Bindend studieadvies

Wat is het bindend studieadvies?

In navolging van de Wet op het Hoger Onderwijs krijgt elke student aan het einde van het eerste studiejaar een bindend studieadvies (BSA); dat is een besluit van de universiteit met betrekking tot de voortgang van de opleiding van de student. Het betreft alleen bachelor studenten; (pre)master studenten ontvangen geen BSA. Als een student meerdere bacheloropleidingen volgt, ontvangt hij of zij voor elke opleiding afzonderlijk een studieadvies.

Ook voor alle eerstejaarsstudenten van de bacheloropleidingen van de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) geldt een bindend studieadvies. Er wordt aan het einde van het eerste studiejaar gekeken of de studieresultaten van een student voldoen aan de gestelde norm en op basis daarvan ontvangt de student een positief of negatief studieadvies. Met een positief BSA kan de student verder naar het tweede studiejaar. Een negatief BSA staat gelijk aan een afwijzing; dit betekent dat de student moet stoppen met de opleiding en zich de eerstvolgende drie studiejaren niet opnieuw voor de betreffende opleiding mag inschrijven. Deze regels zijn opgenomen in Paragraaf 12 van de Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen ESHCC.

De norm

Na het eerste studiejaar van de opleiding wordt gekeken of de student voldoet aan de gestelde norm. Aan de Erasmus School of History, Culture and Communication wordt uitgegaan van de volgende norm:

Na afloop van het eerste studiejaar aan de bacheloropleiding (na jaar 1 van inschrijving) dient de student alle onderwijseenheden van het eerste jaar succesvol te hebben afgerond en de hieraan verbonden studiepunten te hebben behaald. Het totaal aantal behaalde studiepunten moet dus gelijk zijn aan 60 EC.

De behaalde resultaten van de student worden in augustus vastgesteld na toepassing van de Compensatieregeling. Dat betekent dat studenten twee onvoldoendes (minstens 5,0) mag compenseren met ruime voldoendes (vanaf 7,0) voor andere vakken ter waarde van hetzelfde aantal punten.

Er wordt geen bindend studieadvies uitgebracht indien de student zich tijdens het eerste studiejaar vóór 1 februari uitschrijft voor de opleiding. In dat geval kan de student in het volgende academische jaar opnieuw met de bachelor starten en pas aan het einde van dat (tweede) jaar het BSA ontvangen.

Persoonlijke omstandigheden

Indien er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden die de studieresultaten van een eerstejaarsstudent ernstig beïnvloeden kan het uitbrengen van het BSA uitgesteld worden naar het einde van het volgende studiejaar. De student dient dan een jaar later alsnog aan de norm te voldoen. Deze uitzonderingen worden uitsluitend gemaakt voor serieuze omstandigheden (bv. ziekte, zwangerschap, familieomstandigheden of bestuurslidmaatschap) en in samenspraak met de begeleidende studieadviseurs vastgesteld.

Studenten die menen hier aanspraak op te kunnen maken dienen zich zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier weken na het begin van de omstandigheden bij de studieadviseur van hun opleiding te melden.

De procedure

De faculteit monitort gedurende het academisch jaar de studievoortgang van alle eerstejaarsstudenten en bericht hen over de bevindingen en de daaraan gekoppelde vooruitzichten met betrekking tot het BSA. Alle communicatie geschiedt per e-mail naar studentenaccounts.

Tussentijdse adviezen

Eerstejaarsstudenten krijgen gedurende het eerste studiejaar driemaal een tussentijds bindend studieadvies toegestuurd; respectievelijk na afloop van de tentamens in blok 1, 2 en 3. De tussentijdse adviezen fungeren als waarschuwing aan studenten die dreigen de norm niet te behalen. Bij onvoldoende studieresultaten wordt geadviseerd een afspraak met de studieadviseur te maken om de studievoortgang te bespreken of om de studie te staken.

Het definitieve BSA

In begin augustus, na invoering van alle cijfers en de verwerking van de Compensatieregeling, wordt berekend hoeveel studiepunten er zijn behaald en of de student voldoet aan de norm. Vervolgens wordt bezien of er persoonlijke omstandigheden in acht moeten worden genomen. Hieruit volgt een positief (60 EC), negatief (0-55 EC) of uitgesteld Bindend Studieadvies.

Afwijzing en rechtspositie

Indien een student onvoldoende studiepunten heeft behaald en er geen valide persoonlijke omstandigheden gelden, volgt er een negatief bindend studieadvies. Voordat dit negatieve BSA van kracht wordt heeft de student de mogelijkheid hun zienswijze op de situatie aan de Examencommissie ESHCC voor te leggen (schriftelijk of mondeling), bijvoorbeeld omdat die meent dat een negatief BSA onterecht is. De Examencommissie neemt deze zienswijze dan mee in het uiteindelijke besluit om het negatieve studieadvies in stand te houden danwel toch over te gaan tot het geven van een positief advies op basis van de hardheidsclausule. Specifieke instructies voor deze procedure zijn in de BSA brief die studenten in augustus ontvangen opgenomen en de studieadviseurs zijn beschikbaar voor advies.

Respons op voorgenomen negatief BSA

Als studenten in begin augustus bericht krijgen dat ze een negatief bindend studieadvies zullen ontvangen en van mening zijn dat dit advies onterecht is, worden ze in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden over het voorgenomen negatieve studieadvies. Dit is uitsluitend bedoeld voor het herstellen van evidente fouten of voor het melden van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden die de student nog niet had kunnen melden op het moment dat dit studieadvies is uitgebracht.

Is dit op jou van toepassing? Volg dan onderstaande instructies:

De respons op het voorgenomen besluit moet binnen enkele dagen na ontvangst van de BSA brief in begin augustus via OSIRIS/My Cases ingediend worden; de exacte deadline staat in de BSA brief vermeld. Vul in OSIRIS het verzoek Indienen zienswijze op negatief Bindend Studieadvies in en geef daarop aan of je schriftelijk of mondeling wilt reageren.

Als je een schriftelijke reactie wilt indienen, moet je de volgende documenten uploaden:

  1. Een brief aan de Examencommissie waarin je duidelijk beargumenteert waarom het negatieve studieadvies onterecht is en wat je het komende jaar zal veranderen;
  2. Een actueel studievoortgangsoverzicht uit OSIRIS (screenshots volstaan);
  3. Een schematische studieplanning voor de rest van de opleiding;
  4. Eventueel ondersteunende documentatie

Als je liever mondeling toelicht waarom je vindt dat je negatieve bindend studieadvies onterecht is, selecteer je die optie op het formulier. Je moet dan wel het volgende aanleveren:

  1. Een actueel studievoortgangsoverzicht uit OSIRIS (screenshots volstaan);
  2. Schematische studieplanning voor de rest van de opleiding;
  3. Eventueel ondersteunende documentatie

Je wordt dan op zeer korte termijn uitgenodigd voor een formele hoorzitting van de Examencommissie. Die hoorzittingen vinden in principe plaats in de week direct na ontvangst van het bindend studieadvies.

Zorg dat je alles op tijd indient en goed onderbouwt waarom je wel degelijk geschikt bent voor deze opleiding. De Examencommissie stelt je zo snel mogelijk en in ieder geval voor eind augustus per e-mail op de hoogte van het definitieve besluit m.b.t. jouw bindend studieadvies.

Als het negatief BSA gehandhaafd wordt hebben studenten altijd het recht om in beroep te gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) van de Erasmus Universiteit. De BSA-brief vermeldt de geldende beroepstermijn en contactgegevens van het CBE. De procedure en informatie over de rechtspositie van studenten zijn te vinden in het Studentenstatuut van de Erasmus Universiteit.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen