Faculteitsraad ESHCC

De faculteitsraad is het facultaire medezeggenschapsorgaan. De leden van de raad worden uit de studenten en het personeel gekozen. De faculteitsraad bespreekt de algemene gang van zaken in de faculteit met de decaan. Verder informeert de decaan de faculteitsraad over het door hem gevoerde beleid en over zijn beleidsvoornemens met betrekking tot onderwijs en onderzoek en op financieel en organisatorisch terrein.

De raad beschikt over het adviesrecht en mag over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. De decaan moet op de voorstellen reageren.

Naast deze algemene adviserende bevoegdheid heeft de faculteitsraad diverse specifieke instemmingsbevoegdheden zoals ten aanzien van het faculteitsreglement, de facultaire begroting en beheersinstructie en onderdelen van de onderwijs- en examenregeling (OER). De personeelsgeleding van de Faculteitsraad heeft bovendien advies- en instemmingsrecht met betrekking tot onderdelen van het personeelsbeleid. Al deze wettelijke bevoegdheden zijn uitgewerkt in het Faculteitsreglement.

Ieder jaar vinden er in het voorjaar verkiezingen plaats.

Meer informatie is te vinden op de Engelstalige pagina's.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen