Over EGI

Geschiedenis

Het Erasmus Governance Institute (EGI) is in 2005 opgericht als expert centre voor executive education op het gebied van corporate governance. Haar missie is het professionaliseren van het interne toezicht op organisaties in Nederland. Met haar programma’s richt zij zich op de brede groep van commissarissen en toezichthouders van internationale en Nederlandse ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Naast haar 10-daagse hoofdprogramma biedt zij masterclasses aan over audit committee vraagstukken, over financieel management voor commissarissen en toezichthouders met een niet-financiële achtergrond, over governance van netwerken in de publieke sector en een masterclass over emotionele vaardigheden.

Geïnspireerd door de casuïstiek rond governance dilemma’s die tijdens de programma’s aan de orde kwamen heeft EGI zich in 2015 ontwikkeld tot wetenschapsinstituut en richt zij zich op empirisch onderzoek dat ten dienste staat van de praktijk van commissarissen en toezichthouders in Nederland. Naast verklarend onderzoek publiceert zij ook artikelen gericht op actuele ontwikkelingen en best practices voor het commissariaat.

Typisch EGI

De programma’s van EGI zijn opgezet vanuit de methodiek van peergroup learning: onze deelnemers zijn in onze programma’s net zo belangrijk voor de inhoudelijke invulling als de topdocenten van meerdere universiteiten in Nederland en de governance experts uit de praktijk van het toezicht. Onze opleidingen zorgen niet alleen voor inhoudelijke kennisoverdracht maar bieden ook een podium voor reflectie en het delen van inzichten. Daarom is gekozen voor kleine trainingsgroepen van maximaal 16 deelnemers, waarbij in een vertrouwde omgeving ook eigen dilemma’s en ervaringen van deelnemers worden besproken.

Cedeo-accreditatie

Cedeo is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt op onder andere kwaliteit, klanttevredenheid en continuïteit. Erkenning vanuit Cedeo wordt allen verleend indien een aanbieder voldoet aan nauw omschreven kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Dit houdt onder andere in dat minimaal 80% van de respondenten tijdens de audit aangeeft ‘tevreden tot zeer tevreden’ te zijn over de dienstverlening, de samenwerking en de behaalde resultaten. Deze score wordt exact vastgesteld aan de hand van een uitgebreid Cedeo-klanttevredenheidsonderzoek. Erasmus Economics & Business Executive Education heeft een klanttevredenheidsscore behaald van 94,4%. Wij zijn dan ook zeer trots op onze Cedeo-erkenning!

CRKBO-accreditatie

Erasmus Economics & Business Executive Education (EEBEE) is CRKBO-geaccrediteerd. CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs; het betreft hier een onafhankelijke instelling die toeziet op de kwaliteit van opleiders door middel van een uitgebreide audit. Enkel onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs worden vermeld in het Register. Bij een audit hanteert het CRKBO onder meer de gedragscode van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en de VOI (Vereniging voor Opleidingsinstituten voor Informatica). Belangrijke uitgangspunten van de audit zijn zaken als zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen