Rendement van Geluk | Executive Program

Nadenken over Het Rendement van Geluk kan heel fijn zijn

Het Executive Program ‘Rendement van Geluk’ is de eerste universitaire leergang die zich richt op strategische vraagstukken op gebied van geluk in organisaties vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. De vraagstukken binnen de economische context lijken complexer en uitdagender dan ooit want hoewel meer en meer wordt geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, werkvermogen en werkplezier lijken de investeringen paradoxaal genoeg tegenovergestelde effecten te hebben; een toename van de psychosociale belasting, chronische ziekten, burn-outverschijnselen en verzuim. Ook andere signalen voeden de noodzaak om vraagtekens te plaatsen bij ons conventionele, industriële denkpatroon. Zo is de bevlogenheid van medewerkers wereldwijd teleurstellend laag, staan de verwachtingen van nieuwe generaties werknemers haaks op traditionele opvattingen, en is het voor veel organisaties een uitdaging om toptalent te vinden, te boeien en te behouden. In een tijd waarin succes niet langer draait om schaal en stabiliteit maar om voortdurende innovatie en verandering, moeten we onze denkpatronen herzien om organisaties toekomstbestendig te maken.

Executive Program Het Rendement van Geluk | Erasmus Universiteit Rotterdam

Waarom dit Executive Program?

De centrale vraag in deze leergang is of begrippen als succes, leiderschap en werk op de schop moeten, zodat plezier in het werk ons allen drijft waardoor we productiever, creatiever en effectiever worden. Dit vereist een diepgaand besef dat het in de 21e eeuw van cruciaal belang is om onze kijk op medewerkers te transformeren, van louter human resources naar human beings. Wanneer het welzijn van de mens centraal staat, volgt financiële beloning als een organisch gevolg. Met de leergang ‘Rendement van Geluk’ dagen we de leiders van morgen uit om de conventionele denkgrenzen op te zoeken en diepgewortelde veronderstellingen, generalisaties en beelden die vandaag de dag bepalen hoe we dingen zien en hoe we erop reageren, te heroverwegen.

Leerdoelen ‘Rendement van Geluk’

Aan het einde van de leergang ben je in staat om:

 • Het belang van geluk in een economische context te begrijpen en te beschrijven.
 • Eigen, onbewuste veronderstellingen, generalisaties en beelden over geluk binnen de organisatie te herkennen en kritisch te onderzoeken.
 • Een narratief te ontwikkelen of aan te scherpen met betrekking tot geluk in een economische context.
 • Het narratief te vertalen in persoonlijk meesterschap nieuwe mentale modellen, een gemeenschappelijke visie, teamleren en systeemdenken.
 • Gedragingen in leiderschap te onderkennen die geluk in een economische context kunnen vergroten, versterken of verbreden
 • Het belang van transformatieve verandering te begrijpen en de voorwaarden hiervoor te creëren.

De belangrijkste informatie van dit Executive Program op een rij

Investering
Om te starten met het Executive Program Rendement van Geluk dient eerst de Masterclass Grondslagen van Geluk gevolgd te worden. De investering voor de tweedaagse Masterclass bedraagt € 1.950,-; voor het Executive Program bedraagt de investering € 8.950,- (deze bedragen zijn  vrijgesteld van BTW en zijn inclusief alle literatuur, consumpties en lunch. Ook het diner  is inbegrepen. Overnachten tijdens de tweedaagse Masterclass is mogelijk; hiervoor komen de kosten voor eigen rekening).

Locatie
De locatie voor de modules van het Executive Program Het Rendement van Geluk bevinden zich allemaal in (de buurt van) Rotterdam, en zullen in een later stadium worden gecommuniceerd.

Groepsgrootte
Om ervoor te zorgen dat er voldoende gelegenheid is voor interactie en onderlinge discussie, hanteren we voor dit Executive Program een maximale groepsgrootte van 18 deelnemers.

Voertaal
De voertaal van het Executive Programma is Nederlands.

We zien en horen het steeds vaker om ons heen: de vraag naar ‘geluk’ neemt toe. Het sleutelvraagstuk is echter: hoe zorg je dat organisaties gelukkige organisaties worden, en wat kenmerkt een gelukkige organisatie eigenlijk? Geluk wordt in deze leergang niet alleen opgevat vanuit het perspectief van de werknemer (werkgeluk), maar vanuit het perspectief van alle stakeholders (belanghebbenden) binnen een organisatie. Binnen deze benadering van stakeholders wordt steeds de mens centraal gesteld.

Dus wat is ‘geluk’ precies en kunnen organisaties er iets mee? Die vraag wordt in diverse modules vanuit verschillende disciplines en verschillende aggregatieniveaus beantwoord. Iedere module staat op zich en samen vormen ze een inspirerende reis, als in het gezegde: ‘Geluk is niet het doel, maar de weg’.

Het programma bestaat uit zes modules van twee dagdelen (ochtend en middag) die in een periode van drie maanden om de (ongeveer) twee weken worden gegeven. Voorafgaand aan iedere module krijgen deelnemers voorbereidingsmateriaal toegestuurd, zoals literatuur, artikelen of cases. Desgewenst kan ook aan een eigen project gewerkt worden om zo de eigen plannen te verwezenlijken. Door onvoorziene omstandigheden kan het programma enigszins wijzigen. Deze veranderingen zullen dan tijdig worden gecommuniceerd.

Introductie: Een gelukkige toekomst?

Tijdens de leergang wordt het rendement van geluk binnen organisaties vanuit meerdere perspectieven benaderd. In deze eerste module gaan we in op de vraag of de toenemende aandacht voor (werk)geluk slechts een trend is of een fundamenteel andere kijk op menselijk kapitaal die zich de komende decennia zal doorzetten. Vervolgens doen we een eerste voorzichtige verkenning van wat dit vraagt van leiderschap en of geluk en bedrijfseconomische prestaties hand in hand kunnen gaan.

 • Kennismaking;
 • Is de focus op geluk van medewerkers slechts een trend of blijft het ook de komende decennia een thema op de strategische agenda? En wat vraagt dit van leiders?
 • Welke leiderschapsstijlen geven richting aan een beweging van transactioneel naar transformationeel en aan geluk in een organisatie?
 • Wat is het rendement van geluk en welke type organisaties kunnen zowel waarde als geluk creëren?

Purpose: Een zinvol leven en geluk

Purpose geeft een gevoel van betekenis en richting aan individuen, bevordert een positieve en samenhangende organisatiecultuur, trekt talent aan en behoudt talent, stimuleert innovatie, verbetert de relaties met stakeholders binnen een organisaties en geeft richting aan ethische besluitvorming voor succes op de lange termijn. Op deze dag kijken we eerst naar zingeving vanuit wetenschappelijk (filosofisch/theologisch) perspectief om vervolgens in te gaan op de belangrijke vraag: wat drijft jou als mens?

 • Wat is de relatie tussen zingeving en geluk?
 • Wat is de kracht van een purpose voor zowel individuen als organisaties?
 • Wat zijn voorwaarden voor een waarachtige en geloofwaardige purpose?

Leidinggeven aan geluk

Leidinggevenden hebben een belangrijke rol in het vergroten, versterken en verbreden van geluk binnen organisaties. Zij geven niet alleen richting aan een gemeenschappelijke visie, maar handelen ook vanuit het besef dat geluk en winst verenigbaar zijn. Meer geluk leidt immers tot meer winst en is welbeschouwd dus een voorwaarde voor goede financiële prestaties op de lange termijn. Tijdens deze module bouwen we voort op eerdere inzichten in de leergang, waarbij we vooral kijken naar dienend leiderschap als bron voor economisch rendement, sociaal rendement en maatschappelijk rendement.

 • Hoe geef je leiding in dienst van de gemeenschap?
 • Hoe evolueren we als mens? Welke taak hebben we en waar zijn we toe in staat?
 • Welke lessen trekken we uit praktijkvoorbeelden die worden gereikt?

Geluk en transformatieve verandering

In deze module gaan we in op het belang van en de voorwaarden voor transformatieve verandering. De opvatting dat één persoon aan de top het allemaal ‘uitdenkt’ en de rest die de bevelen van de ‘grote strateeg’ opvolgt, is al lang achterhaald. Leiders die hun organisatie willen laten excelleren, realiseren zich dat ideeën vanuit het systeem zelf komen. Geluk als katalysator van succes wordt niet geïmporteerd van buiten maar ontstaat in de groep. Mensen bedenken het zelf en daardoor komen zij in actie.

 • Hoe verhelder en verdiep je je persoonlijke visie en houd je je inspanningen blijvend gericht?
 • Hoe stel je je eigen, onbewuste veronderstellingen, generalisaties en beelden over geluk binnen de organisatie ter discussie?
 • Hoe creëer je een gemeenschappelijk ‘toekomstbeeld’, dat niet gewoon volgzaamheid maar een echt engagement en een echte inzet in de hand werkt?
 • Hoe stimuleer je de dialoog, waarbij stakeholders leren om ‘samen te denken’ zonder daarbij te vertrekken vanuit hun eigen vooroordelen?
 • Hoe smelt je een persoonlijke visie, een nieuwe mentale map, een gemeenschappelijk toekomstbeeld en teamleren samen tot een samenhangend geheel van theorie en praktijk?

Narratief over geluk en de invloed van verhalen Tijdens deze module dagen we het denken van deelnemers uit door wat volgens filosoof Paul van Tongeren het grootste wonder dat er is: dat er betekenis bestaat. Die betekenis ís er echter niet, wij geven die betekenis. Vanuit de ervaringen, beschouwingen en denkkaders uit de eerdere modules proberen we betekenis te geven aan een eigen ideaal, een ideologie. Zonder uit te gaan van een ideaal zullen we bestaande complexe en uitdagende problemen immers enkel kunnen oplossen vanuit heersende vanzelfsprekendheden.

 • Wat heb je in de vorige modules als uitdagend of intrigerend ervaren? Met andere woorden, welke betekenis heb je ervaren?
 • Hoe kun je door middel van filosofie een poging doen om die betekenis uit te leggen? Tot welk narratief of ideaalbeeld leidt deze betekenisgeving?

Persoonlijk leiderschap en geluk in de boardroom

Tijdens de laatste module gaan we in op persoonlijk leiderschap en over de worsteling tussen de innerlijke wereld en de manier waarop leiders zich verhouden tot de buitenwereld. Leiderschap is immers niet alleen jezelf en anderen ontwikkelen, maar je ook verhouden tot wat zich aandient. We staan in deze module dan ook uitgebreid stil bij de vraag hoe jouw nieuwe narratief en de weerbarstige praktijk die op je ‘wacht’ zich tot elkaar gaan verhouden en hoe je kunt zijn wie je ten diepste al bent. Denkend en handelend in de geest van Erasmus: Zijn wie je bent. Dat is Geluk.

 • Hoe zien jouw leiderschapsreis en landschap er op dit moment uit?
 • Hoe verhouden jouw nieuwe narratief en de weerbarstige praktijk zich tot elkaar?
 • Hoe vindt je je geluk in te kunnen zijn wie je ten diepste al bent?

EHERO
EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organization) is het multidisciplinaire kennis- en onderzoeksinstituut op het gebied van geluk van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar missie is om bij te dragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen, waarbij geluk wordt opgevat als welbevinden, levensvoldoening en kwaliteit van leven. EHERO onderneemt daartoe onderzoek- en onderwijsactiviteiten die mensen en organisaties, zowel overheden, bedrijven als (semi)publieke instellingen, in staat stellen om zélf meer weloverwogen keuzes te maken. 

Benieuwd naar onze inspirerende sprekers en de programmaleiding? Lees er alles over in het overzicht!

Het Executive Program bestaat uit zes modules van elk twee dagdelen (ochtend en middag) waarin alle stakeholders van een organisatie aan bod komen:

 • Medewerkers en HR-beleid
 • Klanten en prospects
 • Marketing- en consumptievraagstukken
 • Partnerships in de waardeketen
 • Eigenaren, aandeelhouders en financiële aspecten
 • Leiderschapsvraagstukken in de wereld van vandaag en morgen

De collegedagen van het Executive Program Het Rendement van Geluk (inclusief de collegedagen van de tweedaagse Masterclass Grondslagen van Geluk, die vooraf aan het Executive Program gevolgd dient te worden), vinden plaats op woensdag. Het Executive Programma bestaat uit 6 modules en de instroommomenten vinden plaats in juni en september.

 Najaar 2024*
Masterclass Grondslagen van Geluk18 en 19 juni 2024
Module 125 september 2024
Module 29 oktober 2024
Module 36 november 2024
Module 420 november 2024
Module 54 december 2024
Module 618 december 2024

*Data onder voorbehoud
Het programma zal uitsluitend in fysieke vorm doorgaan.

Het Executive Program ‘Rendement van Geluk’ is ontwikkeld voor directeuren, bestuurders, ondernemers, strategische managers en adviseurs alsook beleidsmakers die gefundeerd meer van geluk willen weten, meer richting geven aan geluk in de economische context en zich er professioneel mee bezig willen houden. Bijvoorbeeld omdat zij leiding willen geven aan en succes willen boeken met hun organisatie in een snel veranderende wereld waarin nieuwe ordes en structuren ontstaan. Of omdat zij de C-suite van organisaties willen adviseren in het ontwikkelen van een strategisch plan om geluk te versterken.

Na het volgen van dit Executive Program kunt je een nieuwe kleuring geven aan de manier van leidinggeven aan zowel de organisatie als de menskant om een gezonde organisatie te creëren.

Jaarlijkse terugkomdag

Jaarlijks wordt er een alumnidag georganiseerd voor oud-deelnemers van verschillende EHERO opleidingen, genaamd Alumni-Reconnect. Tijdens dit evenement is er gelegenheid om ervaringen te delen. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan een actueel onderwerp.

Deelnamecertificaat
Na afloop van de leergang ontvangen deelnemers een deelnemerscertificaat vanuit Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO), verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De gemiddelde overall beoordeling van de meest recente edities van dit programma is een 8,7.

‘Het Rendement van Geluk geeft veel inzichten en meer duidelijkheid en blijft een reis die nog niet af is’ - Mylène Heystek, Marketing Director PPG Coatings Nederland BV         

‘Wij geloven in wat ons dierbaar is’ - Harold Keldermans, Luitenant-Kolonel Ministerie van Defensie            

‘De leergang heeft mijn brein geopend’ - Aletta van de Watering-de Pater, Locatiemanager Huisartsenposten Rijnmond B.V.           

‘Meerdere perspectieven geven andere inzichten voor het leven’ - Nicole Ebben, Docent Fontys HRM en TP         

‘Inspiratie & energie & verbinding’ - Diana Swart, Eigenaar Mooi Werk              

‘Een programma met een veelheid aan inzichten vanuit de wetenschap en praktijk gecombineerd met een mooie groep mensen om samen te groeien’ - Ilse Overwater, Manager Particulieren Rabobank          

‘Allemaal inzichten om de wereld mooier te maken, machtig!’ - Margriet de Zoete, Teammanager Gemeente Hoeksche Waard      

Nadèche Kuster

Program Coordinator

E-mailadres
ehero@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 408 11 17
Kamer
Van der Goot Building - Kamer M5-34
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Het Rendement van Geluk? Check onderstaande blogs!

Rendement van Geluk: de take-aways

Twee collega's die lachen tijdens werktijd

Gelukkigere ambtenaren door meer vertrouwen

Breeduit lachende collega achter haar laptopscherm

Werkplezier is belangrijker dan werkdruk

Man maakt sprong van geluk op een rots aan zee

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen