Tweetaligheidsbeleid

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een tweetalige universiteit, waar Nederlands en Engels beide een voertaal zijn. Dit beleid is in 2015 ingevoerd, en is inmiddels toe aan een update.

Hoe ziet het huidige tweetaligheidsbeleid eruit?

 • Het beheersen van Engels en Nederlands op niveau van functie
  De EUR stimuleert alle Nederlandstalige medewerkers om op voldoende niveau het Engels te kunnen spreken en schrijven, al naar gelang het belang ervan voor hun functie. Van Engelstalige medewerkers verwacht de EUR dat zij, als dat voor hun functie nodig is, het Nederlands voldoende beheersen. Voor Engelstalige medewerkers die in een Engelstalige omgeving werken geldt dat de EUR hen in staat wil stellen zich de basisbeginselen van de Nederlandse taal eigen te maken. Uitgangspunt daarbij is dat het belangrijk is dat zij zich verstaanbaar kunnen maken en zich ook thuis voelen in Nederlandstalige omgevingen.
 • Extra aandacht voor OBP
  Voor wetenschappers is het gebruik van Engels heel gewoon, maar (nog) niet overal voor personeel in ondersteunende functies. Voor deze groep medewerkers is dan ook extra ondersteuning, met taaltesten en -als nodig- aanvullende taaltraining om op het voor de functie-uitoefening gewenste niveau (van Engels en Nederlands) te komen. De doelstelling is dat eind 2018 door al het OBP dat niveau is behaald!  Wanneer dit gewenst is voor het uitoefenen van de functie, wordt de medewerker door de EUR in de gelegenheid gesteld om zijn/haar taalvaardigheid te verbeteren.
   
 • Taalmatrix
  Het gewenste taalniveau per medewerker komt voort uit een combinatie van functie, werkniveau en ‘Nederlandstaligheid of ‘Engelstaligheid’ van de werkomgeving (welke taaleisen stelt de werkomgeving?) en worden vastgesteld aan de hand van de volgende taalmatrix. De Engelstalige omgeving wordt bepaald door:
  • Het percentage niet-Nederlands sprekende studenten;
  • Het percentage niet-Nederlands sprekende collega’s;
  • Het percentage niet-Nederlandse contacten;
  • De voertaal van de afdeling of faculteit.
    
 • Language & Training Centre
  Op de website van het Language & Training Centre is te vinden wat deze zogeheten CEFR matrix betekent. Ook kun je hier informatie vinden over het aanbod voor medewerkers, bijvoorbeeld wanneer het eerstvolgende Taalassessment Engels of Nederlands zal plaatsvinden of wanneer de eerstvolgende cursus Engels of Nederlands wordt aangeboden.

Taalmatrix

Hier kun je de taalmatrix vinden voor zowel de Engelse als de Nederlandse taal.

Sharon Limburg
Sharon Limburg

Hoe gaat tweetaligheid in de praktijk?

Tweetaligheidsbeleid lijkt eenvoudig, maar leidt in concrete situaties nog wel eens tot vragen. Want wat doe je als je als enige niet-Nederlander met 30 afgevaardigden van collega-universiteiten over een ICT-probleem moet praten? Of je hebt een vuistdik rapport afgeleverd bij het CvB over het klimaat in de bedrijfsgebouwen, en de Universiteitsraad wenst dat rapport ook in het Engels te ontvangen?

Daarvoor zijn gedragsafspraken gemaakt:

 1. Van iedereen wordt verwacht dat geschreven en gesproken tekst in het Engels/Nederlands wordt begrepen. Men spreekt de taal die men prefereert, maar men spreekt Engels, dan wel Nederlands, als dit specifiek vereist is in de functie die men vervult.
   
 2. In vergaderingen waar één of meerdere niet Nederlands sprekenden aanwezig zijn, is de voertaal Engels, tenzij de aanwezigen over voldoende passieve taalvaardigheid van het Nederlands beschikken. Uitgangspunt is dat iedereen de vergadering moet kunnen volgen. De voorzitter bepaalt de ta(a)l(en) waarin de verslaglegging plaatsvindt, hierbij rekening houdend met de (eventuele) verdere verspreiding van het verslag.
   
 3. Van iedereen die werkzaam is bij de EUR (medewerkers, maar ook externe partijen (bijv. de cateraar)) wordt verwacht dat hij/zij de Engelse en/of Nederlandse taal beheerst overeenkomstig de richtlijnen in de taalmatrices (zie afbeelding). 
   
 4. Niet Nederlands sprekenden die langer dan 1 jaar in dienst komen, worden gefaciliteerd in het leren van de Nederlandse taal (op basisniveau). Tenzij de beheersing van de Nederlandse taal een specifieke vereiste is in de functie die men vervult, dan wordt verwacht dat binnen 2 jaar wordt voldaan aan de gestelde richtlijnen in de taalmatrix.
   
 5. Niet Nederlands sprekenden die langer dan vier jaar in Nederland verwachten te blijven, worden gefaciliteerd in het leren van de Nederlandse taal tot en met B1 niveau.
   
 6. Indien er een taaleis wordt gesteld, wordt het aanwezige taalniveau bij de indiensttreding vastgesteld (d.m.v. certificaten, dan wel tests) en op basis hiervan wordt de opleidingsbehoefte bepaald. Medewerkers dienen binnen 2 jaar na indiensttreding de Engelse taal te beheersen op het bij hun functie passende niveau (zie taalmatrix).
   
 7. Taalbeheersing is een vast aandachtspunt in de R&O.
   
 8. Organisatieonderdelen dienen de kosten voor het taalonderwijs jaarlijks te begroten en daarmee ligt de verantwoordelijkheid bij de lijn.
   
 9. Periodiek* wordt vastgesteld welke overige documenten/informatie:
  a. Zowel in Nederlands als in het Engels beschikbaar moeten zijn
  b. Welke documenten in het Engels, met Nederlandse samenvatting en vice versa beschikbaar moeten zijn
   
 10. Regelgeving is altijd weergegeven in het Nederlands en Engels**. De stukken in het Nederlands zijn in dit geval leidend. In de Engelse versie moet dit ook als zodanig worden vermeld.
   
 11. Een bezwaar- en beroepschrift kan in het Nederlands en Engels worden ingediend. De beslissing op het bezwaar/beroep is in het Nederlands, eventueel met samenvatting in het Engels. Ook hierbij geldt dat de Nederlandse versies leidend zijn.
   
 12. De taal tijdens zittingen van de Adviescommissie Bezwaarschriften (ACB) en het College van Beroep voor de Examens (CBE) is in beginsel Nederlands***, tenzij de voorzitter anders beslist. Niet Nederlandssprekende medewerkers/studenten worden gefaciliteerd door bijv. de inzet van een tolk

 

*Eens in de drie jaar.
**M.u.v. onderwijs- en examenreglementen, waarvan de taal afhankelijk is van de voertaal binnen de opleiding.
***Communicatietaal van een evt. vervolgtraject bij CBHO of Rechtbank is uitsluitend Nederlands

 

Praktische links:

   

  Heb je vragen?

  E-mailadres
  hr.international@eur.nl

  Indien je vragen hebt over een taalassessment of cursus, kun je contact opnemen met het Language & Training Centre via 010-4081997 of ltc@eur.nl

  School system in the Netherlands

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen