Beurs voor onderzoek over de bijdrage van cultureel instituut aan innovatie en inclusiviteit in Rotterdam Zuid

Voor onderzoek over hoe WORM bijdraagt aan innovatie en inclusiviteit
View of Rotterdam at night
View of Rotterdam at night

Hoe draagt WORM bij aan innovatie en inclusiviteit in de Rotterdamse buurt Cool-Zuid? Prof. dr. Evert Bisschop Boele en Dr. Janna Michael (Arts & Culture Studies) ontvingen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een KIEM beurs om hier onderzoek naar te doen. De naam van het project luidt: 'WORM in Dialogue. Looking for a new relation between WORM and the neighborhood'.

WORM in Dialogue

Buurten zoals Rotterdam Cool-Zuid, die snel veranderen door gentrificatie, zijn een serieuze uitdaging voor de ambitie van Nederland om een innovatieve en inclusieve maatschappij te vormen. Creatieve industrieën drijven innovatieve processen die kunnen leiden tot sociale inclusiviteit. Culturele instituten kunnen zulke processen vormen door rekening te houden met de huidige pluriformiteit van de maatschappij, ofwel door zich te richten op verschillende (groepen van) burgers. De Rotterdamse stichting voor avant-gardistische kunst WORM probeert zich te richten op alle buurtbewoners van het instituut, gelegen in Cool-Zuid. WORM vormt projecten die als doel hebben om dialogen en gedeelde waarden te creëren tussen WORM en buurtbewoners. Deze projecten kunnen gezien worden als artistieke interventies die als doel hebben om creatieve industrieën te verbinden met verschillende burgers en zo sociale innovatie te versterken. Prof. dr. Evert Bisschop Boele en Dr. Janna Michael van de Erasmus School of History, Culture and Communication zullen deze projecten volgen en specifiek kijken naar de ervaringen van buurtbewoners. Het onderzoek zal inzichten geven in de manieren waarop culturele instituten in Nederland bij kunnen dragen aan innovatie en inclusiviteit in de Nederlandse maatschappij.

Over de KIEM beurs

KIEM heeft als doel om het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het midden- en klein bedrijf (MKB), te stimuleren. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkingsverband opzetten. Ook is het via KIEM mogelijk om een kennisvraag van een private partij nader uit te werken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen