Ethiek & Fiscaliteit | Executive Program

De afgelopen jaren zijn door de EU en de OESO diverse ontwikkelingen in gang gezet die zijn gericht op het bestrijden van het ontwijken van belastingen. Dit traject is vooral bekend geworden onder de naam BEPS ofwel de strijd tegen Base Erosion and Profit Shifting. Dit BEPS-traject richt zich met name op internationaal opererende ondernemingen omdat zij door verschillen tussen de fiscale stelsels van landen en door gebruik te maken van belastingverdragen veelal de mogelijkheid hebben hun belastingdruk te beperken. Het BEPS-traject voorziet nu in een omvangrijk en complex pakket van fiscale maatregelen om het ontgaan van belastingen tegen te gaan.
Aanvankelijk waren het vooral fiscalisten die zich met deze ontwikkelingen bezighielden maar nu het duidelijk is dat de reikwijdte van het door de EU en de OESO ingezette beleid zeer ingrijpend is, is het van groot belang dat de bedrijven en hun financiële specialisten, waaronder registeraccountants en registercontrollers, bekend zijn met de ingrijpende veranderingen en de gevolgen voor het bedrijfsbeleid kunnen beoordelen. Dit is te meer het geval  doordat veel van de maatregelen niet alleen internationaal opererende ondernemingen raken maar niet zelden ook nationale ondernemingen, eenvoudigweg omdat de regels geen onderscheid maken tussen beide typen bedrijven.
Daarnaast hebben  ondernemingen en hun financiële specialisten in dit kader ook steeds vaker te maken met maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen omtrent hetgeen vanuit een fiscaal perspectief (nog) wel aanvaardbaar is en wat niet (meer) met betrekking tot de bedrijfsvoering.
Het onderhavige Executive Program  beoogt voor financiële specialisten/niet-fiscalisten inzicht te geven in de bovenstaande ontwikkelingen teneinde  hun gedachten daarover te kunnen vormen door de ethische kant daarvan voor het voetlicht te brengen. Het Executive Program richt zich aldus op iedere financiële specialist/niet-fiscalist die met de bovenstaande problematiek te maken heeft in zijn of haar onderneming, dan wel op de een of andere manier in het kader van advisering of accountantscontrole hier tegenaan loopt.  

Doelgroep

Financial professionals: registeraccountants (openbaar accountants, intern accountants, overheidsaccountants, accountants in business), registercontrollers en andere financial professionals.

Belangrijkste informatie op een rij:

Locatie colleges Regio Rotterdam
CollegedagenMaandag 16.00 tot 21.00 uur
InstroommomentNtb. Neem contact op voor de mogelijkheden.
Duur opleiding4 modules
Investering€ 2.150,- (vrijgesteld van BTW)
GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers

Inhoud van het programma

1. Informatieverstrekking- automatische informatie-uitwisseling (Common Reporting Standard/EU-bijstandsrichtlijn/FATCA)
- country-by-country-reporting (fiscaal/civiel)
- transferpricing documentatie
- ubo-register
- trustkantoren
- mandatory disclosure
- wettelijke rechten/verplichtingen belastingplichtige
- wettelijke rechten/verplichtingen overheid
- algemene beginselen van behoorlijk bestuur
2. Misbruik en belastingen- fraus legis
- misbruik van recht- leerstuk
- antimisbruikbepalingen in belastingverdragen
- antimisbruikbepalingen in EU-richtlijnen
- antimisbruikbepalingen in nationale wetgeving
3. Overige ontwikkelingen- bron(staat)belastingen
- digitale economie
- hybride entiteiten en hybride financieringen
- vaste inrichtingen
- transferpricing
- rente-aftrekbeperkingen
4. EthiekAan de hand van stellingen, rechtspraak en praktijksituaties worden ethische kwesties samenhangend met de in de eerste drie bijeenkomsten besproken onderwerpen uitgediept. Daarmee komt ook de poortwachtersfunctie van de externe en interne accountant, de controller en de financiële adviseur aan de orde.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen