Admission

Master Privaatrecht | Commercieel Vermogensrecht

Geweldig dat je interesse hebt in de master Privaatrecht | Commercieel Vermogensrecht! Bekijk hieronder of jij voor aanvang van de studie beschikt over een toelating gevende vooropleiding en of er aanvullende voorwaarden zijn om te mogen starten.

Ik beschik voor aanvang van de studie over een ...

Met een wo-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid ben je zonder aanvullende eisen toelaatbaar.

Met een hbo-bachelordiploma Rechten ben je toelaatbaar nadat je de pre-masteropleiding ESL Algemeen met succes hebt afgerond en je hebt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Minimaal een zeven (7) als een ongewogen gemiddelde cijfer tijdens de hbo-opleiding;
 • Het behalen van een toelatingstoets

  Toelatingseisen 2021-2022 met betrekking tot COVID-19

  In verband met de corona-maatregelen hebben universiteiten van het Ministerie van Onderwijs de mogelijkheid gekregen om studenten die nog geen bachelor diploma hebben behaald of premasterprogramma hebben afgerond, alvast en voorwaardelijk toe te laten tot een masteropleiding. Hieronder vind je voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.
   

  1. Instroom op grond van een onafgeronde bacheloropleiding
   Onverminderd de onder punt 3 genoemde eis geldt dat tenminste 162 EC moeten zijn behaald. De bachelor scriptie moet zijn afgerond en maakt deel uit van deze 162 EC.
    
  1. Instroom op grond van een onafgerond premasterprogramma
   Onverminderd de onder punt 3 genoemde eis gelden voor de premasterprogramma’s de volgende eisen:
    
  • Premasterprogramma Erasmus School of Law Algemeen (60 EC of 63 EC):
  • Studenten die het programma van 60 EC doen, moeten tenminste 53 EC hebben behaald. Tevens moet de JAV-schrijfopdracht met een voldoende zijn afgerond.
  • Studenten die het programma van 63 EC doen moeten tenminste 56 EC hebben behaald.
  • Premasterprogramma Financieel recht zonder civiel effect (totaal 56 EC): tenminste 49 EC moeten zijn behaald.
  • Premasterprogramma Recht van de gezondheidszorg (totaal 56 EC): tenminste 49 EC moeten zijn behaald. 
    
  1. De vakken als genoemd in de instroomtabel (zie hieronder) moeten behaald zijn om op grond van deze instroomregeling tot de desbetreffende master toegelaten te kunnen worden.

  Overige voorwaarden

  1. Het bewijs van toelating voor de masteropleiding wordt afgegeven voor één jaar. Als de bacheloropleiding of het premasterprogramma niet is afgerond voor 1 september 2022, dan zal voor het collegejaar 2022-2023 geen bewijs van toelating worden verstrekt voor een van de masteropleidingen van Erasmus School of Law. Dit betekent dat deze studenten zich niet kunnen herinschrijven voor de masteropleiding voor het collegejaar 2022-2023.
  2. Studenten die per 1 september 2020 op grond van de instroomeisen 2020-2021 zijn ingestroomd in een masteropleiding op grond van een onafgeronde bacheloropleiding of een onafgerond premasterprogramma kunnen zich niet per 1 september 2021 herinschrijven of inschrijven voor een van de masteropleidingen van ESL indien zij hun bacheloropleiding of het premasterprogramma niet voor  1 september 2021 hebben afgerond.
  3. Het afsluitend examen van de masteropleiding kan niet worden afgelegd indien de bacheloropleiding of het premasterprogramma niet is afgerond.

  Hardheidsclausule
  De examencommissie van Erasmus School of Law is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de toepassing van deze instroomstroomregeling mochten voordoen.

  Specifiek verplichte vakken (per opleiding)

  Masteropleiding

  Variant/specialisatie

  Verplicht behaalde vakken voor studenten van Erasmus School of Law

  Verplichte vakken/Voorkenniseisen voor externe studenten

  Rechtsgeleerdheid

  Privaatrecht

  • Verbintenissenrecht
  • Goederen- en insolventierecht
  • Burgerlijk procesrecht

  Op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken

   

  Staats- en bestuursrecht

  • Staatsrecht
  • Bestuursrecht

  Op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken

   

  Strafrecht

  • Formeel strafrecht
  • Materieel strafrecht

  Op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken

   

  International and European Union Law

  • European Union Law
   of
  • Public International Law

  Op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken

  Aansprakelijkheid & Verzekering

   

  • Verbintenissenrecht
  • Goederen- en insolventierecht
  • Burgerlijk procesrecht

  Op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken

  Arbeidsrecht

   

  • Arbeidsrecht

  Een op grond van inhoud en omvang gelijkwaardig vak

  Ondernemingsrecht

   

  • Ondernemingsrecht

  Een op grond van inhoud en omvang gelijkwaardig vak

  Commercial Law

  Commercial Law

  Geen

  Geen

   

  Commercial and Company Law

  • Ondernemingsrecht
  • Handelsrecht

  Op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken

   

  Maritime and Transport Law

  • Handelsrecht

  Een op grond van inhoud en omvang gelijkwaardig vak

   

  International Trade Law

  • Handelsrecht

  Een op grond van inhoud en omvang gelijkwaardig vak

   

  International Arbitration and Business Law

  • Handelsrecht

  Een op grond van inhoud en omvang gelijkwaardig vak

  Recht van de Gezondheidszorg

   

  Geen*

  Geen*

  Togamaster

   

  Zie basismaster

  Zie basismaster

  Financieel recht

   

  Geen

  Geen

  Fiscaal recht

  Directe belastingen

  • Inkomstenbelasting
  • Winst
  • Vennootschapsbelasting
  • Internationaal en Europees belastingrecht

  Op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken

   

  Indirecte belastingen

  • Openbare financiën
  • Omzetbelasting

  Op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken

  Criminologie

  Criminologie

  Bachelor Criminologie:

  • Inleiding Criminologie
  • Methoden en technieken 1
  • Methoden en technieken 2
  • Theoretische Criminologie

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bachelor Rechtsgeleerdheid:

  • Minor Criminologie
  • Methoden en technieken 1 en 2

   

  Bachelor Criminologie:

  • Gelijkwaardige vakken

   

  Bachelor Sociale Wetenschappen:

  • Minor Criminologie
  • Inleidend juridisch vak
  • 15 EC Methodische vakken (kwantitatief en kwalitatief)

   

  Bachelor Rechtsgeleerdheid:

  • 35 EC criminologisch relevante vakken
  • 15 EC Methodische vakken (kwalitatief en kwantitatief)

   

   

  IMARC

  Gewenste voorkennis wordt beoordeeld door de toelatingscommissie

  Gewenste voorkennis wordt beoordeeld door de toelatingscommissie

  *Aanbevolen vakken: Verbintenissenrecht, Goederen- en insolventierecht, Bestuursrecht, Ondernemingsrecht (voor externe studenten: op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken)

  Found the right programme?

  Compare @count study programme

  • @title

   • Duration: @duration
  Compare study programmes