Pre-masteropleidingen 2021-2022

 • Toelatingseisen 2021-2022 met betrekking tot COVID-19

  In verband met de corona-maatregelen hebben universiteiten van het Ministerie van Onderwijs de mogelijkheid gekregen om studenten die nog geen hbo-bachelor diploma hebben behaald alvast en voorwaardelijk toe te laten tot een premasteropleiding. Hieronder vind je voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.

  Per premaster:

  Voorwaardelijke toelating tot het premasterprogramma Recht van de Gezondheidszorg

  Voor voorwaardelijke toelating tot het premasterprogramma Recht van de Gezondheidszorg moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  1. Tenminste 162 EC van de wo bachelor, waaronder in elk geval een afgeronde bachelorscriptie, moeten zijn behaald.
  2. Mocht de bachelorscriptie op het moment van aanmelding voor het premasterprogramma nog niet zijn afgerond, dan moeten studenten vóór 1 september 2021 een verklaring van de examencommissie van hun opleiding overleggen waaruit blijkt dat de bachelorscriptie is ingeleverd en dat een voldoende cijfer zal worden toegekend vóór 15 september 2021.

  Voorwaardelijke toelating tot het premasterprogramma Financieel recht zonder civiel effect

  Voor voorwaardelijke toelating tot het premasterprogramma Financieel recht moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  1. De toelatingstoets van Erasmus School of Law is behaald.
  2. Tenminste 222 EC (inclusief hbo-propedeuse), waaronder in elk geval de hbo-bachelorscriptie, moeten zijn behaald. 
   Mocht de scriptie op het moment van aanmelding voor het premasterprogramma nog niet zijn afgerond, dan moeten studenten vóór 1 september 2021 een verklaring van de examencommissie van hun opleiding overleggen waaruit blijkt dat de scriptie is ingeleverd en dat een voldoende cijfer zal worden toegekend vóór 15 september 2021.
  3. Een positief afrondingsadvies van de hbo-instelling is vóór 20 augustus 2021 afgegeven

  Voorwaardelijke toelating tot het premasterprogramma ESL Algemeen

  Voor voorwaardelijke toelating tot het algemene premasterprogramma moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  1. De toelatingstoets van Erasmus School of Law is behaald.
  2. Tenminste 222 EC (inclusief hbo-propedeuse), waaronder in elk geval de hbo-bachelorscriptie, moeten zijn behaald. 
   Mocht de scriptie op het moment van aanmelding voor het premasterprogramma nog niet af zijn, dan moeten studenten vóór 1 september 2021 een verklaring van de examencommissie van hun opleiding overleggen waaruit blijkt dat de scriptie is ingeleverd en dat een voldoende cijfer zal worden toegekend vóór 15 september 2021.
  3. Een positief afrondingsadvies van de hbo-instelling is vóór 20 augustus 2021 afgegeven.

  Overige voorwaarden

  1. Voorwaardelijke toelating tot een premasterprogramma op grond van deze instroomregeling geldt tot 1 september 2022. Als de bacheloropleiding niet is afgerond vóór 1 september 2022, dan is herinschrijving voor het premasterprogramma voor het collegejaar 2022-2023 niet mogelijk.
  2. Studenten die per 1 september 2020 op grond van de instroomeisen 2020 -2021 voorwaardelijk zijn ingestroomd in een premasterprogramma op grond van een onafgeronde hbo-bacheloropleiding kunnen zich niet per 1 september 2021 herinschrijven voor een premasterprogramma indien zij hun hbo-bacheloropleiding niet voor 1 september 2021 hebben afgerond.
  3. Instroom in de masteropleiding is uitsluitend mogelijk als zowel het premasterprogramma als de voor toelating tot het premasterprogramma vereiste hbo- of wo-bacheloropleiding is afgerond. De masteropleidingen hanteren één instroommoment: 1 september. Tussentijdse instroom in de masteropleiding is niet mogelijk.

  Hardheidsclausule

  De examencommissie van Erasmus School of Law is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de toepassing van deze instroomstroomregeling mochten voordoen.

Erasmus School of Law biedt in het kader van het vrijdagmiddagonderwijs drie pre-masteropleidingen aan:

1. De pre-master ESL Algemeen: bestemd voor gemotiveerde en afgestudeerde hbo-bachelorstudenten Rechten die hun opleiding aan een universiteit willen vervolgen. Na afronding van deze pre-master heeft een student toegang tot een groot aantal masteropleidingen van Erasmus School of Law.

2. De pre-master Financieel recht: speciaal in het leven geroepen voor afgestudeerde hbo-studenten MER (Management, Economie en Rechten) of Bedrijfseconomie die na afronding de masteropleiding Financieel recht gaan volgen.

3. De pre-master Recht van de Gezondheidszorg: een pre-master voor afgestudeerde studenten met een wo-bachelor Gezondheidswetenschappen of Geneeskunde die na afronding toegang krijgen tot de master Recht van de Gezondheidszorg,

 • Deze pre-master is onder bepaalde voorwaarden toegankelijk voor studenten hbo-Rechten. De voorwaarden zijn: minimaal een zeven (7,0) als een ongewogen gemiddelde cijfer tijdens de hbo-opleiding en het behalen van een toelatingstoets. Je kunt je van 1 april tot en met 15 mei in Studielink aanmelden voor de toelatingstoets.

  Studenten die de pre-master ESL Algemeen met civiel effect volgen, moeten minimaal 60 EC op wo-bachelor-niveau halen. Het programma van deze pre-master kent echter 56 EC en daarmee is er 4 EC te kort in het reguliere programma. Het tekort aan EC dient te worden aangevuld op een van de twee volgende manieren:

  1. Studenten volgen een aanvullend vak. Voor het volgen van een aantal masters is het behalen van een vooraf geselecteerd aanvullend vak al een vereiste.
  2. Voor de studenten die wel het civiel effect willen halen, maar geen aanvullend vak zoals onder optie 1 is beschreven, zal er een vaardighedenvak worden vormgegeven: Juridisch-Academische Vaardigheden voor pre-masterstudenten. Dit vak kent een studiebelasting van 4 EC en zal bestaan uit digitale oefenmodules en het schrijven van een juridisch stuk (inhoud en vorm nader te bepalen).

  1. Verbintenissenrecht (7 EC)
  2. Goederen-en Insolventierecht (7 EC)
  3. Burgerlijk Procesrecht (7 EC)
  4. Staatsrecht (7 EC)
  5. Bestuursrecht (7 EC)
  6. Formeel Strafrecht (7 EC)
  7. Materieel Strafrecht (7 EC)
  8. European Union law (7 EC)

  JAV schrijfopdracht* (4 EC)

  Totaal: 60 EC

  * In plaats van een schrijfopdracht kan er ook gekozen worden voor een aanvullend vak (geen bachelor-1 vak)

  Met één of meer aanvullend(e) bachelorvak(ken):

 • Deze pre-master is onder bepaalde voorwaarden toegankelijk voor studenten hbo-MER (management, Economie en Recht) of Bedrijfseconomie. De voorwaarden zijn: minimaal een zeven (7,0) als een ongewogen gemiddelde cijfer tijdens de hbo-opleiding en het behalen van een toelatingstoets. Je kunt je van 1 april tot en met 15 mei in Studielink aanmelden voor de toelatingstoets.

  1. Verbintenissenrecht (7 EC)
  2. Goederen-en Insolventierecht (7 EC)
  3. Handelsrecht (7 EC)
  4. Staatsrecht (7 EC)
  5. Bestuursrecht (7 EC)
  6. Ondernemingsrecht (7 EC)
  7. Materieel strafrecht (7 EC)
  8. European Union law (7 EC)

  Totaal: 56 EC

 • Deze pre-master is bestemd voor afgestudeerden wo-bachelor Gezondheidswetenschappen of Geneeskunde. Studenten die deze pre-master willen volgen, maken geen toelatingstoets en kunnen zich tot 20 augustus inschrijven in Studielink/EUR Aanmeld Portaal. 

  1. Inleiding rechtswetenschap (7 EC)
  2. Inleiding staats-en bestuursrecht (7 EC)
  3. Inleiding strafrecht (7 EC)
  4. Inleiding privaatrecht (7 EC)
  5. Bestuursrecht (7 EC)
  6. Ondernemingsrecht (7 EC)
  7. Materieel strafrecht (7 EC)
  8. European Union law (7 EC)

  Totaal: 56 EC

  Bovenstaand jaarprogramma is voor het studiejaar 2021-2022.