Geen woorden, maar daden
Gemeenten hebben unaniem ingestemd met het klimaatakkoord, tijd voor actie

Energietransitie van klimaatakkoord naar realisatie

Afgelopen week hebben bijna alle gemeenten unaniem ingestemd met het klimaatakkoord. De gemeenten gaan hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzamer Nederland. Belangrijke voorwaarde is dat het Rijk zich houdt aan de afspraken die over de haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van de energietransitie gaan en daarmee het takenpakket van de gemeenten vaststelt. De ambitie ligt vast, de afspraken over de randvoorwaarden zijn voor een deel gemaakt en daarmee de uitvoering gestart!

Grote ambities en stoere taal maken plaats voor realisme en haalbare projecten. De energietransitie komt daarmee in een andere fase, waarin de realisatie voorop staat. Afgelopen maanden zien we deze verschuiving bij gemeenten, netwerkbedrijven en energie coöperaties.

Sturing

We zien in deze verschuiving een parallel tussen de gemeenten die akkoord gaan met het klimaatakkoord, maar wel schouder aan schouder willen samenwerken met het Rijk en de gemeenten die schouder aan schouder willen samenwerken met bottom-up initiatieven op lokaal niveau. Deze zoektocht naar sturing of regie op zowel landelijk als gemeentelijk niveau staat in de ketenregie leergang centraal.

Warmtebedrijven

Een voorbeeld zijn de grote gemeenten die de afgelopen jaren actief aan de slag zijn gegaan met het onderzoek doen naar en/of de oprichting van gemeentelijke warmtebedrijven. Het oprichten van een gemeentelijk warmtebedrijf sluit aan bij actieve presterende overheid in de hoofdrol die meer top-down intervenieert in de maatschappij. Deze rolopvatting krijgt steeds minder bijval vanwege de onhaalbaarheid en onbetaalbaarheid van gemeentelijke warmtebedrijven.

Bottom-up benadering

De afwezigheid van betaalbare en duurzame warmte en onzekere businesscases (op het gebied van prijs, regelgeving en vraagbundeling) liggen hieraan ten grondslag, net als het besef dat de keuzevrijheid van gebouweigenaren bepalend is voor de systeemkeuzes in wijken en de gemeenten. Kortom, een meer bottom-up benadering, met ruimte voor kleinschalig (collectief) initiatief wint terrein.

Impact op de energietransitie

In de Opleiding Ketenregie in de Energietransitie  krijgt de professional aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden handvatten en perspectieven aangereikt waarmee hij/zij de energietransitie kan beïnvloeden, om gestelde ambities waar te maken. In deze opleiding staat samenwerking centraal, zowel top-down gestuurd  als bottom-up gefaciliteerd. Centraal in deze opleiding staat de deelnemer en de impact die hij/zij bereikt binnen de energietransitie. Komend voorjaar start de opleiding en de inschrijvingen zijn geopend!

Deze opleiding is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen Frank Beemer, Academic Director van de Ketenregie opleidingen bij Erasmus Acadmie en Bram Brouwer, managing director bij organisatieadviesbureau Berenschot.

Meer informatie

Meer informatie over of voor inschrijven in voor de opleiding Ketenregie in de Energietransitie vind je op de website van de opleiding. Of neem contact op met de opleidingsadviseur, Mariëlle Elenbaas: 010-408 2126.