Algemene voorwaarden

Bij het Erasmus Marketing Institute, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, zetten wij ons elke dag in om onderwijs te bieden van hoge kwaliteit en inspiratie. Onze afspraken met deelnemers aan ons executive onderwijs hebben we vastgelegd in deze algemene leveringsvoorwaarden.

Desgewenst kunt u de voorwaarden downloaden in pdf-formaat via onderstaande knop.

Artikel 1 - Definities

1.1

Aan de hierna met een hoofdletter aangeduide woorden en/of uitdrukkingen wordt de hieronder weergegeven betekenis toegekend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de overige tekst van deze Algemene Voorwaarden.

1.2

Aankondiging:
Door EMI ten behoeve van Aanmelding opgestelde voorlopige programma-informatie ten aanzien van organisatie en inhoud van een Opleiding.

1.3

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als opgenomen in dit document, die zijn vastgesteld door EMI.

1.4

Deelnemer:
De natuurlijk persoon die deelneemt aan een Opleiding verzorgd door EMI. De Deelnemer kan door EMI ook aangeduid worden als Cursist.

1.5

EMI:

EMI is onderdeel van Erasmus Institute for Business Economics (EIBE) B.V., statutair gevestigd aan de Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA te Rotterdam, KvK 59385081, en zijnde een dochtermaatschappij van EUR Holding B.V.

1.6

Inschrijvingsformulier:
Door EMI aan de Deelnemer verstrekt standaard inschrijvingsformulier voor een Opleiding, dat door de Deelnemer dan wel de Deelnemer en de Werkgever gezamenlijk ter inschrijving voor de Opleiding dient te worden ingevuld conform het bepaalde in Artikel 3.2 dan wel Artikel 3.3.

1.7

Opleiding:
Een door EMI georganiseerde opleiding, cursus, training, leergang en/of andere onderwijsvorm.

1.8

Opleidingsreglement:
Het door EMI voor een Opleiding opgestelde reglement, waarin onderwijs gerelateerde bepalingen zijn opgenomen.

1.9

Orderegeling:
De regels gesteld ten aanzien van gemaakte afspraken, leef- en gedragsregels, zoals mede volgend uit het integriteitsbeleid van EUR Holding BV en onderschreven door EMI.

1.10

Overeenkomst:
Iedere op basis van Artikel 3.2 en Artikel 3.3 tussen EMI en de Deelnemer gesloten Overeenkomst. Indien de Deelnemer en de Werkgever gezamenlijk een Overeenkomst sluiten met EMI wordt gesproken van een Tripartite Overeenkomst.

1.11

Prijs van de Opleiding:
Het bedrag dat door de Deelnemer dan wel de Werkgever aan EMI moet worden betaald als wederprestatie voor het kunnen volgen van de Opleiding. Door EMI kan dit bedrag ook aangeduid worden als collegegeld(en), inschrijfgeld, opleidingsprijs en/of -geld(en).

1.12

Schriftelijk:
Op schrift of “langs elektronische weg” als bedoeld in artikel 6:227a van het Burgerlijk Wetboek.

1.13

Werkgever:
De rechtspersoon waaraan de Deelnemer verbonden is.

Artikel 2 - Algemeen

2.1

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen enerzijds EMI en anderzijds Deelnemer dan wel de Deelnemer en de Werkgever gezamenlijk.

2.2

Van de Algemene Voorwaarden kan slechts Schriftelijk, door middel van een enerzijds door EMI en anderzijds de Deelnemer dan wel de Deelnemer en de Werkgever gezamenlijk ondertekende Overeenkomst, worden afgeweken.

2.3

In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

2.4

Toepasselijkheid van door de Deelnemer dan wel de Werkgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

3.1

Alle Aankondigingen en Inschrijvingsformulieren van EMI zijn vrijblijvende aanbiedingen.

3.2

Een Overeenkomst tussen EMI en Deelnemer komt voor de duur van de Opleiding tot stand zodra EMI het door de Deelnemer volledig en naar waarheid ingevulde Inschrijvingsformulier heeft ontvangen en op basis daarvan de inschrijving van de Deelnemer schriftelijk heeft bevestigd.

3.3

Een Tripartite Overeenkomst tussen EMI enerzijds en de Deelnemer en de Werkgever anderzijds komt voor de duur van de Opleiding tot stand zodra EMI het door de Deelnemer en de Werkgever gezamenlijk volledig en naar waarheid ingevulde Inschrijvingsformulier heeft ontvangen en op basis daarvan de inschrijving van de Deelnemer schriftelijk heeft bevestigd.

3.4

EMI kan de deelname van de Deelnemer aan de Opleiding weigeren als het maximumaantal Deelnemers voor de Opleiding met de deelname van de Deelnemer zou worden overschreden of als de Deelnemer, naar het oordeel van EMI, niet aan de eventuele toelatingsvereisten voor de Opleiding voldoet.

3.5

EMI is gerechtigd bij het organiseren van een Opleiding af te wijken van de Aankondiging, indien redelijkerwijs van haar niet verlangd kan worden dat zij de Opleiding onverkort uitvoert zoals aangekondigd (bijvoorbeeld wanneer sprake is van typefouten, overmacht dan wel een te gering aantal inschrijvingen). Wijzigingen kunnen betrekking hebben op het tijdsbestek dan wel locatie(s) van de Opleiding, de inrichting van de Opleiding en de Prijs van de Opleiding. EMI zal de Deelnemer dan wel de Deelnemer en de Werkgever Schriftelijk informeren over eventuele wijzigingen.

3.6

Voor aanvang van de Opleiding kunnen de Deelnemer dan wel in geval van een Tripartite Overeenkomst de Werkgever Schriftelijk een verzoek richten tot EMI om de Deelnemer te vervangen door een natuurlijk persoon. EMI verleent medewerking aan een dergelijk verzoek, mits de natuurlijk persoon:

a. Voldoet aan de door EMI voor de Opleiding gestelde toelatingsvereisten, en
b. Schriftelijk instemt met het in de plaats treden van Deelnemer in de (Tripartite) Overeenkomst.

Alsdan geldt de natuurlijk persoon na Schriftelijke bevestiging door EMI voor wat betreft de (Tripartite) Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden als de Deelnemer.

Artikel 4 - Inrichting van de opleiding

4.1

EMI legt de inhoudelijke inrichting en de bijbehorende procedures van de Opleiding vast in een Opleidingsreglement.

4.2

De Opleiding vindt plaats op een door EMI vastgestelde locatie en tijdstip, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3

EMI behoudt zich het recht voor (onderdelen van) de Opleiding uit te stellen indien daartoe door EMI voldoende redenen aanwezig worden geacht. De Deelnemer zal daarvan binnen een redelijke termijn Schriftelijk op de hoogte worden gesteld door EMI.

Artikel 5 - Prijs en betaling

5.1

De Prijs van een Opleiding is exclusief BTW en exclusief de voor de Opleiding benodigde literatuur en (onderwijs)materialen, tenzij Schriftelijk anders door EMI aangegeven. De Prijs van een Opleiding die meerjarig is kan door EMI ieder kalenderjaar bijgesteld worden.

5.2

Uit de Overeenkomst tussen EMI en de Deelnemer, dan wel de Tripartite Overeenkomst tussen EMI enerzijds en de Deelnemer en de Werkgever anderzijds volgt de verplichting tot betaling van de Prijs van de Opleiding plus eventuele aanvullende kosten zoals gespecificeerd in de (Tripartite) Overeenkomst. De verplichting tot betalen is uitdrukkelijk niet afhankelijk van het al dan niet kunnen of willen volgen van de Opleiding.

5.3

Betaling door de Deelnemer dan wel in geval van een Tripartite Overeenkomst de Werkgever dient plaats te vinden in één termijn. Gespreide betaling is alleen mogelijk bij een positieve beschikking van EMI op een Schriftelijk verzoek daartoe. Verrekening, korting of opschorting op grond van een daadwerkelijke of vermeende tekortkoming door EMI is expliciet uitgesloten voor deze verplichting voor Deelnemer dan wel Werkgever.

5.4

Betaling door de Deelnemer dan wel de Werkgever dient uitsluitend te geschieden in Euro valuta. Eventuele transactiekosten zijn voor rekening en risico van Deelnemer dan wel Werkgever.

5.5

Betaling door de Deelnemer dan wel de Werkgever dient plaats te vinden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum en voor aanvang van de Opleiding, door storting op een door EMI aangegeven bankrekening, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

5.6

In geval van overschrijding van de in Artikel 5.5 genoemde betalingstermijn is de Deelnemer dan wel de Werkgever, onverminderd de overige rechten van EMI en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. Alle nog niet betaalde facturen worden terstond opeisbaar en alle gevolgen van niet-nakoming treden terstond in.

5.7

Alle buitenrechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorkoming en voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die EMI heeft gemaakt als gevolg van niet-nakoming door de Deelnemer dan wel de Werkgever, komen voor rekening van de Deelnemer dan wel de Werkgever.

5.8

Indien de betaling door de Deelnemer dan wel de Werkgever niet in overeenstemming met het bepaalde in de Artikelen 5.1 tot en met 5.7 is geschied, behoudt EMI zich, onverminderd de aan haar toekomende rechten, het recht voor de Deelnemer toegang tot de Opleiding te weigeren tot het tijdstip waarop de betaling in overeenstemming met deze Artikelen is geschied. EMI stelt de Deelnemer hiervan Schriftelijk op de hoogte.

5.9

Betalingen van de Deelnemer dan wel de Werkgever strekken primair ter voldoening van de in Artikel 5.7 genoemde kosten, vervolgens tot voldoening van de op basis van Artikel 5.6 verschuldigde wettelijke rente en worden daarna in mindering gebracht op dat deel van de hoofdsom dat EMI aanwijst, ongeacht andersluidende instructies van de Deelnemer of de Werkgever ter zake.

Artikel 6 - Annulering

6.1

De Deelnemer heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen vanaf het moment dat het Inschrijfformulier door EMI is ontvangen. Bij Schriftelijke annulering door de Deelnemer binnen deze bedenktermijn brengt EMI geen kosten in rekening, tenzij de Deelnemer binnen deze bedenktermijn al heeft deelgenomen aan de Opleiding in welk geval EMI de kosten naar rato zal factureren.

6.2

Voor wat betreft een tussen EMI en een Deelnemer tot stand gekomen Overeenkomst geldt dat de Deelnemer deze tussentijds kan opzeggen. Met inachtneming van Artikel 6.1 verleent EMI medewerking aan een dergelijk verzoek, met dien verstande dat:

a. Bij beëindiging van de Overeenkomst tot een maand voor aanvang van de Opleiding € 250 administratiekosten door EMI in rekening gebracht worden;

b. Bij beëindiging van de Overeenkomst binnen drie tot vier weken voor aanvang van de Opleiding 25% van de Prijs van de Opleiding door EMI in rekening gebracht wordt;

c. Bij beëindiging van de Overeenkomst tot twee weken voor aanvang van de Opleiding 50% van de Prijs van de Opleiding door EMI in rekening gebracht wordt;

d. Bij beëindiging van de Overeenkomst tot een week voor aanvang van de Opleiding 100% van de prijs van de opleiding door EMI in rekening gebracht wordt;

e. Het staat de Deelnemer vrij een collega aan te melden, indien Deelnemer zelf verhinderd is en niet meer kosteloos kan annuleren. Deze Deelnemer moet vanzelfsprekend wel aan de gevraagde achtergrond en opleidingsniveau voldoen.

6.3

Het door EMI in rekening brengen van de in Artikel 6.2 onder sub b tot en met sub d genoemde bedragen dient bezien te worden vanuit het gegeven dat de Prijs van de Opleiding niet afhankelijk is van het aantal aangeboden lesdagen en evenmin van het resultaat van de Deelnemer tijdens de Opleiding of van andere variabelen. De Prijs van de Opleiding is gebaseerd op het volledige programma van de Opleiding, voor de volle duur van de Opleiding. De Prijs van de Opleiding strekt ter dekking van kosten voor EMI die betrekking hebben op het gehele programma en die niet per tijdvak zijn op te splitsen. Op het moment dat de Opleiding van start gaat is het overgrote deel van de kosten voor de Opleiding al gemaakt door EMI dan wel zijn daarvoor door EMI al verplichtingen aangegaan. Zoals vermeld in Artikel 5.1 is het uitgangspunt betaling van de Prijs van de Opleiding in 1 termijn. Een eventuele gespreide betaling op basis van Artikel 5.3 houdt dan ook geen enkel verband met het op het moment van betaling reeds gevolgde of nog te volgen onderwijs.

6.4

Voor wat betreft een tussen EMI en een Deelnemer en diens Werkgever tot stand gekomen Tripartite Overeenkomst geldt dat deze niet tussentijds opgezegd kan worden. EMI sluit in dat geval de werking van artikel 7:411 BW expliciet uit.

6.5

EMI behoudt zich het recht voor de Opleiding geen doorgang te laten vinden indien daartoe door EMI voldoende redenen aanwezig worden geacht (bijvoorbeeld onvoldoende inschrijvingen of uitval van een essentiële docent). De Deelnemer zal daarvan binnen een redelijke termijn voor aanvang van de Opleiding Schriftelijk op de hoogte worden gesteld door EMI.

6.6

EMI zal het eventueel al betaalde bedrag voor zover onverschuldigd terugbetalen op een daartoe Schriftelijk door de Deelnemer dan wel Werkgever aan te geven bankrekening, indien

a. De Deelnemer op basis van Artikel 6.1 of Artikel 6.2 de Overeenkomst beëindigt, of
b. EMI op basis van Artikel 6.5 de Overeenkomst beëindigt.

6.7

EMI is gerechtigd de Deelnemer de toegang tot de Opleiding te ontzeggen dan wel de Overeenkomst te beëindigen indien de Deelnemer de regels zoals bedoeld in Artikel 7.2 en Artikel 7.3, naar het oordeel van EMI, niet of onvoldoende naleeft. In dat geval ontstaat voor de Deelnemer dan wel de Werkgever geen recht op (gedeeltelijke) restitutie dan wel kwijtschelding van de Prijs van de Opleiding.

Artikel 7 - Uitvoering van de Overeenkomst

7.1

EMI spant zich in de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en de kwaliteit van de Opleiding te bewaken. EMI stelt de Opleiding vast en mag de Opleiding te allen tijde wijzigen onder bewaking van de kwaliteit daarvan.

7.2

De Deelnemer is gehouden de door EMI voorgeschreven regels, waaronder in ieder geval zijn begrepen deze Algemene Voorwaarden en het Opleidingsreglement, strikt na te leven. Bij eventuele tegenstrijdigheden gaan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden voor.

7.3

De Deelnemer dient zich naast de regels zoals genoemd onder Artikel 7.2 tevens te houden aan de regels, richtlijnen en aanwijzingen van Erasmus Universiteit Rotterdam met betrekking tot de goede gang van zaken op de terreinen en in de gebouwen van de universiteit, evenals een verantwoord gebruik van de voorzieningen van de universiteit.

Artikel 8 - Klacht en reclame

8.1

EMI verstrekt de Deelnemer informatie over een eventuele specifieke klachtenprocedure voor de Opleiding: eur.nl/emi/klachtenprocedure

8.2

De Deelnemer dan wel de Werkgever zijn niet gerechtigd de betaling aan EMI ter zake van de Opleiding op te schorten op de enkele grond dat door de Deelnemer een klacht en/of een reclame is ingediend.

8.3

Vorderingen of verweren gebaseerd op de stelling dat de uitvoering van de Overeenkomst niet beantwoordt aan hetgeen de Deelnemer dan wel de Werkgever redelijkerwijs mocht verwachten, verjaren door verloop van 1 (één) kalenderjaar na afloop van de Opleiding.

8.4

De Deelnemer kan bij ernstige misstanden, die niet in onderling overleg tussen EMI en de Deelnemer kunnen worden opgelost, de onafhankelijke vertrouwenspersoon van EUR Holding raadplegen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van EMI, is EMI, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Deelnemer dan wel de Werkgever is gebaseerd, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal het factuurbedrag dat door de Deelnemer dan wel de Werkgever voor de Opleiding werd betaald. 

9.2

EMI is, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Deelnemer dan wel de Werkgever is gebaseerd, nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval maar niet-limitatief wordt begrepen gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, gemiste opdrachten, gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie en schade als gevolg van verloren werk- en/of reistijd.

9.3

EMI is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van de Deelnemer, ongeacht waar de Opleiding plaatsvindt.

9.4

EMI is, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Deelnemer dan wel de Werkgever is gebaseerd, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of vanwege haar ondergeschikten dan wel niet-ondergeschikten dan wel derden die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid.

9.5

EMI bedingt alle wettelijke en contractuele rechten en verweren, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al diegenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

9.6

EMI mag bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen en is te allen tijde gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden jegens de Deelnemer dan wel de Werkgever in te roepen.

Artikel 10 - Overmacht

10.1

Indien de behoorlijke nakoming door EMI ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van EMI komen, waaronder de omstandigheden genoemd in Artikel 10.2, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend onmogelijk is, heeft EMI het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot een schadevergoeding gehouden te zijn.

10.2

Omstandigheden welke in relatie tot dit Artikel in ieder geval niet voor rekening van EMI komen zijn: ontstentenis of belet van essentiële gastdocenten, werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverboden van voor de Opleiding benodigde hulpmiddelen, vervoersproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van EMI of transportondernemingen, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen.

10.3

EMI zal de Deelnemer dan wel Werkgever zo spoedig mogelijk omtrent het bestaan van een overmacht situatie in kennis stellen en mededelen in hoeverre zij de Overeenkomst kan uitvoeren.

Artikel 11 - Intellectuele Eigendomsrechten

11.1

De Deelnemer mag, slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van EMI, gebruik maken van logo’s, octrooien, auteursrechten dan wel enige andere intellectuele eigendomsrechten van EMI in het kader van deze Overeenkomst.

11.2

Op het door EMI ten behoeve van de Opleiding verstrekte cursusmateriaal berusten intellectuele eigendomsrechten die aan EMI dan wel derden toebehoren. Uit en van het door EMI verstrekte materiaal mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of enige gegevensdrager, openbaar gemaakt of aan derden ter beschikking gesteld, zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van EMI.

11.3

Het is de Deelnemer verboden om van EMI verkregen vertrouwelijke informatie op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken, behoudens voor zover vereist door het toepasselijk recht.

Artikel 12 - Privacy

12.1

De in het kader van de Opleiding door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens, zoals gevraagd in het Inschrijvingsformulier, worden door EMI conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG) verwerkt en beveiligd.

12.2

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens door EMI bestaat uit (hierna: het Doel):

a. Het inschrijven van de Deelnemer voor de Opleiding;
b. De communicatie tussen EMI en de Deelnemer;
c. Het administreren van de resultaten van de Deelnemer voor de Opleiding;
d. Het versturen en incasseren van facturen voor de Opleiding;
e. De evaluatie en kwaliteitscontrole van de Opleiding;
f. Het verbeteren van de dienstverlening van EMI.

12.3

EMI zal de persoonsgegevens niet voor een ander Doel dan in Artikel 12.2 omschreven gebruiken. Indien EMI de persoonsgegevens wel voor een ander Doel de persoonsgegevens wenst te gebruiken, zal de Deelnemer steeds van tevoren Schriftelijk op de hoogte worden gebracht, waarop de Deelnemer zijn/haar toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens zal moeten geven. Een daarvan afwijkend Doel wordt omschreven in de Overeenkomst, en de toestemming voor het andere Doel geeft de Deelnemer door ondertekening van de Overeenkomst.

12.4

EMI bewaart de persoonsgegevens van de Deelnemer niet langer dan noodzakelijk is voor het Doel van de verwerking, en tevens om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

12.5

De Deelnemer heeft recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, en het recht om correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens te vragen. De Deelnemer doet daartoe een Schriftelijk verzoek, te richten aan EMI.

12.6

De campus van Erasmus Universiteit Rotterdam wordt beveiligd door camera’s. De Deelnemer dient voor privacy gerelateerde bepalingen het Reglement Cameratoezicht op de website van de universiteit te raadplegen.

12.7

De Deelnemer verplicht zich op gepaste wijze en in lijn met de AVG om te gaan met persoonsgegevens van collega deelnemers.

Artikel 13 - Partiële nietigheid | Conversie

13.1

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig, niet verbindend of niet uitvoerbaar zal zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige, onwettige niet verbindende of niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking nemende de inhoud en het doel van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 14 - Toepasselijk recht; geschillenbeslechting en bevoegde rechter

14.1

Op alle rechtsbetrekkingen tussen EMI en de Deelnemer dan wel de Werkgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2

Eerst nadat een geschil na een in deze Algemene Voorwaarden genoemde klachtenprocedure niet tot een voor de Deelnemer bevredigend resultaat heeft geleid, kan de Deelnemer zich wenden tot de burgerlijke rechter.

14.3

De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen EMI en de Deelnemer dan wel de Werkgever voortvloeiende uit of in verband met de Overeenkomst dan wel de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 15 - Slotbepalingen

15.1

De volle titel van deze Algemene Voorwaarden is Algemene Voorwaarden Onderwijs EMI 2020.

15.2

De citeertitel wordt afgekort als: AV OW EMI.

15.3

De AV OW EMI zijn geldig vanaf 1 januari 2020.

15.4

De AV OW EMI zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam op 1 januari 2020 onder nummer 24285956.

15.5

De AV OW EMI zijn gepubliceerd op de website van EMI:  https://www.eur.nl/emi/

15.6

EMI is gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op lopende Overeenkomsten.

15.7

Voor Deelnemers die zonder tussenkomst van een Werkgever een Overeenkomst zijn aangegaan met EMI geldt dat de wijziging van de Algemene Voorwaarden door EMI voor de Deelnemer de mogelijkheid biedt om de Overeenkomst te ontbinden. Indien de Deelnemer daartoe wenst over te gaan dient EMI Schriftelijk geïnformeerd te worden, waarna EMI het al betaalde bedrag voor de Prijs van de Opleiding naar rato zal terugbetalen aan de Deelnemer op een daartoe door de Deelnemer aan te wijzen bankrekening.

Rotterdam, 1 januari 2020

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen