College van Beroep voor de Examens

Toekomstige, voormalige en huidige studenten en extranei kunnen bij het College van Beroep voor de Examens (afgekort: CBE) in beroep tegen tal van beslissingen over onderwijs, tentamens en examens die op hen betrekking hebben. Hieronder vallen, onder andere, beslissingen:

 • over toelating tot een (pre)masteropleiding;
 • van examencommissies en examinatoren;
 • over het Colloquium Doctum; en
 • over het negatief bindend studieadvies.

De volledige lijst vindt u in artikel 7.61. Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek.

Indien u in beroep wenst te gaan tegen een beslissing dient u dit binnen zes weken te doen. Een beroepschrift dat buiten deze termijn door het CBE wordt ontvangen dient te zijn voorzien van de reden voor het te laat indienen. Let op: een te laat ingediend beroepschrift wordt in de meeste gevallen niet-ontvankelijk verklaard. Dit houdt in dat het CBE uw beroep niet zal behandelen. 

Als het CBE uw beroep behandelt, zal zij u in de gelegenheid stellen te worden gehoord. Het streven is om dit uiterlijk zes weken na ontvangst van uw beroepschrift te laten plaatsvinden. Deze hoorzittingen zijn openbaar. Zittingen zullen plaatsvinden op:

 • 7 maart 2023
 • 4 april 2023
 • 2 mei 2023
 • 6 juni 2023
 • 4 juli 2023
 • 1 augustus 2023
 • 5 september 2023
 • 3 oktober 2023
 • 7 november 2023
 • 5 december 2023

Een schematisch overzicht van de te doorlopen procedure vindt u onder Downloads

Uitspraken

Uitspraken van het CBE worden - anonimiseerd - gepubliceerd op onze website. U kunt de uitspraken van de afgelopen jaren hier vinden: 

In het beroepschrift dienen altijd de volgende gegevens vermeld te worden:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Studentnummer
 • Opleiding
 • Faculteit
 • Kopie bestreden beslissing
 • Beroepsgronden

Wanneer er zaken onduidelijk zijn dient u zich tot een studieadviseur, studentendecaan of het CBE te wenden.

Gronden van beroep zijn de redenen waarom u beroep indient bij het CBE. U kunt dan bijvoorbeeld toelichten waarom er in strijd is gehandeld met het recht, de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding, de Regels en richtlijnen van de examencommissie of met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Enkele van die beginselen zijn:

-             Vertrouwensbeginsel

-             Gelijkheidsbeginsel

-             Zorgvuldigheidsbeginsel

-             Motiveringsbeginsel

-             Rechtszekerheidsbeginsel

De beroepsgronden zijn de onderbouwing van uw beroepschrift.

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak die door het CBE is gedaan, kunt u binnen zes weken na ontvangst van de uitspraak daartegen in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak, zie hiervoor ook: https://www.raadvanstate.nl/studentenzaken

U kunt iemand schriftelijk machtigen om de zaak voor u uit te voeren. Deze machtiging dient voorzien te zijn van dagtekening en ondertekening door uzelf en degene die u machtigt. Alle correspondentie zal vervolgens via de gemachtigde verlopen.

Nadat u uw beroepschrift heeft ingediend, zal het CBE het doorzenden naar het orgaan dat de beslissing heeft genomen. Het CBE zal aan dat orgaan verzoeken binnen drie weken een poging te doen om tot een minnelijke schikking te komen of een verweerschrift in te dienen. Indien een schikking niet tot stand is gekomen en er een verweerschrift is ingediend zal dat verweerschrift aan u worden overlegd ter inzage. U kunt dan naar aanleiding van het verweerschrift bepalen of u wenst uw beroep door te zetten dan wel in te trekken.

Indien u ervoor kiest om uw beroep door te zetten zal er een hoorzitting worden gepland. Tijdens deze hoorzitting zal het CBE (bestaande uit drie leden), de verweerder (het orgaan dat de beslissing heeft genomen) en u aanwezig zijn. U wordt in de gelegenheid gesteld uw beroep nader toe te lichten.

Na deze hoorzitting zal het CBE in beraad gaan waarna er een uitspraak wordt gedaan. U ontvangt de uitspraak schriftelijk op een later moment.

Voorzitters en leden van het CBE

Informatie volgt 

Voorzitter CBE
Lid COG
Lid GAS

Lid AKB
Plaatsvervangend voorzitter en lid CBE
Plaatsvervangend voorzitter en lid COG
Lid GNIO

Informatie volgt 

Informatie volgt 

Informatie volgt 

Informatie volgt 

Informatie volgt 

Informatie volgt 

Informatie volgt 

Informatie volgt 

Contact

E-mailadres
cbe@eur.nl
Kamer
A1-53
Adres
Postbus 1738
3000 DR
Rotterdam

Poststukken kunnen naar bovenstaande postbus worden verzonden t.a.v. het CBE. Verzending per post is geen vereiste.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen