Directeur Corporate Planning en Control

Plaatsingsdatum
maandag 23 jan 2023
Sluitingsdatum
donderdag 16 feb 2023
Functietype
Professional Services
Organisatieonderdeel
General Management Directorate (ABD)
Salaris
€ 6.794 - € 8.881
Omvang
1 fte - 1 fte

Introductie

Corporate Planning & Control (CPC)

De afdeling CPC helpt de EUR mee op koers houden. Dat doet de afdeling door het bewaken van de begroting en het volgen van relevante ontwikkelingen binnen en buiten de universiteit. Op basis van data en de dialoog adviseert de afdeling over de mogelijke gevolgen en risico’s van deze ontwikkelingen voor de financiële gezondheid en strategische doelstellingen van de EUR. Om deze taken goed uit te kunnen voeren is de afdeling CPC georganiseerd in een aantal teams.

De afdeling Corporate Planning & Control (CPC) maakt deel uit van de Algemene Bestuursdienst.

Functie-omschrijving

De Directeur Corporate Planning en Control bewaakt de positie van de Erasmus Universiteit zodat de organisatie op korte- en lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

De Directeur CPC adviseert het College van Bestuur bij het concreet maken en financieel onderbouwen van de strategische doelstellingen en de implementatie en realisatie daarvan vanuit een spilfunctie op concernniveau, tussen het College van Bestuur en de faculteiten, instituten en diensten. Ook speelt de directeur CPC een belangrijke rol bij de verbonden partijen en bij de samenwerking met de convergentiepartners.

De Directeur CPC is de aanjager van procesoptimalisaties en het uitvoeren van bedrijfseconomische analyses.

Tevens heeft de Directeur CPC de rol van een onafhankelijke toetsende rol binnen de organisatie. De directeur is verantwoordelijk voor de opzet en werking van een stelsel van beheersmaatregelen die de financiële getrouwheid van de cijfers en tevens de informatievoorzieningen moet borgen en verbeteren. Verder geeft de Directeur CPC inzicht in de mate waarin de organisatie voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving. De directeur CPC is van deze rol het moreel kompas van de organisatie.

Verder heeft de directeur CPC een verantwoordelijkheid voor het effectief, efficiënt en rechtmatig handelen van de organisatie in het algemeen en van de medewerkers in het bijzonder,

Samen met de bestuurders en algemeen directeur is de directeur CPC verantwoordelijk voor de opzet en werking van het Management Control Systeem dat richting geeft aan de organisatie (inclusief verbonden partijen) en haar processen. En wel op zodanige manier dat processen, systemen en procedures bijdragen aan het effectief, doelmatig en rechtmatig handelen van het management en de medewerkers. Daarbij worden inhoudelijke doelen gekoppeld aan de inzet van middelen, niet- financiële informatie aan financiële informatie, zodat een integraal beeld ontstaat.

De controlfunctie binnen de EUR is volop in ontwikkeling, daarbij gaat het onder andere om de relatie tussen CPC en de decentrale controllers en de ontwikkeling naar een brede controlfunctie. Vanuit de strategie 2024 zijn de eerste stappen gezet om de controlfunctie binnen de EUR verder door te ontwikkelen. Van de nieuwe directeur CPC wordt nadrukkelijk verwacht dat leiding wordt gegeven aan dit ontwikkeltraject.  

In onze veranderende omgeving zijn we op zoek naar een bevlogen directeur die richting kan geven en kritisch durft te zijn en die ook gevoel heeft bij de uitdagingen die deze veranderingen brengen op menselijk vlak. Van daaruit inspireert en motiveert je.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor:

 • De continue (door)ontwikkeling en instandhouding van het financieel kader.
 • De vertaling van deze ontwikkelingen naar (strategische) adviezen aan primair het College van Bestuur en het college van Decanen;
 • Het adviseren, gevraagd en ongevraagd van het bestuur over de (financiële) en (bedrijfs)economische aangelegenheden en het analyseren van de financieel (economische) gevolgen van nieuw beleid of beleidswijzigingen (haalbaarheidsstudie, tarifering etc.);
  • Het inrichten en regisseren van een integraal planning & control cyclus (waar inhoud en financiën in samenhang moeten worden bezien) dat is verbonden aan de strategie van de universiteit, inclusief het door ontwikkelen van de strategische monitor
  • waarbinnen niet-financiële informatie wordt gekoppeld aan financiële informatie
  • waarbij het proces zo wordt ingericht dat de belangrijkste stakeholders goed worden betrokken, zodat sprake is van integrale producten en advisering.
 • de doorontwikkeling van risicomanagement 
 • Het creëren van een strategie en vervolgens operationaliseren van deze strategie rondom:
  • Financiële strategie opstellen en
  • richtlijnen en een governance model voor aansturing van verbonden partijen
  • Data strategie en brede monitoring
 • laten uitvoeren van de audit & review agenda, mede gebaseerd op de risico’s (risk based approach)
 • Samenstellen van (onder meer) de kadernota en de begroting van de Erasmus Universiteit (inclusief verbonden partijen);
 • Een interne en externe 'voelhoornfunctie', waartoe contacten worden onderhouden met het Ministerie van OCW, de Universiteiten van Nederland (UNL), samenwerkingsverbanden, collega universiteiten én de controllers van de organisatieonderdelen en verbonden partijen;

De Directeur CPC geeft direct leiding aan het afdelingshoofd Financiële Kaderstelling & Corporate Control, het afdelingshoofd Data Competence Hub en het team ‘Risk & Audit’ (bestaande uit een Auditor, IT-Auditor (vacature) en de Risk Specialist). De afdeling CPC heeft 25 medewerkers in dienst.

De Directeur CPC geeft ook functionele aansturing aan de (business)controllers van de diverse organisatie-eenheden voor zover relaterend aan de verantwoordelijkheidsgebieden van CPC.

Functie-eisen

 • Een afgerond WO-opleiding op bedrijfskunde gebied bij voorkeur aangevuld met een opleiding tot Certified Public Controller (CPC)
 • Ruime ervaring (en minste 10 jaar) in een (concern) control-functie, bij voorkeur in het onderwijs- en onderzoeksdomein op (wo) sectorniveau
 • De capaciteiten om aan te sluiten bij de ‘core business’ van Erasmus Universiteit (onderwijs, onderzoek en impact) als volwaardig gesprekspartner
 • Uitstekende analytische vaardigheden en in staat om je bedrijfseconomisch inzicht en ervaring te vertalen naar onderwijs ondezoek en impact.
 • Bestuurlijk en organisatiesensitiviteit
 • sterke sociale en adviesvaardigheden met overtuiging en realisatiekracht
 • Visie, initiatief, proactiviteit en ondernemerschap;
 • Hoge mate van professionaliteit en integriteit.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in zowel de Nederlands als Engelse taal (C1 Common European Framework).

De Directeur CPC legt hiërarchisch verantwoording af aan de Directeur Algemene Bestuursdienst en is lid van het MT-ABD. De Directeur CPC heeft tevens een functionele lijn naar de portefeuillehouder financiën van het CvB en de Audit Commissie van de RvT.  

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van deze functie is 01-APR-2023, en de functie heeft als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij de Algemene Bestuursdienst (ABD). De functie heeft een omvang van 1 fte - 1 fte. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 6.794 en € 8.881 bruto per maand (Schaal 16), conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst

De Algemene Bestuursdienst (ABD) is als centrale staforganisatie verantwoordelijk voor de organisatie van beleidsondersteuning op instellingsniveau. 


De ABD ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiering van onderwijs en onderzoek. De ABD zorgt voor het gezamenlijk ontwerpen van integraal beleid, het tijdig tot besluitvorming voorleggen van dit beleid, zorgt er (mede) voor dat het beleid wordt uitgevoerd en voert continue monitoring en evaluatie uit met het oog op verbeteringen. 


De dienst wordt gevormd door de afdelingen Academische Zaken, het Chief Information Officer Office, Corporate Planning & Control, Bestuurlijke Zaken, Juridische Zaken en Strategy Office. Onder de ABD valt organisatorisch ook nog het onafhankelijke Erasmus Magazine. De bestuursdienst wordt geleid door de directeur Algemene Bestuursdienst (tevens Secretaris College van Bestuur).

Groep

De afdeling CPC helpt de EUR mee op koers houden. Dat doet de afdeling door het volgen van relevante ontwikkelingen binnen en buiten de universiteit. Op basis van data en de dialoog adviseert de afdeling over de mogelijke gevolgen van deze ontwikkelingen voor de financiële gezondheid en strategische doelstellingen van de EUR. 


Voor het team “Control & Risk” is de uitdaging control & risk in brede zin verder te ontwikkelen en uit te dragen. Het team “Financieel Beleid & Monitoring is verantwoordelijk voor het financieel beleid, de monitoring van het financieel beleid en de verdere doorontwikkeling om de Erasmus Universiteit duurzaam financieel gezond te houden. Daarnaast voert het team “Financieel Beleid & Monitoring” audits & reviews uit op het (financieel) beleid om zo continue te kunnen blijven verbeteren. In de cluster Data Science is de ontwikkeling van dashboards en de analyse van niet-financiële informatie georganiseerd. 


Vanuit CPC wordt actief samengewerkt met de decentraal werkende controllers in de faculteiten.

Afdeling

De afdeling CPC bestaat uit de volgende teams:

Het team “Financieel Beleid’ is verantwoordelijk voor het opzetten van de financiële kaders en de verdere doorontwikkeling hiervan om de Erasmus Universiteit duurzaam financieel gezond te houden. Het (meerjarig) financieel kader wordt constant getoetst aan nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de universiteit en waar nodig wordt het kader aangepast.

Voor het team “Corporate Control” is de uitdaging (business) control verder door te ontwikkelen. Het doel daarbij is een integrale planning & control cyclus te hebben waarbij de verbinding wordt gelegd tussen inhoudelijke doelen, risico’s en financiën.

Het team ‘Risk & Audit’ is verantwoordelijk voor het uitvoeren en ontwikkelen van het risicomanagementbeleid en het uitvoeren van de Audit & Review agenda. Doel hiervan is continue te blijven verbeteren.

In de Data Competence Hub (DCH) is de ontwikkeling van rapportages en analyse van verschillende soorten data belegd. Om effectief in te spelen op moderne ontwikkelingen in het hoger onderwijsveld en de behoefte van de toekomstige student, dient de EUR passend gebruik te maken van data. Door data op gebied van onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering bij elkaar te brengen, ondersteunt de DCH de EUR in het vergaren van en het handelen naar inzichten uit data. In heldere en gebruiksvriendelijke dashboards komen nieuwe inzichten tot leven en wordt de impact van de EUR concreet gemaakt.

Binnen de DCH is de afdeling Institutional Research (IR) verantwoordelijk voor het beantwoorden van instituut-overstijgende vraagstukken en het delen van rapportages met externe partijen zoals Universiteiten van Nederland (UNL) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Solliciteren

Je kunt tot en met 16 februari 2023 solliciteren voor deze functie. Voeg je motivatiebrief en CV toe bij je sollicitatie.

De sollicitatieprocedure bestaat uit 2 gesprekken. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 8 en 10.

Voor meer informatie over de EUR verwijzen we je graag naar onze website www.eur.nl. Meer informatie over de functie kun je verkrijgen bij Ann O'Brien, ann.obrien@eur.nl of via 010-754 5377.

We zien je sollicitatie graag tegemoet.

Solliciteren?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen