Annuleringsvoorwaarden

De algemene voorwaarden van Erasmus Academie BV zijn van toepassing op alle cursussen en opleidingen. Kijk voor de volledige versie van de algemene voorwaarden hier. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24263757. Voor de cursussen geldt een aangepast artikel in verband met annulering van het programma.

1.

Annulering van een programma door een deelnemer is alleen mogelijk na schriftelijke opzegging bij het secretariaat van Erasmus Academie Cursussen. Onder een schriftelijke opzegging verstaan wij een e-mail of een brief.

2.

Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht: annulering binnen 14 kalenderdagen na verzending van je aanmelding is kosteloos, hierna betaal je €25 administratiekosten.
Ingeval van annulering van het programma door de deelnemer na de aanvang van de Studieperiode, heeft de deelnemer recht op gedeeltelijke restitutie van de cursusprijs. De hoogte van de restitutie wordt bepaald door de cursusprijs van de Opleiding evenredig te verdelen over het totaal aantal opleidinsdagen en te vermenigvuldigd met het aantal opleidingsdagen na datum van ontvangst van annulering door de deelnemer minus de administratiekosten zoals bedoeld in artikel 7 lid d en e, zoals genoemd in de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. 

3.

Indien een deelnemer het gehele programma verhinderd is, kan een vervanger kosteloos worden aangewezen, mits dit vooraf schriftelijk aan Erasmus Academie is meegedeeld.

4.

In het geval dat de omstandigheden hiertoe nopen of dat het aantal aanmeldingen voor een programma onvoldoende is, behoudt Erasmus Academie zich het recht voor het programma te annuleren. Zij informeert deelnemers hieromtrent zo spoedig mogelijk. In geval van annulering worden eventueel betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd. Annulering van een studiereis of excursie door Erasmus Academie geeft geen recht op kosteloze annulering van de bijbehorende hoorcolleges of cursus.

5

In geval van annulering van het programma door Erasmus Academie heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige bedrag. Ingeval de in artikel 4 lid c van de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie bedoelde situatie aan de orde is, bestaat geen recht op terugbetaling van het cursusbedrag.

5.

Erasmus Academie is gerechtigd bij het organiseren van een programma af te wijken van de aankondiging, indien redelijkerwijs van haar niet gevergd kan worden dat zij het programma onverkort uitvoert zoals aangekondigd.

6.

Als een docent door overmacht niet optreedt, zal Erasmus Academie een vervangende bijeenkomst organiseren. Als een cursist op die dag verhinderd is, zal geen geld worden gerestitueerd.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen