ESHCC 'gewaardeerd' voor structurele inzet wetenschapscommunicatie

Het ESHCC Science Communication-team, bestaande uit Pauwke Berkers, Amanda Paz Alencar, Julian Schaap en Jacco van Sterkenburg (penvoerder), is een van de projectteams die €10.000 ontvangt uit het Pilotfonds Wetenschapscommunicatie Gewaardeerd! van het ministerie van OCW en het KNAW. Het doel van dit fonds is om een stap te zetten in de zichtbaarheid en beloning van wetenschappers die zich structureel inzetten voor wetenschapscommunicatie.

ESHCC Science Communication
Pauwke Berkers, Amanda Paz Alencar, Julian Schaap en Jacco van Sterkenburg hebben de afgelopen 10 – 15 jaar veel ervaring in wetenschapscommunicatie opgedaan. Door hun bevindingen op Europees, nationaal en lokaal niveau toe te passen, heeft het onderzoek ook echt effect in het veld. Met de toekenning van het KNAW kunnen zij onafhankelijk onderzoek naar cultuur, media & sport nog beter delen met het bredere publiek en een impact hebben op institutionele – en beleidscontexten.

Met de toekenning van Gewaardeerd! worden diverse producten gecreëerd voor een breed publiek. Zoals een podcastserie ‘How does inclusion sound like’ in samenwerking met RASL en de Migration Hub van IMISCOE. Daarnaast worden de inzichten uit de podcast en het onderzoek gebundeld in een digitaal handboek. En het team organiseert workshops kritische mediawijsheid waarin resultaten uit de verschillende onderzoeksprojecten over sport, cultuur, en media worden samengebracht.

“Wij streven naar een actieve wisselwerking over ons onderzoek met het publiek. Hierdoor kan het publiek zijn stem laten horen en wordt ons werk ook zichtbaar voor mensen buiten de academische wereld. Gezien het afnemende vertrouwen in de wetenschap in veel westerse samenlevingen, is dit laatste een centraal punt geworden in onze Science Communication-werkzaamheden.”

Gewaardeerd!
Ondanks het grote belang van interactie tussen wetenschap en samenleving wordt wetenschapscommunicatie nog lang niet altijd erkend als een volwaardig onderdeel van een wetenschappelijk takenpakket. Het doel van Gewaardeerd! is om een stap te zetten in de zichtbaarheid en beloning van wetenschappers die zich structureel inzetten voor wetenschapscommunicatie. Gewaardeerd! is bedoeld voor lopende wetenschapscommunicatie-projecten uitgevoerd door een groep wetenschappers.

In totaal zijn 91 aanvragen afkomstig van 62 faculteiten vanuit alle universiteiten in Nederland gehonoreerd. Hiervan zijn er 91 gehonoreerd. Elk team ontvangt € 10.000. Op de website van de KNAW is een overzicht van alle toekenningen te vinden. Het fonds Gewaardeerd! past in de nieuwe wijze van erkennen en waarderen van wetenschappers, die recent is ingezet binnen het Nederlandse kennisveld. Het fonds is ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt uitgevoerd door de KNAW.