Informatie voor studenten

For English information about objections, appeals and complaints, click on the following links:

Objections and appeals
Complaints

Bezwaar en beroep

Wanneer u als student het niet eens bent met een beslissing van een universitair orgaan als het College van Bestuur, de decaan van een faculteit, de examencommissie of een examinator zijn er juridische mogelijkheden om daar wat aan te doen. U kunt bezwaar aantekenen of in beroep gaan tegen die beslissing.

Het moet gaan om een schriftelijke beslissing waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken.

Uiteraard hoeft u bij een meningsverschil niet direct een beroeps- of bezwaarschriftprocedure te beginnen. Praten met degene die het besluit heeft genomen leidt vaak al tot een oplossing. U kunt zich daarin laten bijstaan of laten adviseren door een studieadviseur of een studentendecaan. Hij of zij kan ook bemiddelen als u zelf geen rechtstreeks gesprek wilt aangaan. Denk tijdens het informele overleg wel aan de bezwaar- en beroepstermijn. De mogelijkheid om officieel schriftelijk bezwaar of beroep in te dienen verstrijkt na zes weken, gerekend vanaf de dag die volgt op de verzenddag van het besluit. Om de termijn te bewaken is het verstandig om al een bezwaar- of beroepschrift in te dienen, ook als u nog in overleg bent met de betreffende personen. In het bezwaar of beroep kunt u aangeven dat nadere motivering volgt. Als het overleg dan toch nog positief uitvalt, trekt u het bezwaar of beroep weer in.

Er bestaan verschillende procedures afhankelijk om welke soort beslissing het gaat. Hieronder worden de drie belangrijkste procedures kort beschreven. 

1. Adviescommissie voor de Bezwaarschriften

Tegen beslissingen van of namens het College van Bestuur kunt u een bezwaarschrift indienen. Het gaat dan m.n. om beslissingen over de inschrijving als student, decentrale selectie, beëindiging van de inschrijving, betaling of restitutie van collegegeld, financiële ondersteuning en ontzegging van de toegang tot de gebouwen, terreinen of voorzieningen van de universiteit.
Uw bezwaarschrift wordt in eerste instantie behandeld door de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften. Deze commissie brengt aan het College van Bestuur advies uit over uw bezwaar, waarna het College van Bestuur de zaak heroverweegt en een beslissing op uw bezwaarschrift neemt.
Wanneer u het met de beslissing op uw bezwaarschrift niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken beroep instellen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag.
Meer informatie over deze bezwaarschriftprocedure vindt u bij het ESSC en op deze pagina. Of kijk in het Studentenstatuut met specifieke informatie over de rechtsbescherming van de EUR student.

2. College van Beroep voor de Examens

De wet geeft aan tegen welke beslissingen over onderwijs, (toelating tot) examens en tentamens u in beroep kunt gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). Tegen schriftelijke beslissingen van examencommissies en examinatoren waar u het niet mee eens bent kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens. Het College van Beroep voor de Examens zal uitspraak doen op uw beroep, Tegen deze uitspraak van het College van Beroep voor de Examens kunt u beroep instellen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.  
Meer informatie over de beroepsprocedure bij het CBE vindt u bij het ESSC en op deze pagina. U kunt ook kijken in het Studentenstatuut.

Indienen beroep- of bezwaarschrift

In alle gevallen kunt u zich wenden tot een en dezelfde instantie. U kunt uw beroep- of bezwaarschrift online of per post indienen bij één loket, de EUR Faciliteit Rechtsbescherming. Na indiening krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt uw beroep- of bezwaarschrift vaak nog op dezelfde dag aan de bevoegde instantie toegezonden voor verdere behandeling. Van die instantie zult u bericht ontvangen over het verloop van de procedure. 

EUR Faciliteit Rechtsbescherming

Met ingang van het collegejaar 2010-2011 is er binnen de EUR één centrale voorziening, de EUR Faciliteit Rechtsbescherming waar alle beroep- en bezwaarschriften en klachten online kunnen worden ingediend. (klik op: Ik wil nu een beroep- of bezwaarschrift indienen). Tevens kunt u beroep- en bezwaarschriften per post indienen. Stuur uw bezwaarschrift dan naar:
Kamer ET-36
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Bezwaar- en beroepstermijn

In alle gevallen is de bezwaar- en beroepstermijn zes weken.

Ik wil nu een beroep- of bezwaarschrift indienen.

Algemene tips
• Houd alle termijnen goed in de gaten
• Vermeld altijd uw naam, adres, telefoonnummer, studentnummer, e-mailadres en uw opleiding
• Vermeld beknopt alle relevante feitelijke informatie
• Geef duidelijk aan wat de gronden zijn waarop u uw bezwaar of beroep baseert
• Vergeet niet om een kopie mee te sturen van de beslissing waartegen u bezwaar of beroep aantekent
• Wendt u in geval van vragen of onduidelijkheden tijdig tot bijvoorbeeld een studentendecaan, studieadviseur of de secretaris van het college van beroep voor de examens of de secretaris van de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften.

Klachten

Als student kunt u ook een klacht indienen. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

3. Geschillencollege niet-initiële opleidingen

De EUR kent het Geschillencollege niet-initiële opleidingen (GNIO). Het GNIO is vergelijkbaar met het College voor beroep van de examens (CBE) voor initiële opleidingen. Het GNIO is echter alleen bevoegd als dit door de niet-initiële opleiding in de desbetreffende onderwijs- en examenregeling (OER) is vastgelegd. Het besluit om het GNIO bevoegd te verklaren heeft geen terugwerkende kracht. Indien u een niet-initiële opleiding volgt en een probleem heeft met een beslissing van een examinator of de examencommissie, informeer dan dus altijd eerst bij uw opleiding of het GNIO voor uw opleiding bevoegd is. Indien het GNIO bevoegd is kunt u uw beroep indienen bij de secretaris van het GNIO. Daarbij wordt de volgende adressering gebruikt:

Erasmus Universiteit Rotterdam
ABD/JZ
Geschillencollege niet-initiële opleidingen
kamer ET-36
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam. 

Indien een beroep per e-mail wordt ingediend wordt als adres gebruikt: secretariaat-bjz@remove-this.eur.nl. In de onderwerpregel wordt vermeld: Geschillencollege niet-initiële opleidingen.

Het Reglement GNIO vindt u op
http://www.eur.nl/eur/bestuur_organisatie/reglementen/universiteit/studenten/