Decaan Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

Plaatsingsdatum
maandag 8 jul 2024
Sluitingsdatum
zaterdag 10 aug 2024
Expertise
Management
Omvang
1.0 fte - 1.0 fte

Erasmus Universiteit Rotterdam

Organisatie     

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 4.100 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten www.eur.nl.

De Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) bestaat uit 15 wetenschappelijke teams of afdelingen, waaronder het Erasmus University College (EUC) en het faculteitsbureau. In het private deel van de universiteit zijn Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) en de onderzoeksinstituten Drift en RISBO aan de ESSB verbonden. De ESSB telt meer dan 500 medewerkers en biedt een breed scala aan nationale en internationale bachelor- en masteropleidingen waarin mens en maatschappij centraal staan. De opleidingen binnen de wetenschapsgebieden bestuurskunde, sociologie, psychologie en pedagogiek en het Erasmus University College bedienen ruim 6.000 studenten. 

De Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) is stevig geworteld in de samenleving. De faculteit beschouwt zichzelf onderdeel van een civic university: de activiteiten op het gebied van onderzoek, onderwijs en engagement zijn gericht op maatschappelijke impact, door ervoor te zorgen dat de facultaire expertise voor een belangrijk deel is toegesneden op het bijdragen aan de uitdagingen van de samenleving. Daarvoor is vaak nauwe samenwerking nodig over disciplinaire, organisatorische en sectorale grenzen heen, binnen en buiten de faculteit. De ESSB streeft daarom naar nauwe samenwerking met verschillende maatschappelijke, publieke en private partners om de verbinding tussen de wetenschappelijke agenda – gestuurd door academische nauwkeurigheid en nieuwsgierigheid – en de maatschappelijke agenda te waarborgen.

Ontwikkelingen Erasmus School of Social and Behavioural Science

De ESSB is een faculteit in beweging. De facultaire strategie 2024-2026 Joining Forces is recent vastgesteld en in gang gezet. Om de resultaten van de vorige strategische periode goed te verankeren in de organisatie en omdat de nationale sectorplannen inhoudelijk richting hebben gegeven aan de strategie, heeft de faculteit gekozen voor een strategie van focus en innovatie. De thema’s waarop de focus ligt zijn veerkracht bij jeugd, maatschappelijke ongelijkheid, maatschappelijke transitie en gedragsverandering, de menselijke factor in nieuwe technologieën, duurzaamheid en methodologische innovatie.

Op onderzoeksgebied staan samenwerking en maatschappelijke impact centraal. De ESSB heeft een uitstekende reputatie. Het onderzoek wordt steevast goed beoordeeld en de faculteit is al jaren zeer succesvol in het verwerven van externe onderzoeksfinanciering, zowel in de persoonsgebonden subsidies als in de collaborative grants. Impact en engagement zitten in het DNA van de faculteit en de medewerkers. Daardoor passen de activiteiten van de ESSB zeer goed bij de EUR-strategie Creating positive societal impact. Het Erasmus Behavioural Lab maakt onderdeel uit van de faculteit.

Op onderwijsgebied is de ESSB bezig met een grote onderwijsherziening van de bacheloropleidingen. Met de herziening zal het onderwijs nog beter afgestemd zijn op de nieuwe generaties studenten. Dit gebeurt door gebruik te maken van vernieuwende onderwijsvormen, in lijn met de nieuwe onderwijsvisie van de EUR, en passend binnen het financiële kader. Ook staat een brede portfolioanalyse van de masterprogramma’s op de planning en een intensivering van het post-initiële onderwijsaanbod. 

Binnen de ESSB wordt de laatste hand gelegd aan een grote organisatorische verandering, de transitie van de grote afdelingen DPAS (Bestuurskunde en Sociologie) en DPECS (Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) naar kleinere resultaatverantwoordelijke teams. Deze organisatieontwikkeling is in gang gezet om team science en team education te stimuleren. De nieuwe organisatiestructuur biedt betere mogelijkheden om het strategisch HR-beleid (gebaseerd op Erkennen & Waarderen), met verschillende focusprofielen voor de wetenschappelijke staf, te implementeren. Onderdelen van deze transitie zijn een nieuw verdeel- en begrotingsmodel, het doorontwikkelen van management- en stuurinformatie en een facultair leiderschapsprogramma voor de teamleiders.

Uitdaging voor de komende jaren is de implementatie van de nieuwe strategie tegen de achtergrond van de ontwikkelingen op het gebied van internationalisering, het veranderende financiële kader, de ontwikkeling van de organisatiecultuur en het leiderschap binnen de faculteit.

Functie

De decaan is integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de faculteit en in die hoedanigheid tevens haar boegbeeld. Samen met de vice-decaan onderwijs, de vice-decaan onderzoek en de directeur bedrijfsvoering vormt de decaan het managementteam van de faculteit en onderhoudt de decaan tevens de goede samenwerking met de medewerkers en studenten in de faculteitsraad. Samen met de decanen van de zes andere faculteiten en twee instituten, zoals verenigd in het College van Decanen van de EUR, is de decaan verantwoordelijk voor de facultaire bijdrage aan de universitaire strategie en interfacultaire samenwerking en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de Erasmus Universiteit als instelling. De decaan legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

De opgave

De decaan van de faculteit ESSB

 • geeft op een open, inspirerende en verbindende manier leiding aan de faculteit, werkt daarbij vanuit vertrouwen en draagt zorg voor een financieel gezonde organisatie;
 • beschikt over aantoonbare visie en ambitie met betrekking tot ontwikkelingen in onderwijs, onderzoek en impact binnen de sociale en gedragswetenschappen en draagt van daaruit bij aan de implementatie van het huidige strategische plan 2024-2026 Joining Forces;
 • heeft aantoonbaar leidinggevende capaciteiten opgedaan in een complexe academische omgeving en werkt samen met sleutelspelers binnen en buiten de faculteit aan het verder uitbouwen van een heldere visie op de toekomst van de faculteit voor de nieuwe strategische periode, aansluitend op de nieuwe EUR-strategie 2026;
 • toont ondernemerschap en gaat actief op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden voor de faculteit en stimuleert daarbij innovatie op het gebied van onderzoek, onderwijs en engagement;
 • geeft vorm en uitvoering aan een evenwichtig strategisch personeelsbeleid, gericht op het aantrekken en behouden van hooggekwalificeerd wetenschappelijk toptalent op het gebied van onderwijs, onderzoek en engagement;
 • onderkent, beheert, onderhoudt en ontwikkelt nationale en internationale netwerken en relaties met bestaande en potentiële nieuwe partners in innovatieve ontwikkelingen;
 • realiseert samen met de medewerkers van de faculteit een vernieuwende en herkenbare positie van de faculteit binnen de universiteit en binnen de grootstedelijke regio Rotterdam en legt daartoe alle relevante verbindingen;
 • vertegenwoordigt de faculteit in interne en externe gremia alsmede nationale, Europese en internationale netwerken en relaties; kan relaties met (maatschappelijke) partners opbouwen en onderhouden in het belang van de faculteit;
 • draagt bij aan de algemene strategie en beleidsontwikkeling van de EUR en is, als lid van het College van Decanen, mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de EUR als geheel.

Profiel

De decaan 

 • Is een (inter)nationaal gezaghebbend hoogleraar op zijn/haar vakgebied binnen één van de wetenschapsgebieden van de faculteit en heeft aantoonbare affiniteit met de maatschappij- en gedragswetenschappen in brede zin, zowel wat betreft onderzoek als onderwijs.
 • Is een ervaren bestuurder, gewend te opereren op hoog strategisch niveau maar tevens in staat te schakelen tussen niveaus.
 • Heeft een duidelijke visie op onderwijs, onderzoek en engagement in een inter- en multidisciplinaire omgeving en kan dit vertalen in facultair beleid en uitvoering. 
 • Heeft ervaring met complexe vraagstukken en transformaties en kan daarin waar nodig overtuigend en daadkrachtig handelen.
 • Beschikt over aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van het universitair bestuur en beheer en heeft gevoel voor menselijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Beschikt over een voor de faculteit relevant nationaal en internationaal netwerk en is bereid dit ten dienste van de faculteit in te zetten en verder te ontwikkelen.
 • Onderschrijft en stimuleert het belang van medezeggenschap en inspraak.
 • Omarmt de huidige strategie en visie van de faculteit en de missie en kernwaarden van de EUR en weet de ingeslagen koers uit te dragen en te versterken, hij/zij draagt de Erasmiaanse waarden uit zoals beschreven in het Erasmiaans leiderschapsprofiel.
 • Heeft kennis van en ervaring met het Nederlands Hoger Onderwijssysteem en beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend.
 • Communiceert open, helder en overtuigend, kan goed luisteren, weet mensen te enthousiasmeren en samen te brengen, draagvlak te creëren, is een inspirator voor alle medewerkers en draagt daarmee bij aan effectieve en transparante communicatie over beleid en bestuur binnen de faculteit.
 • Staat voor diversiteit en inclusie en draagt verantwoordelijkheid voor een positieve, professionele en sociaal veilige werkomgeving waar medewerkers en studenten kunnen floreren.
 • Beschikt over bestuurlijke moed en is doortastend op de juiste momenten. Hij/zij durft, met respect voor alle overwegingen en belangen, op een transparantie wijze knopen door te hakken.
 • De nieuwe decaan is een Erasmiaanse leider en is geïnspireerd door en reflecteert het Erasmiaanse leiderschapsprofiel. Dit profiel is beschikbaar via VanderKruijs Executive Search en zal worden verstuurd aan alle kandidaten die reageren op de vacature. 

Arbeidsvoorwaarden

De decaan wordt voltijds benoemd (1 fte) voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid voor herbenoeming. De functie is ingeschaald volgens UFO profiel Decaan 1 in schaal 18 van de cao Nederlandse Universiteiten.

Procedure

De Erasmus Universiteit Rotterdam laat zich in deze procedure bijstaan door Carien Verhoeff van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse voor 10 augustus 2024 kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Carien Verhoeff (inhoudelijke vragen) of Sandra Roossien (logistieke vragen) op 020-7267272. 

Zie: Vanderkruijs namens EUR alsmede op Linkedin: zie LinkedIn_EUR_ESSB

U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt. Er wordt via een open procedure geworven. De selectie wordt gedaan door breed samengestelde selectie- en adviescommissies die een voordracht uitbrengen aan het College van Bestuur. 

Personen van alle genderidentiteiten of -uitdrukkingen, seksuele geaardheden, religies, etniciteiten, leeftijden, neurodiversiteiten, functionele beperkingen, staatsburgerschap of enig ander aspect zijn van harte uitgenodigd te reageren en onderdeel te worden van de EUR community. 

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data voor de gesprekken: 

• een eerste ronde van gesprekken in week 38; 

• een tweede ronde van gesprekken in week 39

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen