College van beroep voor de examens

Elke instelling voor hoger onderwijs heeft een College van Beroep voor de Examens (afgekort: CBE), zo bepaalt de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Ook de Erasmus Universiteit Rotterdam beschikt over een onafhankelijk beroepsorgaan dat rechtsbescherming biedt aan studenten tegen tal van beslissingen over onderwijs, tentamens en examens.

  Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is, de belanghebbende, kan een beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). Het is hierbij van belang om in acht te nemen dat in beroep gaan tegen de uitslag van een tentamen waarvoor u al geslaagd bent, over het algemeen betekent dat u geen belang meer heeft bij dit beroep. Hier kunnen wel uitzonderingssituaties voor gelden.

  Het CBE is gebonden aan de regels die voortvloeien uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). In artikel 7.61 lid 1 WHW is vastgelegd over welke beslissingen het CBE bevoegd is te oordelen. Hieronder volgt een aantal voorbeelden van beslissingen waartegen in beroep kan worden gegaan, maar voor de volledige lijst wordt u verwezen naar artikel 7.61 lid 1 WHW.

  • De beslissing inzake toelating tot de examens of de initiële masteropleiding.
  • Beslissingen van examencommissies en examinatoren.
  • De beslissing inzake het bindend studieadvies en de beslissing tot beëindiging van de inschrijving van student naar aanleiding van een negatief bindend studieadvies.

  Het is ook mogelijk om in beroep te gaan bij het CBE wanneer u een schriftelijke weigering van een orgaan van de universiteit hebt gekregen om een beslissing te nemen, of wanneer een beslissing niet tijdig wordt genomen.

  Het beroepschrift kan worden ingediend bij het CBE, door te mailen naar cbe@eur.nl, of bij Legal Protection, door te mailen naar legal.protection@eur.nl.

  Per post kun u uw beroep indienen bij de EUR Faciliteit Rechtsbescherming, kamer A1-53, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam. Verzending per post is geen vereiste.

  Bij een beslissing staat altijd vermeld binnen welke termijn u beroep kunt instellen. Over het algemeen is de termijn zes weken en deze gaat in op de dag na de dag van de bekendmaking van de beslissing.

  Wanneer u uw beroep niet tijdig indient, dient u het beroep te voorzien van redenen voor de termijnoverschrijding. Indien u buiten de termijn beroep indient loopt u het risico dat uw beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard.

  In het beroepschrift dienen altijd de volgende gegevens vermeld te worden:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Studentnummer
  • Opleiding
  • Faculteit
  • Kopie bestreden beslissing
  • Beroepsgronden

  Wanneer er zaken onduidelijk zijn dient u zich tot een studieadviseur, studentendecaan of het CBE te wenden.

  Gronden van beroep zijn de redenen waarom u beroep indient bij het CBE. U kunt dan bijvoorbeeld toelichten waarom er in strijd is gehandeld met het recht, de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding, de Regels en richtlijnen van de examencommissie of met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Enkele van die beginselen zijn:

  -             Vertrouwensbeginsel

  -             Gelijkheidsbeginsel

  -             Zorgvuldigheidsbeginsel

  -             Motiveringsbeginsel

  -             Rechtszekerheidsbeginsel

  De beroepsgronden zijn de onderbouwing van uw beroepschrift.

  Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak die door het CBE is gedaan, kunt u binnen zes weken na ontvangst van de uitspraak daartegen in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO), zie hiervoor ook: https://www.cbho.nl/.

  U kunt iemand schriftelijk machtigen om de zaak voor u uit te voeren. Deze machtiging dient voorzien te zijn van dagtekening en ondertekening door uzelf en degene die u machtigt. Alle correspondentie zal vervolgens via de gemachtigde verlopen.

  Nadat u uw beroepschrift heeft ingediend, zal het CBE het doorzenden naar het orgaan dat de beslissing heeft genomen. Het CBE zal aan dat orgaan verzoeken binnen drie weken een poging te doen om tot een minnelijke schikking te komen of een verweerschrift in te dienen. Indien een schikking niet tot stand is gekomen en er een verweerschrift is ingediend zal dat verweerschrift aan u worden overlegd ter inzage. U kunt dan naar aanleiding van het verweerschrift bepalen of u wenst uw beroep door te zetten dan wel in te trekken.

  Indien u ervoor kiest om uw beroep door te zetten zal er een hoorzitting worden gepland. Tijdens deze hoorzitting zal het CBE (bestaande uit drie leden), de verweerder (het orgaan dat de beslissing heeft genomen) en u aanwezig zijn. U wordt in de gelegenheid gesteld uw beroep nader toe te lichten.

  Na deze hoorzitting zal het CBE in beraad gaan waarna er een uitspraak wordt gedaan. U ontvangt de uitspraak schriftelijk op een later moment.

  Uitspraken

  Uitspraken van het College van Beroep voor de Examens kunt u per jaargang vinden via het linker menu. De uitspraken zijn gerangschikt per trefwoord. Desgewenst kunt u ook de volledige -geanonimiseerde- uitspraak nalezen. Via het zoekvenster rechtsboven kunt u door middel van steekwoorden zoeken in de uitspraken van afgelopen jaren.

  U kunt de uitspraken van afgelopen jaren ook hier vinden:

  Contact

  E-mailadres
  cbe@eur.nl

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen