Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie is een ad hoc commissie die alleen bij elkaar komt wanneer daar concrete aanleiding toe is. De commissie bestaat uit twee personeelsleden, twee studentleden, de voorzitter en de secretaris. 

De vertrouwenscommissie heeft tot taak de Universiteitsraad te adviseren over:

  • De benoeming van de voorzitter van de Raad.
  • De benoeming van een lid van het College indien de Universiteitsraad gehoord wordt.
  • Andere aangelegenheden inzake het benoemen van personen.
  • Andere aangelegenheden van persoonlijke aard.

De vergaderingen van de vertrouwenscommissie zijn niet openbaar. Ook wordt er van de vergadering van de vertrouwenscommissie geen verslag gemaakt, tenzij dit noodzakelijk wordt geacht.

De raadsleden in de vertrouwenscommissie zijn:

Personeelsleden

Studentleden

dr. J.J.A.M. (Jacqueline) Schenk

dr. M. (Martina) Buljac 

Boutaina Faris

Kimberly Walden