Home   Executive programs   Programma voor Publieke Aandeelhouders

Programma voor Publieke Aandeelhouders

Inhoud van deze pagina

 1. Introductie
 2. Modules
 3. Programma
 4. Toelatingseisen
 5. Nadere informatie

1. Introductie

Publieke organisaties zoals gemeenten en provincies voelen de laatste jaren steeds meer de noodzaak hun aandeelhoudersrol (binnen het bijbehorende spanningsveld van publiek – privaat) te expliciteren. Vroeger was het beheer van overheidsbelangen een tamelijk passieve aangelegenheid en de toezichthoudende functie daarop in veel gevallen “een klusje erbij”.

Het publieke belang is echter steeds meer in de schijnwerpers komen te staan en dus wordt daar de overheid steeds vaker op aangesproken. Als gevolg van deze ontwikkeling is ook een integrale kijk op de rol van de overheidsaandeelhouder of toezichthouder en de relatie met toezichthouders, zoals de Raad van Commissarissen, de Inspectie en de externe accountant noodzakelijk. 

Deze toegenomen verantwoordelijkheid vraagt om een professionalisering van de rol van de overheid als aandeelhouder of toezichthouder bij deze organisaties.

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft daarom besloten een Programma voor Publieke Aandeelhouders aan te bieden om de publieke aandeelhouder te ondersteunen bij het aangaan en vervullen van zijn aandeelhoudersrol.

Naar boven

2. Modules

Module 1 Organisatievormen en governance modellen
mr. T. Stevens, Allen & Overy

 • Wat beoogt de publieke aandeelhouder met haar belang?
 • “Beslisboom” organisatievormen (zoals stichtingen, BV en NV, fondsen en coöperaties, gemeenschappelijke regelingen) en de daaruit voortvloeiende eisen voor goed toezicht en voor- en nadelen van de verschillende modellen vanuit de positie provinciale/gemeentelijke overheid.
 • Een passende organisatievorm bij de gekozen maatschappelijke doelstelling / publieke belang.
 • Een actieve of een passieve rol, en op welke onderdelen.
 • De sturingsrelatie: vormgeven “checks & balances”.
 • Ongeoorloofde staatssteun, Wet Markt en Overheid.
 • Relatie Provinciewet en Gemeentewet.

Module 2 Strategie, risico en Finance

Blok 1 Strategie en risico
drs. Jan Stolker, Program Director Programma voor Commissarissen en Toezichthouders

 • de consequenties van en de omgang met strategische besluiten (grote investeringen, overnames, fusies, privatisering)van de onderneming/organisatie,
 • identificeren van en omgaan met de risico's voor de publieke aandeelhouder als gevolg van beslissingen en gedrag van de onderneming (zowel financieel als immaterieel bijv. imago).

Blok 2 Finance
Ron Walkier, directievoorzitter Nederlandse Waterschapsbank

 • Financiële beoordeling van ondernemingen – rolverdeling RvC / AvA
 • De financiële gevolgen van de gekozen strategie
 • Concurrentievervalsingskwesties (financieel)
 • Schatkistbankieren

Module 3 Kwaliteit van de dienstverlening en legitimiteit
prof Goos Minderman

 • Beoordeling van kwaliteit van de dienstverlening
 • Omgaan met dilemma's (bijv: financieel rendement versus maatschappelijk rendement)
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid
 • Afleggen van (politieke) verantwoording en transparantie naar de vertegenwoordigende organen en andere stakeholders

Module 4 Casus Beloningsbeleid
drs Wim Moerman en drs Josien van Cappelle

Module 5 Politieke aspecten en aandeelhouderstrategie        

Blok 1 De politieke omgeving
ir David Luteijn

 • Omgaan met politieke “wispelturigheid” en politieke uitruil
 • Omgaan met de politieke organen
 • Omgaan met publiciteit
 • Omgaan met dubbele petten
 • Mogelijkheden en (on)wenselijkheid van politieke sturing
 • Welke informatie moet worden verstrekt aan de politieke gremia
 • Noodzakelijke/gewenste geheimhouding versus Wet Openbaarheid van Bestuur.

Blok 2 Aandeelhoudersstrategie
ir David Luteijn

 • Aandeelhoudersreglement, besluitvormingsafspraken
 • Invloed van de aandeelhouder op de organisatie
 • Samenwerking: voorbereiden aandeelhouders/vergadering / ingrijpende besluiten
 •  Fusie
 • Uittreding als aandeelhouder en exit-strategie.

Blok 3 De rol verdeling m.n. voorzitter Raad van Commissarissen
ir David Luteijn

Module 6 “De andere kant van de tafel”
De “andere kant van de tafel”: een sessie met een aantal commissarissen van overheidsgedomineerde ondernemingen waarin thema's als beloningsbeleid, duurzaamheid, doel en nut van publieke investeringen, samenstelling van de Raad van Commissarissen en de impact van de maatschappelijke doelstelling besproken worden.

Naar boven

3. Programma

Verdieping van inzicht
Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers hun kennis op essentiële onderdelen vergroot en hun inzicht verdiept ten aanzien van:

 • De verschillende ondernemingsvormen en de daaruit voortvloeiende consequenties voor de aandeelhouder
 • Rollen en verantwoordelijkheden van de aandeelhouder binnen de publieke organisatie
 • Consequenties van en de omgang met strategische besluiten van de onderneming
 • Financiering van ondernemingen, m.n. de betekenis van cash flow
 • De rollen en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders en de daaruit voortvloeiende dilemma’s
 • Politieke verantwoording en transparantie naar vertegenwoordigende organen zoals gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • De omgang met dilemma’s (rendement versus tarieven, bezoldiging etc) Publiek-private samenwerking: risico’s en rendement, afweging van belangen.

Docenten en gastsprekers
De docenten van het Programma voor Publieke Aandeelhouders bekleden vooraanstaande posities in het bedrijfsleven en zijn stuk voor stuk deskundigen op hun vakgebied. Bekijk hier de lijst van docenten en gastsprekers.

PE-uren
Het aantal PE-uren bedraagt 14 voor het gehele Programma.

Studielast
Het Programma bestaat uit drie bijeenkomsten van in totaal 2,5 dag. De modules vormen een samenhangend geheel.

Kenmerken van het programma
Het Programma kenmerkt zich door:

 • kleine groepen (maximaal 16 personen) deelnemers vooral afkomstig uit de (semi-) publieke sector
 • veel interactie met de docent en tussen deelnemers onderling
 • combinatie van praktijk en theorie
 • behandeling van eigen ervaringen van de deelnemers
 • deelnemers ontvangen van de Erasmus Universiteit Rotterdam een bewijs van deelname aan het programma.

Naar boven

4. Toelatingseisen

Het Programma voor Publieke Aandeelhouders richt zich op gedeputeerden, burgemeesters, wethouders, ambtenaren en anderen die met publieke aandeelhouders te maken hebben. Ook de gesprekspartners van de aandeelhouders binnen de publieke ondernemingen zijn van harte welkom. Men treedt op als aandeelhouder in de publieke sector, heeft een beleidsvoorbereidende functie of is betrokken bij financiële participaties. U heeft minimaal een HBO werk- en denk niveau, alsmede ervaring in een aandeelhoudersrol.

Dit programma wordt als incompany opleiding aangeboden. Ook is het mogelijk om een maatwerk programma samen te stellen.

Is uw interesse gewekt?

Neem contact met ons op of klik hier; wij maken graag een afspraak met u.

Naar boven

5. Nadere informatie

Aanmelden
Aanmelden kan door contact op te nemen met mevrouw mr. E.J.M. van Laak, telefonisch (010-4082866) dan wel per mail (esaa-com@ese.eur.nl).

Contact
Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding kan men zich richten tot de Program Coordinator van de opleiding:

Naam

:

Mevrouw Marina de Bruijn of mevrouw Ingrid Delgijer

Postadres

:

ESAA
Kamer H 13-10
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Bezoekadres

:

Burg. Oudlaan 50
Kamer H13-10

3062 PA Rotterdam

Telefoon

:

010 - 4082681

Fax

:

010 - 4089157

E-mail

:

esaa-com@remove-this.ese.eur.nl

Naar boven