017): jaarlijkse data-analyse van de directe en indirecte werkgelegenheid en toegevoegde waarde van de Nederlandse havengebieden, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

•          Marketingplan parkeergarages (2015): cartografische analyse van het parkeeraanbod in Rotterdam, uitgevoerd in samenwerking met Spark en in opdracht van de Gemeente Rotterdam.

•          Beleidsevaluatie van de levering van bussen aan Ghana i.h.k.v. het ORET programma (2014): beleidsevaluatie in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB). Veldwerk met interviews en kwantitatieve analyse in Accra, Ghana

•          Mobility Management 2.0 (2013-2014): Kwalitatieve studie over strategieën om bedrijven te stimuleren tot verduurzaming van de woon-werkmobiliteit van hun werknemers. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van het programma Beter Benutten.

Recente publicaties

  • Witte, J.J. and E. Braun (2015), Cross-Border Place Branding in Europe, in: Zenker, S. and B. Jacobsen (ed.), Inter-Regional Place Branding, Springer International Publishing: Cham (Switzerland)

Boeken

  • Van Winden, W., Braun, E., Otgaar, A. and J.J. Witte (2014), Urban Innovation Systems: what makes them tick?, Routledge: Milton Park (UK)