Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders

Inhoud van deze pagina

 1. Introductie
 2. Kenmerken van het programma
 3. Modules
 4. Toelatingseisen
 5. Docenten
 6. Nadere informatie
 7. Inschrijven
 8. Wat deelnemers over ons zeggen

1. Introductie

Wat mag u van het programma verwachten?

De Masterclass Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders van de Erasmus Universiteit Rotterdam is speciaal ontwikkeld voor de moderne commissaris en toezichthouder zonder financiële achtergrond.
Commissarissen en Toezichthouders horen volgens diverse codes zich zelfstandig een oordeel te kunnen vormen over de diversiteit aan financiële vraagstukken waar een organisatie mee wordt geconfron¬teerd. Voor commissarissen en toezichthouders met een niet-financiële achtergrond, zoals juristen, HR, IT en medici, is het echter niet eenvoudig goed grip te krijgen op de wereld achter de cijfers - met alle consequenties van dien. In deze Masterclass van twee keer anderhalve dag gaat u in een kleine groep actief aan de slag om uw inzicht in de financiële situatie van uw/ een organisatie te verbeteren. U leert de samenhang tussen financiën, strategie en bedrijfsprocessen beter te doorgronden. Na deze Masterclass  bent u, ook als niet-financieel specialist, beter in staat effectief toezicht te houden op de financiële positie van de organisatie.

2. Kenmerken van het Programma

Type educatieMasterclass max 16 personen
Modules2x 1,5 dag
OpleidingsniveauPost-academisch
ErvaringseisGeen toezichthoudende ervaring of financiële kennis vereist
LocatieCentraal in het land
WerkvormBlended learning, peergroup learning, interactief, case-gericht

Naar boven

3. Modules

1 – Het jaarverslag, de jaarrekening en de accountant

In deze module analyseert en interpreteert u de jaarrekening  aan de hand van een praktijkvoorbeeld, en wordt uitgelegd hoe u het vermogen, het resultaat, het cash flow overzicht en de financiële positie van de onderneming kunt beoordelen.  U krijgt oog voor de dilemma’s rondom de “zachte posten” en de bijzondere posten in de jaarrekening, zoals pensioenen, financiële instrumenten, goodwill en niet uit de balans blijkende verplichtingen. U krijgt inzicht in de rol van de accountant, en de wijze waarop de accountant en toezichthouder op effectieve wijze kunnen samenwerken en hoe verantwoordelijkheden zich tot elkaar verhouden. Daarnaast komen andere aspecten van financiële rapportage aan de orde, zoals risico analyse en rapportage over niet-financiële doelstellingen (‘integrated reporting’).

Reacties van deelnemers:

Cijfers “lezen” is leuk en interessant’
‘Cijfers gaan leven: door cijfers bedrijfsprocessen beter gaan begrijpen’
‘Zeer praktisch gericht. Meteen goede gereedschappen waar we wat mee kunnen`
Waardering dag 1 deelnemers 2021: 8,2

2 - Financiële analyse

In deze module wordt aandacht besteed aan de interne informatie en de verantwoordelijkheid voor betrouwbare rapportage. Centraal staat de beheersing of ‘internal control’ waarmee de risico’s op fouten en ongewenste uitkomsten worden beperkt.  Besproken worden de attentiepunten bij de planning en control-cyclus en de interne beheersing volgens het zgn. COSO model. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit aan de hand van een jaarrekening van een beursgenoteerde onderneming.  U krijgt een heldere uitleg over het belang van zgn. key performance indicators, en hoe u deze kunt gebruiken om de onderneming of organisatie te beoordelen.

‘Concrete set tools voor toezichthouder’
‘inzicht in de financiële jungle!’
‘Met simpele voorbeelden wordt uitgelegd hoe met complexe vraagstukken moet worden omgegaan’
Waardering dag 2 deelnemers 2021: 8,3

3 - Bijzondere financiële vraagstukken, zoals investeringen, financiering en overnames.

In het eerste deel van deze module staan de financiële analyse van investeringsplannen en de waardebepaling bij overnames centraal. U leert de haalbaarheid van deze plannen te beoordelen en krijgt inzicht in de vra¬gen die u het management kunt stellen op basis van de aangeleverde financiële informatie. In het twee¬de deel van de module wordt de in het programma behandelde materie samengevat en nader uitgelegd aan de hand van een praktijkcasus.

‘Prima. In eenvoudig, helder Nederlands complexe materie behandeld`
‘Mooie mix van inhoud en praktijk; zeer toepasbaar. Prettige docenten.’
‘Sluit goed aan bij behoefte van een RvC lid die niet in Finance is gespecialiseerd’

Waardering dag 3 deelnemers 2021: 8,0

Naar boven

4. Toelatingseisen

Het programma is speciaal bedoeld voor de (aspirant) commissaris en toezichthouder zonder specifiek financiële achtergrond. U heeft bijvoorbeeld een juridische, technische, medische of HR-achtergrond. De Masterclass is geschikt voor deelnemers uit zowel profit als non-profit sector.

Het programma heeft een academisch niveau.

Naar boven

5. Docenten

Wie zijn uw docenten?

Drs. H. Ettema RA is uw dagvoorzitter
Harmen Ettema is Chief Financial and Risk Officer van verzekeringsmaatschappij Nationale Borg. Nationale Borg verstrekt bankgaranties, met name voor (aanbestedingen van) projecten in de bouwsector en in de logistieke sector (bijvoorbeeld voor accijnsverplichtingen). Tevens treedt Nationale Borg wereldwijd op als herverzekeraar voor garanties en borgtochten en kredietverzekering. Harmen is registeraccountant, bedrijfseconoom en econometrist, en heeft een zeer brede en gevarieerde werkervaring. Zijn financiële fundament heeft hij gelegd in zijn accountancycarrière bij KPMG (1990-1995) en bij PwC (1995-2001) waar hij partner was met als specialisatie 'Analytical Intelligence Service'. Nadien was hij directeur van reclamebureau Publicis DialogKHY en heeft hij vele organisaties en directies begeleid bij de (financiële) business case en het verbeteren van de management control. Vanaf 2003 heeft hij veel ervaring opgedaan als toezichthouder en (interim) directeur bij (o.a.) Gardena Nederland, Deen Supermarkten, Amarant Bakkersholding, Coöperatie Intres UA, Euretco BV, Livera, Biketotaal, APX Power Exchange, Victoria Trading UA en het Westfries Gasthuis.

Harmen is al vele jaren betrokken bij het geven van opleidingen aan (o.a.) Erasmusuniversiteit, Universiteit van Groningen, Nationaal Register en Nijenrode. Speerpunten in zijn visie op goed financieel management en toezicht zijn: verbeteren van de kwaliteit van de management accounting naast financial accounting, de ontwikkeling van de financiële functie naar een meer prospectieve houding, focus van toezicht op de competenties van management en een pragmatische no-nonsense benadering van risicomanagement.

Prof. J.C.A. Gortemaker RA
Hoogleraar Financial Auditing, bestuurslid van het Bureau Financieel Toezicht, alsmede toezichthoudende functies.

Prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
Hoogleraar externe verslaggeving, voormalig partner bij EY, raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer. Bijzonder raadsadviseur jaarrekeningenrecht bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dr. A.M. van der Poel
Werkzaam op de afdeling Risk Data Management Implementation Support van ABNAMRO Bank NV. Voormalig universitair docent op de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Drs. R.J. Schapink RC
Universitair docent bij de postdoctorale controllers opleiding van de EUR.

Naar boven

6. Nadere informatie

Data: 13 en 14 oktober 2022 + 17 en 18 november 2022

Kosten: Het cursusgeld bedraagt € 3.950,- (inclusief overnachtingen, geen BTW verschuldigd).

Contact:

Voor alle praktische zaken en informatie kunt u contact opnemen met de Program Coordinators van de opleiding.

Naar boven

7. Inschrijven

Inschrijfformulier najaar 2022

U kunt hier de brochure van het Executive Program ‘Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders’ aanvragen.

8. Wat deelnemers over ons zeggen

 • Hooggekwalificeerde, enthousiaste docenten.
 • Masterclass is nodig om dynamiek te begrijpen.
 • Geeft veel informatie, handvatten en inzichten om de rol van RvC/TZ goed te doen.
 • Nuttig, actueel, verdiepend.
 • Enige masterclass die ik ken die in vogelvlucht aan zoveel financiële kennis doet ruiken.
 • Een waardevolle bijdrage aan het leren interpreteren van financiële informatie.
 • Verhelderend, leert financiële taal en geeft richting aan het handelen van de toezichthouder m.b.t. financiële vraagstukken.
 • Met name voor nietfinancieel geschoolde bestuurders bevat de opleiding veel nuttige informatie.
 • Raakt de kern: namelijk hoe benader je als toezichthouder/commissaris financiële vraagstukken.
 • Masterclass is relevant en praktijk gericht.
 • Zeer nuttig voor inzichten van een toezichthouder in verhalen van financieel deskundigen.

Tijdens de Commissarissen opleiding leerden we dat een goede commissaris vooral een goede adviseur en een gesprekspartner moet zijn voor de directie en vooral geen opzichter. Als je op basis van vertrouwen wilt werken en je verantwoordelijkheid kunnen waarmaken dan is het verstandig om je geest te blijven scherpen. De opleiding Financiële Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders biedt deze mogelijkheid. Het mooie van deze opleiding is bovendien dat aan de hand van praktijk cases wordt gediscussieerd met ervaren toezichthouders over bijzondere situaties. 'Droogzwemmen' dus eigenlijk, om te oefenen en om je zelf voor uitglijders, op het terrein waarin recentelijk veel toezichthouders uit de bocht vlogen, te behoeden.

Naar boven

Leonie Giezeman

E-mailadres
egi.com@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 23 88
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-08
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Marina de Bruijn

E-mailadres
egi.com@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 26 81
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-08
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Postadres 

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen