Losse Modules | Post Master Registercontroller

Verschillende modules van de Post-Master Registercontroller zijn ook los te volgen. Hieronder een overzicht van de modules met de bijbehorende informatie. Heeft u interesse in het volgen van een losse module? Klik hieronder en vul het formulier in dan nemen we spoedig contact met u op.

 1. Business Intelligence
 2. Value Management
 3. Project Control
 4. Innovaties in Accounting Information Systems

  1. Business Intelligence

  Data analytics en data science zijn belangrijke enablers van disruptieve business modellen. De snelle vernieuwers weten slim gebruik te maken van de groeiende hoeveelheid data, rekenkracht, tools en technieken. Met voorspellende analyses ontwikkelen zij baanbrekende innovaties en zijn ze de concurrentie mijlen voor. Dit verklaart de toenemende populariteit van de datagedreven organisatie.

  Business en data analytics (BDA) is de integratie van verschillende databronnen die nodig zijn voor evidence-based besluitvorming en forward-looking analyse. Financiële en andere data bevinden zich niet langer op één plaats in de organisatie, maar komen van verschillende plekken, ook van buiten de organisatie. Analyses zijn niet langer statisch en worden niet langer getoond op één moment (denk aan de jaarrekening), maar kunnen dynamisch en in real-time worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen bedrijven sneller bijsturen en nieuwe kansen identificeren. En ook fouten, fraude en risico’s kunnen sneller vastgesteld worden. Met meer en beter toegankelijke data kunnen betere voorspellingen en waarderingen gemaakt worden. Effectief BDA is gekoppeld aan bedrijfsdoelen en BDA op zich maakt het al mogelijk om nieuwe bedrijfsdoelen te formuleren.

  BDA maakt IT-ers en data-analisten (nog) belangrijker voor de organisatie, maar zij zijn niet per definitie de juiste gesprekspartner voor het hoger management. Vaak zie je nog dat in IT wordt geïnvesteerd zonder dat goed is nagedacht over de vragen die BDA moet beantwoorden. De onderneming moet zinvol omgaan met data en hier ligt een rol voor de controller. De controller is geen data-analist, maar dient wel over skills te beschikken om bedrijven te steunen om op basis van data te opereren.

  Leerdoelen - Aan het eind van deze module wordt de deelnemer geacht:

  • kennis te hebben van de betekenis, successen en condities van data analytics;
  • te begrijpen hoe een organisatie waarde kan creëren met data analytics;
  • bedrijfsvragen te kunnen formuleren die met data analytics worden beantwoord;
  • basale methoden van data analytics en machine learning technieken te kunnen toepassen;
  • kennis te hebben van verschillende gegevensbronnen, de mogelijkheden en beperkingen van open data en het veilig en verantwoord gebruiken van data;
  • een betere gesprekspartner te kunnen zijn voor data-analisten en management;
  • inzicht te hebben in de governance condities en de veranderkundige aspecten;
  • resultaten van data analytics te kunnen presenteren en visuealiseren en managers te kunnen inspireren met voorbeelden. 
  Aantal bijeenkomsten8 (wekelijks op vrijdag)
  Investering€ 2.700,-
  Startdatum5 november 2021

  2. Value Management

  Juist in deze tijd waarin de crisis investeringen en impact weer op scherp zet, is het goed om een helder kader te geven langs welke lijnen duurzame en effectieve financiële en niet-financiële waardecreatie kan plaatsvinden: in grote en kleine ondernemingen, overheden, non-profitinstellingen én in gezamenlijkheid. In de module Value Management gaan we in op de specifieke invulling van de controller in alle sectoren: bedrijfsleven, semipubliek en publieke sector. Van bouwonderneming tot bank, van visserijbedrijf tot energiesector, overheid, woningcorporaties, zorg, onderwijs en bijvoorbeeld de cultuursector.

  De module besteedt aandacht aan de definiëring van de (maatschappelijke) waarde die bedrijven en organisaties creëren en hoe men hierop kan sturen. In de leergang worden de belangrijkste doelstellingen en concepten van duurzaamheid en social impact behandeld alsook de specifieke normering van de governance en daarmee ook de relevante context van de controller. Het beleidsproces van definiëring gaat via processen en structuren van publieke en maatschappelijke aard uiteindelijk naar de waardering van de maatschappelijke outcome en impact in de samenleving. Via concepten als stakeholdermanagement, Impact-sturing en Integrated reporting zoeken we de balans tussen de bedrijfseconomische aspecten en de waardecreatie in het maatschappelijk verkeer. Voor overheden geldt dat de creatie van maatschappelijke waarden op afstand plaatsvindt (enigszins vergelijkbaar met concernstructuren in het bedrijfsleven), zodat ook de sturing van waardecreatie door zelfstandige organisaties aan de orde komt. In de colleges worden veel voorbeelden en cases getoond en behandeld.

  Leerdoelen

  Na afloop van de module heeft de deelnemer:

  • Begrip van financiële en niet-financiële waarden en de belangrijkste normeringen daarbij (CSR/Sustainability managementmodellen (Porter & Kramer), WBSCD, UNGC, GRI, IIRC, ISO standaarden, SDG’s, Donut economie (Raworth)). Inzicht in hoe te reflecteren op de maatschappelijke doelstelling en maatschappelijke tendensen en hoe dit inzicht toe te passen in de praktijk;
  • Goed inzicht in de theorie en de conceptualisering van waardecreatie (Value management), Theory of Craftmanship en Network Theory en de vertaling daarvan naar de praktijk van controllers van overheden, zelfstandige diensten, woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsorganisaties;
  • Goed begrip van beleidsprocessen, sturingsmechanismen, legitimatievraagstukken en de consequenties daarvan voor de controlfunctie;
  • Goed begrip van verschillen en overeenkomsten tussen de controllersfunctie in de private, publieke, non-profit en profit sector, met name op het gebied van besluitvormingsprocessen, verantwoording, verantwoording e.d.;
  • Begrip van waardecreatie volgens de IIRC en de link naar de SDG’s;
  • Een concreet handelingsrepertoire voor control in deze vraagstukken;
  • Concrete tools voor positionering van control in de publieke context.

  Aantal bijeenkomsten

   7 (wekelijks op vrijdag)

  Investering

   € 2495,-

  Startdatum

   november 2022

  3. Project Control

  Onze omgeving verandert continu en dat zal wel altijd zo blijven. Mensen, organisaties, regio’s en landen die zich het beste aanpassen aan hun omgeving hebben een voorsprong op diegenen die dat niet doen. Wil je inspelen op veranderingen dan past projectmatig werken daar uitstekend bij.
  Steeds meer organisaties realiseren hun doelen op een planmatige en gestructureerde wijze door de uitvoering van projecten. De juiste projecten die de strategische doelen kunnen realiseren worden gekozen, geclusterd per doelstelling en samengebracht in een portfolio.
  Projectmatig werken gaat over het opleveren van een concreet projectresultaat, waarmee de strategische doelen worden gerealiseerd. Het aantal projecten in organisaties neemt gestaag toe en bijna iedereen krijgt op een gegeven moment te maken met een project! 
  De module Project Control gaat in op het beheersen van een project. De student krijgt inzicht in de 'do's en don'ts bij het beheersen van projecten en kan hiermee een bijdrage leveren aan het succesvol opleveren ervan.

  Leerdoelen

  De controller heeft in diverse rollen te maken met projecten en het beheersen ervan. Meestal is dit als:

  • Manager Finance/Planning & Control (leidinggevende van projectcontrollers)
  • Functioneel verantwoordelijke (het inrichten van project control in een organisatie)
  • Project Controller (b.v. van grote projecten).

  Project Control is veel meer en gaat veel verder dan alleen de financiële beheersing van een project. Het gaat om een brede ondersteuning en advisering van de projectmanager en/of de projectdirecteur.
  Het leerdoel is om het gehele vakgebied project control te behandelen en alle beheersmaatregelen de revue te laten passeren, zodat de student inzicht krijgt wat hij/zij in deze rollen moet doen.

  Aantal bijeenkomsten6 (wekelijks op vrijdag)
  Investering€ 2.245,-
  Startdatumfebruari 2023

  4. Innovaties in Accounting Information Systems

  De doelstelling van de module Innovaties in Accounting Information Systems (AIS) is het verbreden en verdiepen van de IT-kennis die de financieel professional moet hebben om effectieve en efficiënte beheersingssystemen in organisaties te kunnen neerzetten. De nadruk wordt hierbij gelegd op gedigitaliseerde informatieverzorging en de ontwikkelingen en trends die zich hierin voordoen. De module  behandelt de belangrijkste IT-ontwikkelingen waarmee de financieel professional te maken heeft in zijn beroepsuitoefening en doet dat vanuit een governance en control perspectief. Aan de orde komen onder andere: IT governance, datakwaliteit, datamanagement, business intelligence, blockchain, data-analyse (inclusief process mining als bijzondere vorm van data-analyse), continuous monitoring, robotic process automation, IT project control, en machine learning. We behandelen deze ontwikkelingen steeds vanuit het perspectief van het (financieel) management van organisaties. De financieel professional moet kennis en inzicht hebben in deze ontwikkelingen om zijn verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van gedigitaliseerde informatie te kunnen nemen.

  De thema’s die in deze module worden behandeld zijn:

  1. IT innovaties in accounting, finance & control
  2. Process mining
  3. Blockchain en andere gedistribueerde databases
  4. IT governance
  5. Data governance
  6. Cybersecurity
  7. IT project control
  8. Business intelligence
  Aantal bijeenkomsten8 (wekelijks op vrijdag)
  Investering€ 2.700,-
  Startdatum8 april 2022

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen