Bindend Studieadvies

Wat is het Bindend Studieadvies?

In navolging van de Wet op het Hoger Onderwijs krijgt elke student aan het einde van het eerste studiejaar een Bindend Studieadvies; dat is een besluit van de universiteit met betrekking tot de voortgang van de opleiding van de student. Het betreft alleen bachelor studenten; (pre)master studenten ontvangen geen BSA. Als een student meerdere bacheloropleidingen volgt, ontvangt hij of zij voor elke opleiding afzonderlijk een studieadvies.

Ook voor alle eerstejaarsstudenten van de bacheloropleidingen van de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) geldt een Bindend Studieadvies. Er wordt aan het einde van het eerste studiejaar gekeken of de studieresultaten van een student voldoen aan de gestelde norm en op basis daarvan ontvangt de student een positief of negatief studieadvies. Met een positief BSA kan de student verder naar het tweede studiejaar. Een negatief BSA staat gelijk aan een afwijzing; dit betekent dat de student moet stoppen met de opleiding en zich de eerstvolgende drie studiejaren niet opnieuw voor de betreffende opleiding mag inschrijven. Deze regels zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregelingen van de opleidingen.

De norm

Na het eerste studiejaar van de opleiding wordt gekeken of de student voldoet aan de gestelde norm. Aan de Erasmus School of History, Culture and Communication wordt uitgegaan van de volgende norm:

Na afloop van het eerste studiejaar aan de bacheloropleiding (na jaar 1 van inschrijving) dient de student alle onderwijseenheden van het eerste jaar succesvol te hebben afgerond en de hieraan verbonden studiepunten hebben behaald. Het totaal aantal behaalde studiepunten moet dus gelijk zijn aan 60 EC.

De behaalde resultaten van de student worden in augustus vastgesteld na toepassing van de Compensatie- en herkansingsregeling. Dat betekent dat een student de schriftelijke tentamens van maximaal drie vakken in de zomerperiode mag herkansen om tot hogere cijfers te komen en twee onvoldoendes (minstens 5,0) mag compenseren met ruime voldoendes (vanaf 7,0) voor andere vakken ter waarde van hetzelfde aantal punten.

Er wordt geen Bindend Studieadvies uitgebracht indien de student zich tijdens het eerste studiejaar vóór 1 februari uitschrijft voor de opleiding. In dat geval kan de student in het volgende academische jaar opnieuw met de bachelor starten en pas aan het einde van dat (tweede) jaar het BSA ontvangen.

Persoonlijke omstandigheden

Indien er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden die de studieresultaten van een eerstejaarsstudent ernstig beïnvloeden kan het uitbrengen van het BSA uitgesteld worden naar het einde van het volgende studiejaar. De student dient dan een jaar later alsnog aan de norm te voldoen. Deze uitzonderingen worden uitsluitend gemaakt voor serieuze omstandigheden (bv. ziekte, zwangerschap, familieomstandigheden of bestuurslidmaatschap) en in samenspraak met de begeleidende studieadviseurs vastgesteld.

Studenten die menen hier aanspraak op te kunnen maken dienen zich zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier weken na het begin van de omstandigheden bij de studieadviseur van hun opleiding te melden. Meldingen na 1 juli kunnen niet meer in ogenschouw worden genomen bij het uitbrengen van het BSA.

De procedure

De faculteit monitort gedurende het academisch jaar de studievoortgang van alle eerstejaarsstudenten en bericht hen over de bevindingen en de daaraan gekoppelde vooruitzichten met betrekking tot het BSA. Alle communicatie geschiedt per e-mail naar studentenaccounts.

Tussentijdse adviezen

Eerstejaarsstudenten krijgen gedurende het eerste studiejaar driemaal een tussentijds Bindend Studieadvies toegestuurd; respectievelijk na afloop van de tentamens in blok 1, 2 en 3. De tussentijdse adviezen fungeren als waarschuwing aan studenten die dreigen de norm niet te behalen. Bij onvoldoende studieresultaten wordt geadviseerd een afspraak met de studieadviseur te maken om de studievoortgang te bespreken of om de studie te staken.

Het definitieve BSA

In begin augustus, na invoering van alle cijfers en de verwerking van de Compensatie- en Herkansingsregeling, wordt berekend hoeveel studiepunten er zijn behaald en of de student voldoet aan de norm. Vervolgens wordt bezien of er persoonlijke omstandigheden in acht moeten worden genomen. Hieruit volgt een positief (60 EC), negatief (0-55 EC) of uitgesteld Bindend Studieadvies.

Afwijzing en rechtspositie

Indien een student onvoldoende studiepunten heeft behaald en er geen valide persoonlijke omstandigheden gelden, volgt er een negatief Bindend Studieadvies. Voordat dit negatieve BSA van kracht wordt heeft de student de mogelijkheid zijn of haar zienswijze op de situatie aan de Examencommissie ESHCC voor te leggen (schriftelijk of mondeling), bijvoorbeeld omdat hij/zij meent dat een negatief BSA onterecht is. De Examencommissie neemt deze zienswijze dan mee in haar uiteindelijke besluit om het negatieve studieadvies in stand te houden danwel toch over te gaan tot het geven van een positief advies op basis van de hardheidsclausule. Instructies voor deze procedure zijn in de BSA brief die studenten in augustus ontvangen opgenomen en de studieadviseurs zijn beschikbaar voor advies.

Als het negatief BSA gehandhaafd wordt hebben studenten altijd het recht om in beroep te gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) van de Erasmus Universiteit. De BSA brief vermeldt de geldende beroepstermijn en contactgegevens van het CBE. De procedure en informatie over de rechtspositie van studenten zijn te vinden in het Studentenstatuut van de Erasmus Universiteit.