Algemene Voorwaarden Onderzoek

U kunt desgewenst deze voorwaarden in PDF hier downloaden,

Algemene Voorwaarden Onderzoek en Adviesdienstverlening EURAC

Artikel 1 - Begripsbepaling

Aan de hierna met een hoofdletter aangeduide woorden en/of uitdrukkingen wordt de hieronder weergegeven betekenis toegekend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden;

A) EURAC BV, statutair gevestigd aan de Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA te Rotterdam, KvK nr. 24289713;
B) Opdrachtgever: elke (groep van) natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), al dan niet in de uitoefening van enig beroep of bedrijf, die EURAC BV een opdracht geeft;
C) Overeenkomst: de tussen EURAC BV, inclusief handelsnamen vallende onder EURAC BV, en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 2 - Algemeen

2.1Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen EURAC BV en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.3

Van de algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk, door middel van een door EURAC BV en Opdrachtgever ondertekende overeenkomst, worden afgeweken.
2.4In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.
2.5Onder ‘schriftelijk’ wordt in de algemene voorwaarden mede verstaan per fax, e-mail, internet of ander elektronisch medium.
2.6Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden hun rechtskracht. Opdrachtgever en EURAC BV zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende bepaling te treffen. De vervangende bepaling zal de strekking van de algemene voorwaarden niet aantasten. 

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

3.1Alle aanbiedingen van EURAC BV zijn vrijblijvend.
3.2De overeenkomst kan mondeling en/of schriftelijk tot stand komen.
3.3De aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever is hierbij gehouden alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht te verstrekken. 
3.4Wijzigingen, aanvullingen en uitbreidingen op de opdracht, dan wel afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zijn slechts bindend nadat dit schriftelijk door de bevoegde personen tussen EURAC BV en Opdrachtgever is overeengekomen.
3.5EURAC BV zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling.

Artikel 4 - Prijs en betaling

4.1Indien in de opdracht een ‘vaste prijs’ is opgenomen, dan geldt deze prijs als overeengekomen prijs. Als in de opdracht een ‘richtprijs’ is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten en zal het te betalen bedrag worden bepaald op basis van nacalculatie met de door EURAC BV  gehanteerde en gecommuniceerde tarieven.
4.2Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. EURAC BV is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan Opdrachtgever door te berekenen.
4.3Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen facturen binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum aan EURAC BV te zijn betaald, op een door EURAC BV beheerde rekening, in de valuta waarin is gefactureerd.
4.4In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever, onverminderd de overige rechten van EURAC BV en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. Alle nog niet betaalde facturen worden terstond opeisbaar en alle gevolgen van niet-nakoming treden terstond in.
4.5Tijd, reis- en verblijfskosten samenhangend met het vervoer van en naar Opdrachtgever van medewerkers van EURAC BV kunnen, indien overeengekomen, door EURAC BV separaat in rekening worden gebracht.
4.6Alle buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten, die EURAC BV heeft gemaakt als gevolg van de niet-nakoming van Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever.
4.7Het is Opdrachtgever niet toegestaan haar schulden aan EURAC BV op enigerlei wijze te verrekenen met al dan niet erkende vorderingen op EURAC BV.

Artikel 5 - Informatieverstrekking

5.1Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en informatie, die EURAC BV overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het op juiste wijze kunnen uitvoeren van de opdracht, tijdig en op de gewenste vorm aan EURAC BV ter beschikking te stellen. Kosten  ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.
5.2EURAC BV zal tijdig richting Opdrachtgever kenbaar maken welke gegevens en informatie EURAC BV nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht.
5.3Bij het verstrekken van informatie en bij de uitvoering van de opdracht zal Opdrachtgever zich onthouden van oneigenlijke beïnvloeding van de opdracht.

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

6.1EURAC BV behoudt te allen tijde de vrijheid medewerkers, door hem met de uitvoering van de werkzaamheden belast, in overleg met Opdrachtgever te vervangen door anderen, met dien verstande dat EURAC BV slechts lager dan gekwalificeerde medewerkers kan inzetten wanneer de aard van de resterende werkzaamheden zulks duidelijk rechtvaardigen en EURAC BV de tijd benodigd voor het inwerken van de nieuwe medewerker niet in rekening kan brengen.
6.2Opdrachtgever is verplicht de door EURAC BV met de uitvoer van de werkzaamheden belaste medewerkers alle informatie, nodig voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden, ter beschikking te stellen.
6.3Opdrachtgever dient alle voor EURAC BV dan wel haar medewerkers bestemde mededelingen en instructies betreffende de opgedragen werkzaamheden te richten tot de voor dat doel door EURAC BV aangewezen projectcoördinator. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van EURAC BV niet toegestaan medewerkers van EURAC BV rechtstreeks opdrachten te geven, anders dan nodig ter bescherming van de veiligheid van Opdrachtgever of dienst personeel en bezittingen.
6.4Tussentijdse wijzigingen in de aanpak, werkwijze of de omvang van de opdracht, die ontstaan door toedoen van Opdrachtgever of waartoe in onderling overleg tussen [Naam] BV en Opdrachtgever wordt besloten, kunnen consequenties hebben voor de overeengekomen prijs en tijdstip(pen) van afronding van de werkzaamheden. Indien hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt wordt meerwerk op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Indien bij de wijziging van de opdracht over tijdstip(pen) van afronding van de werkzaamheden geen nieuwe afspraken zijn gemaakt wordt/worden deze naar redelijkheid verschoven.
6.5Behalve door voltooiing van de opgedragen werkzaamheden kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang eindigen ingeval één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd, alsmede indien één van beide partijen zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van enige bepaling van deze overeenkomst en deze overtreding niet binnen 5 maanden na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld.
6.6Zolang enige opdracht in uitvoering is zowel als gedurende drie maanden na voltooiing dan wel beëindiging van enige opdracht, zal het iedere partij verboden zijn enige arbeids- en/of andere samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met een persoon die minder dan drie maanden tevoren in dienst was van de andere partij.
6.7EURAC BV is gerechtigd de kennis en ervaring ongeacht in welke vorm opgedaan bij de uitvoering van deze overeenkomst aan te wenden voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en voor dienstverlening aan derden.
6.8In overleg met de opdrachtgevers is het EURAC BV toegestaan om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen  en EURAC BV is te allen tijde gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden jegens Opdrachtgever in te roepen.

Artikel 7 - Geheimhouding

7.1Partijen zullen de door de andere partij verstrekte vertrouwelijke informatie en gegevens als vertrouwelijk behandelen en niet zonder voorafgaande schriftelijke   toestemming van de andere partij openbaar of aan derden – die niet bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken zijn – bekend maken, verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of anderszins aan derden verstrekken of kenbaar maken, noch deze zelf gebruiken ten behoeve van een ander doel dan waartoe deze verkregen zijn.
7.2EURAC BV en Opdrachtgever dienen ervoor zorg te dragen dat hun medewerkers, adviseurs en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokkenen de hier genoemde geheimhoudingsverplichting strikt nakomen, zonder hiermee af te doen aan hun eigen geheimhoudingsplicht.
7.3Onverminderd het bovenstaande bepaald in dit artikel, als een partij die de vertrouwelijke informatie verkregen heeft, verplicht wordt om bepaalde vertrouwelijke informatie bekend te maken krachtens een afgegeven bevel door een daartoe administratief of gerechtelijk bevoegde autoriteit, mag dergelijke vertrouwelijke informatie door deze partij bekend worden gemaakt, op de voorwaarde dat de partij onmiddellijk na ontvangst van het bevel van voornoemde autoriteit, voorafgaande aan de naleving van het bevel door de partij, de andere partij die de vertrouwelijke informatie heeft verstrekt in kennis stelt van het bevel.

Artikel 8 - Publicatie

8.1In overleg met de opdrachtgever is EURAC BV gerechtigd om de resultaten van de opdracht voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden aan te wenden. EURAC BV is en blijft gerechtigd om zonder toestemming overeenkomstig academisch gebruik te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften, dissertaties of andere academische media, over de overeengekomen opdracht, werkzaamheden en onderzoek, waaronder begrepen de resultaten daarvan, en hieromtrent bij te dragen aan wetenschappelijke congressen, symposia e.d.
8.2Indienen voor zover de in dit artikel genoemde publicatie vertrouwelijke informatie afkomstig van Opdrachtgever bevat, zoals genoemd in artikel 1, zal EURAC BV alvorens tot publicatie over te gaan de te publiceren tekst eerst ter goedkeuring aan Opdrachtgever voorleggen, zodat Opdrachtgever kan nagaan of met de publicatie essentiële vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever openbaar wordt gemaakt. Opdrachtgever kan binnen tien (10) werkdagen – vanaf de datum dat de voorgenomen publicatie voor het eerst is voorgelegd aan Opdrachtgever door EURAC BV – schriftelijk en gemotiveerd melden dat de voorgenomen publicatie vertrouwelijke informatie afkomstig bevat. In een dergelijke situatie zal Opdrachtgever de vertrouwelijke informatie afkomstig van Opdrachtgever aanwijzen opdat EURAC BV de publicatie zodanig kan wijzigen dat er geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever worden gepubliceerd.
8.3Indien Opdrachtgever na verloop van een termijn van maximaal 5 werkdagen na aanbieding van een tekst door EURAC BV schriftelijk niet heeft gereageerd, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de tekst en de publicatie daarvan.

Artikel 9 - Opzegging en voortijdige beeindiging

9.1De opdracht kan door een daartoe bevoegde medewerker van EURAC BV schriftelijk met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien:
a.            een verzoek tot verlening van surseance van betaling aan of (aanvraag tot faillietverklaring van Opdrachtgever bij de rechtbank is ingediend;
b.            het bedrijf van Opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
c.            Opdrachtgever in een toestand komt te verkeren waarin zij is opgehouden te betalen.
9.2Onverminderd het elders bepaalde zijn beide partijen gerechtigd de opdracht door middel van aangetekend schrijven te ontbinden indien de andere partij ook na het stellen van een redelijke termijn middels een schriftelijke aanmaning in gebreke blijft haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst te voldoen.
9.3Opdrachtgever zal bij een tussentijdse beëindiging van de opdracht de nog resterende kosten – die in redelijkheid niet meer door [Naam] BV voorkomen dan wel ongedaan gemaakt kunnen worden – blijven vergoeden. 
9.4In de gevallen zoals benoemd in dit artikel heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1Behoudens in geval van opzet of grove schuld van EURAC BV, is EURAC BV, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van Opdrachtgever is gebaseerd, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal het factuurbedrag dat door Opdrachtgever voor de werkzaamheden is betaald.
10.2EURAC BV is slechts aansprakelijk voor directe schade. EURAC BV is, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van Opdrachtgever is gebaseerd, nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval is begrepen, maar niet beperkt is tot gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten, gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie en/of schade als gevolg van verloren werk- en/of reistijd.
10.3Aanspraken van Opdrachtgever jegens EURAC BV die voortvloeien uit dan wel in verband houden met de opdracht, vervallen volledig indien zodanige aanspraken niet binnen een termijn van een half jaar na de datum van de eindfactuur schriftelijk aan EURAC BV kenbaar zijn gemaakt. 

Artikel 11 - Overmacht

11.1Indien de behoorlijke nakoming door EURAC BV ten gevolge van één of meer   omstandigheden, die niet voor rekening van EURAC BV komen, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend onmogelijk is, heeft EURAC BV het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, dan wel de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
11.2EURAC BV zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk omtrent het bestaan van een overmacht situatie in kennis stellen en mededelen in hoeverre zij de werkzaamheden kan uitvoeren.

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

12.1Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, zoals rapporten, analyses, ontwerpen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij EURAC BV. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Openbaarmaking is slechts toegestaan na toestemming van EURAC BV.
12.2Het bovenstaande is tevens van toepassing op de in het kader van de overeenkomst ontwikkelde instrumenten en verzamelde gegevens.
12.3Opdrachtgever is gerechtigd de hiervoor bedoelde documenten te vermenigvuldigen voor intern gebruik. Opdrachtgever zal de documenten echter niet wijzigen.
12.4EURAC BV is en blijft rechthebbende op de verzamelde gegevens. Partijen kunnen over het gebruiksrecht nadere afspraken maken.
12.5Rapporten en andere producten mogen door Opdrachtgever slechts letterlijk en in hun geheel met vermelding van de naam van EURAC BV en de betrokken medewerkers extern worden gepubliceerd, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verkregen van EURAC BV voor een andere vorm van publicatie.
12.6EURAC BV bevordert in beginsel openbaarmaking van rapporten. Bij het aanvaarden van de opdracht moet jegens Opdrachtgever worden aangegeven of en in hoeverre het rapport openbaar zal zijn.

Artikel 13 - Partiele nietigheid | conversie

13.1Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig, niet verbindend of niet uitvoerbaar zal zijn, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige, onwettige niet verbindende of niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking nemende de inhoud en het doel van de algemene voorwaarden.

Artikel 14 - Toepasselijk recht | bevoegde rechter

14.1Op alle rechtsbetrekkingen tussen EURAC BV en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen EURAC BV en Opdrachtgever voortvloeiende uit of in verband met de overeenkomst en/of de uitvoering van de overeenkomst, alsmede in verband met de algemene voorwaarden. Uitsluitend indien en voor zover Opdrachtgever een natuurlijk persoon/consument met woonplaats in Nederland is, is de bevoegde rechter van de woonplaats van Opdrachtgever bij uitsluiting bevoegd.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen