Onderzoek naar impactgedreven onderwijs

Een interview met Joe Binetti en Louise Smink
Vogelvlucht van de Woudestein Campus
Foto van Joe Binetti & Louise Smink

Dr. Joe Binetti en Louise Smink MSc., onderzoekers bij Impact at the Core, gingen in gesprek over hun onderzoek naar impactgedreven onderwijs. Ontdek hoe deze aanpak, zoals beoefend aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), studenten in staat stelt positieve veranderingen door te voeren. Ontdek de kern, voordelen en integratie van impactgedreven onderwijs in diverse universitaire cursussen.

Vertel eens wat over jezelf. Wie ben je? Wat doe je bij Impact at the Core? En wat is jouw rol in bij het uitvoeren van het onderzoek?

Louise: Ik heb een achtergrond in de politieke wetenschappen en ben dus bekend met het bestuderen van maatschappelijke problemen vanuit verschillende invalshoeken door verschillende meningen te integreren.

Joe: Ik begon mijn avontuur bij Impact at the Core als Learning and Innovator Officer in 2022. Mijn achtergrond ligt in het onderwijs. Ik ben gepromoveerd aan de Universiteit van Glasgow en heb door de jaren heen als docent op verschillende niveaus gewerkt. Iets langer dan een jaar geleden kreeg ik deze postdoctorale functie aangeboden, die ik met veel plezier heb aanvaard.

Louise: Bij Impact at the Core werken we aan de implementatie van impactgedreven onderwijs, en als onderzoekers bestuderen Joe en ik dit onderwijsmodel aan de EUR.

Joe: Ja, zoals ze zegt. Momenteel is mijn rol het organiseren, coördineren en uitvoeren van onderzoek op het gebied van impactgedreven onderwijs.

Portret van Joe Binetti

Interessant! Kunt u mij iets vertellen over het onderzoek in het algemeen?

Louise: Een belangrijk doel van impactgedreven onderwijs is om studenten te laten werken aan echte problemen die door maatschappelijke partners naar voren worden gebracht. Docenten kunnen deze casussen in hun cursussen gebruiken in plaats van hypothetische casussen. In ons werk bestuderen we de effecten van dit onderwijsmodel op studenten, docenten en maatschappelijke partners om uiteindelijk impactgedreven onderwijs te verbeteren.

Joe: Ja, het uiteindelijke doel is om deze onderwijsaanpak te verbeteren. Ik zou zeggen dat we ons concentreren op het onderzoeken hoe leren gebeurt in een Impact-gedreven cursus. We zijn vooral geïnteresseerd in het observeren van de effecten van een open leeromgeving, die is ontworpen om de aannames van studenten ter discussie te stellen en hen buiten hun comfortzone te duwen. Wij willen zien hoe deze leeromgeving de ontwikkeling van de leerlingen beïnvloedt, niet alleen op inhoudelijk vlak, maar ook op vlak van hun mogelijkheden. Deze capaciteiten noemen we Impact Capacities.

Hoe onderzoek je impactgedreven onderwijs eigenlijk?

Joe: We gebruiken een kwalitatieve benadering, gebaseerd op de hermeneutische fenomenologie en gegronde theorie. Deze benadering is geworteld in de interpretivistische epistemologie en benadrukt het belang van het begrijpen van de diverse perspectieven en ervaringen van individuen binnen de sociale context. Door een interpretivistische houding aan te nemen, probeert het onderzoek zich te verdiepen in de subjectieve betekenisgevingsprocessen van onderwijsprofessionals en studenten, met als doel te ontdekken hoe zij impactgedreven onderwijstheorieën en -praktijken interpreteren en implementeren in hun dagelijkse interacties. Deze methodologie maakt een genuanceerde verkenning mogelijk van de geleefde ervaringen en percepties van degenen die betrokken zijn bij impactgedreven onderwijs, en werpt licht op de ingewikkelde relaties tussen onderwijsfilosofieën en hun praktische toepassing bij het bevorderen van impactvolle leerervaringen. Maar Louise kan wel uitleggen wat we in de praktijk doen…

Louise: Joe en ik bestuderen impactgedreven onderwijs op verschillende manieren. Ten eerste observeren we die sessies als docenten lesgeven om te begrijpen hoe dit onderwijsmodel werkt en of dit gevolgen heeft voor studenten en docenten. Ten tweede hebben we focusgroepen gehouden met studenten en docenten om te vragen naar hun mening over de impactgerichte cursus(sen) waarvan zij deel uitmaakten. Ten slotte wonen we presentaties van studenten bij om te begrijpen hoe studenten samenwerkten met maatschappelijke partners en hun kennis toepasten om een positieve maatschappelijke verandering mogelijk te maken.

Wat zijn de uitdagingen bij het onderzoeken van een relatief nieuw onderwerp aan EUR? Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee je wordt geconfronteerd bij het uitvoeren van onderzoek naar impactgedreven onderwijs?

Joe: De uitdagingen zijn tweeledig. Over het geheel genomen omvatten de uitdagingen van het onderzoek naar impactgedreven onderwijs aan de EUR zowel de algemene moeilijkheden bij het onderzoeken van een ontwikkelingsgebied als de specifieke complexiteiten die inherent zijn aan het bestuderen van onderwijsinterventies. Een verdere uitdaging wordt gevormd door de methodologie die ik heb gekozen. Om redenen die verband houden met de onderzoeksvragen en mijn persoonlijke filosofische aannames voer ik een kwalitatief onderzoek uit. Dit gaat gepaard met uitdagingen en problemen bij het begrijpen van de reikwijdte en kansen die een dergelijke aanpak biedt. Maar ik word te academisch...

Portret van Louise Smink

Wat is de waarde van jouw werk voor impactgedreven onderwijs aan de EUR?

Louise: Omdat impactgedreven onderwijs verschilt van de traditionele onderwijsmodellen die aan universiteiten worden gebruikt, is onderzoek een belangrijk middel om te begrijpen of het een (positief) effect heeft op deelnemers. De resultaten van ons werk kunnen dus door de leervernieuwers van Impact at the Core worden toegepast om impactgedreven cursussen te (her)ontwikkelen, zodat meer studenten tijdens hun studie aan echte problemen kunnen werken. Hierdoor zullen studenten beter voorbereid zijn op hun toekomstige carrière in een snel veranderende wereld.

Joe: Ja, ik ben het eens met wat Louise zei. Maar ik ben er niet meer helemaal zeker van dat we onze studenten kunnen voorbereiden op de toekomst, althans niet in grove zin. De waarde van deze onderwijsaanpak is dat leerlingen worden blootgesteld aan een leeromgeving waarin de variabelen onvoorspelbaar zijn. We voorzien ze misschien niet van de feiten die ze in de toekomst nodig hebben, maar het is waarschijnlijker dat we ze in staat stellen hun sterke punten te testen, hun grenzen te verleggen en nog niet in kaart gebrachte gebieden te verkennen. Deze ervaringen zullen op een dag komen. We moeten zowel het domein van ‘kennis’ als ‘capaciteit’ in ogenschouw nemen. Ik geloof dat het verwerven van nieuwe vaardigheden en het oefenen ervan tot ze vaardigheden worden, twee verschillende processen zijn die verschillende ritmes vereisen. Impactgedreven onderwijs wil de volledige ontwikkeling hiervan ondersteunen.

Hoe zie jij het veld van impactgedreven onderwijs in de toekomst evolueren? En welke rol zie jij jouw onderzoek spelen in die evolutie?

Joe: Idealiter zou dit onderzoek als startpunt moeten dienen voor verder en diepgaander onderzoek. Impactgedreven onderwijs is een nieuw concept, maar het is veelbelovend. Ik hoop meer kwalitatief onderwijsonderzoek op dit gebied te zien. Onderzoek dat onderwijsprofessionals nieuwe ideeën, strategieën en benaderingen zal bieden om de leerervaring van studenten te verbeteren. Maar ook onderzoek dat de onderwijspraktijk binnen de academische wereld nieuw leven kan inblazen, de artistieke kant van het lerarenberoep kan herstellen en de technische en gestandaardiseerde benadering van het hoger onderwijs kan overstijgen.

Louise: Sinds de start van Impact at the Core is het aantal studenten dat een impactgedreven cursus volgde gestaag gegroeid en van die ervaringen hebben we veel geleerd. We hebben veel positieve reacties ontvangen van docenten, studenten en maatschappelijke partners, maar er zullen zich nieuwe uitdagingen blijven voordoen naarmate we dit model verder ontwikkelen. Wij zijn blij met deze reacties, die ons in staat zullen stellen er verdere stappen in te zetten.

Meer informatie

Wil je meer weten over het onderzoek van Joe en Louise naar impactgedreven onderwijs? Bezoek de webpagina voor meer informatie. Of neem contact op! Je kunt Joe bereiken via Giuseppe.binetti@eur.nl en Louise via louise.smink@eur.nl. Wil je verkennen wat de mogelijkheden zijn om jouw course meer impactgedreven te maken? Neem contact op met impactatthecore@eur.nl om in contact te komen met een van onze learning innovators.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen