Fraude en plagiaat ESHCC

Op deze pagina vindt u het beleid en de richtlijnen voor sancties die de examencommissie kan treffen in het geval van fraude of plagiaat.

Algemeen

Onder fraude wordt verstaan: “het handelen of nalaten ervan door een student, waardoor het voor de examinator of Examencommissie onmogelijk is of is geworden zich een juist oordeel te vormen over de door de student verworven kennis, inzicht en vaardigheden of over de kennis, inzicht en vaardigheden van medestudenten” (artikel 17, lid 1 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC).

Wie fraude pleegt, overtreedt de regels van de universiteit en in sommige gevallen de wet. De Erasmus Universiteit stelt hoge eisen aan academische vorming. Daarbij hoort een streng fraudebeleid.

De frauderegeling van de Erasmus School of History, Culture and Communication is te vinden in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (artikel 17 en 18), behorend bij het Onderwijs- en Examenreglement (OER).

Voorbeelden van fraude zijn:

 • Zich voorafgaand aan het tentamen in kennis stellen van de tentamenopgaven;
 • Spieken tijdens het tentamen;
 • Tijdens het tentamen informatiebronnen raadplegen waarvan raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan;
 • Gebruik van mobiele telefoons en andere elektronische communicatie apparatuur bij/tijdens schriftelijke tentamens;
 • Persoonsverwisseling;
 • Een ander in de gelegenheid stellen fraude te plegen;
 • Plagiaat.

Procedure bij het constateren van fraude tijdens een tentamen

Als een surveillant tijdens een tentamen fraude vermoedt of constateert wordt de student daarvan op de hoogte gesteld. De surveillant stelt een schriftelijke rapportage op en kan bewijsstukken innemen. Indien de student heeft geweigerd eventuele bewijsstukken te overhandigen wordt dit in de rapportage vermeld.

 1. De betrokken student mag het tentamen in principe wel afmaken. Afhankelijk van de concrete situatie kan de aanwezige examinator besluiten dat de frauderende student de zaal moet verlaten. Zie ook de orderegels voor schriftelijke tentamens.
 2. De rapportage wordt samen met de eventueel ingenomen bewijsstukken toegestuurd aan de Examencommissie. Aan de hand van de rapportage wordt de student voor een gesprek met de voorzitter of een door hem aangewezen lid van de Examencommissie uitgenodigd.
 3. Afhankelijk van de ernst van de gepleegde fraude legt de Examencommissie aan de student een sanctie op.

Procedure bij het constateren van plagiaat

Plagiaat is het zonder bronvermelding en zonder gebruik te maken van aanhalingstekens overnemen van teksten uit artikelen en/of elektronische documenten en/of uit door anderen geschreven werkstukken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in de vorm van 'knippen en plakken' of door passages letterlijk over te nemen of door passages (letterlijk) te vertalen. Ook zelfplagiaat wordt aangemerkt als fraude.

 1. Als een docent plagiaat vermoedt of constateert wordt de student daarvan op de hoogte gesteld.
 2. Afhankelijk van de ernst van de zaak, wordt de zaak door de docent of de Examencommissie afgehandeld.
 3. De student wordt om een mondeling (of schriftelijk) verweer op de beschuldiging gevraagd. Er kan na het verweer besloten worden om de beschuldiging in te trekken wanneer bij nader inzien die ongegrond is of niet substantieel genoeg.
 4. Op basis van een mondeling gesprek en de melding van de docent neemt de Examencommissie een besluit.
 5. Wanneer er sprake is van fraude/plagiaat legt de Examencommissie de student een sanctie op.
 6. De docent legt nooit zelf een sanctie op, die taak is voorbehouden aan de Examencommissie.
 7. Bij elke fraude/plagiaatmelding noteert de Examencommissie de naam van de student, bij herhaling worden zwaardere sancties opgelegd.

Mogelijke sancties

Afhankelijk van de ernst van de gepleegde fraude, legt de Examencommissie studenten sancties op. Enkele voorbeelden van sancties die de Examencommissie kan opleggen zijn:

 1. Een waarschuwing.
 2. Het opnieuw maken van het tentamen(onderdeel).
 3. Het ongeldig verklaren van het behaalde resultaat.
 4. Uitsluiting van het betreffende tentamen voor een bepaalde periode.
 5. Uitsluiting van een of meer tentamenrondes (maximaal een jaar).
 6. Een combinatie van bovengenoemde sancties.
 7. Een voorstel aan het College van Bestuur de inschrijving als student te beëindigen.