prof.dr. (Romke) RJ van der Veen

prof.dr. (Romke) RJ van der Veen
Full professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Sociology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T17-18
Email
vanderveen@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Romke van der Veen (1958) is full professor in Sociology of labor and organisation. His research focuses on social policies of the modern welfare state (labor market; social security; health care; pensions). Until 1995 he was full professor of Public Administration at Twente University, the Netherlands. Since 2012 Romke van der Veen is crown-member of the Social and Economic Advisory Council of the Netherlands and since 2016 he chairs the Insured Package Advisory Committee (health care - and long term care insurance) of the Dutch National Health Care Institute.

Research interests: welfare states, social policies, policy implementation, labor markets and labor organisations, social security systems, health care systems, institutions and institutional change

 • Romke Veen, E Lewin & H van der Meer (2018) - Het draagvlak voor herzieningen van het pensioenstelsel - PM. Pensioen Magazine
 • F Dekker, Romke Veen & L Gongrijp (2013) - Op zoek naar de ambitieuze zzp'er - Economisch-Statistische Berichten, 98 (4666), 476-480
 • Romke Veen (2011) - De wet werken naar vermogen: naar een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt? - Sociaal Bestek, oktober
 • Romke Veen (2010) - Zorguitgaven laten zich lastig beteugelen - Socialisme en Democratie, (4), 22-30
 • Romke Veen (2009) - Secuur sturen op de quasi-markt - Socialisme en Democratie, 66 (10), 29-37
 • Romke Veen (2006) - Het werkelijke probleem van de vergrijzing: de zorg voor ouderen - Socialisme en Democratie, 63 (9), 10-12
 • Romke Veen & J Mashanden (2006) - Innovatie via decentralisatie. Doorwerking van beleidsveranderingen en het risico van ontkoppeling. De casus van de Wet Werk en Bijstand - Openbaar Bestuur, 16 (4), 15-18
 • Romke Veen (2005) - De klant koningin. Over motivatie en 'agency' in de publieke dienstverlening - Socialisme en Democratie, 62 (7/8), 26-35

 • Romke Veen, MA Yerkes & PHJ Achterberg (2012) - The Transformation of Solidarity. Changing Risks and the Future of the Welfare State - Amsterdam University Press

 • Romke Veen (2010) - Social Rights and Citizenship. Between an inclusionary polity and disciplining policies - European Journal of American Studies, Online doc
 • Romke Veen (2010) - Van Dam zet ideaal van emancipatie bij het grofvuil - Socialisme en Democratie, 65-67

 • Romke Veen (2006) - De nieuwe professional - Sociologie, 474-477
 • Romke Veen (2006) - De verzorgingsstaat als emancipatiemachine - Socialisme en Democratie, 63, 55-58

 • J van der Veer, Romke Veen & Jeroen Waal (2017) - Economische globalisering, technologische innovatie en werkloosheid in Europa - Academische Uitgeverij Eburon
 • Romke Veen (2016) - Sociale Zekerheid in een open samenleving: Postindustrialisering en de toekomst van de sociale zekerheid - Amsterdam University Press
 • Romke Veen (2014) - A managerial assault on professionalism? Professionals in changing welfare states - doi: 10.2307/j.ctt4cg5m6.8 - Amsterdam University Press
 • Peter Mascini, M Soentken & Romke Veen (2012) - From Welfare to Workfare - Amsterdam University Press
 • Romke Veen, PHJ Achterberg & J (Judith) Raven (2012) - Contested Solidarity. Risk Perception and the Changing Nature of Welfare State Solidarity - Amsterdam University Press
 • Romke Veen (2012) - Risk and the welfare state - Amsterdam University Press
 • MA Yerkes & Romke Veen (2012) - Crisis and Welfare State Change in the Netherlands - Wiley-Blackwell
 • Romke Veen & MA Yerkes (2012) - Towards a New Welfare Settlement? The Transformation of Welfare State Solidarity - Amsterdam University Press
 • Romke Veen & MA Yerkes (2011) - Changing social risks, changing risk protection? - The Policy Press
 • MA Yerkes & Romke Veen (2011) - Introduction - The Policy Press
 • Romke Veen (2010) - Over de mogelijkheid en noodzakelijkheid van intergenerationele solidariteit - NISZ
 • Romke Veen (2010) - Naar een activerend stelsel van sociale zekerheid - Het Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Romke Veen (2009) - De herziening van de Nederlandse verzorgingsstaat. Analyse van een paradigmawisseling. - Uitgeverij Van Gennep
 • Romke Veen, PHJ Achterberg & J (Judith) Raven (2009) - De legitimiteit van de verzorgingsstaat - SVB
 • Romke Veen (2009) - The transformation of the welfare state. What is left of public responsibility? - Palgrave Macmillan
 • Romke Veen (2007) - De rol van professionals in een veranderende verzorgingsstaat - AUP
 • P Schnabel & Romke Veen (2006) - De maatschappelijke rol van de sociologie - Pallas
 • Romke Veen (2005) - Anthony Giddens - Veen Magazines
 • Romke Veen (2004) - Individualisering en beleid. Tussen minimale staat en controlestaat - Het Sociaal en Cultureel Planbureau
 • MJM Hoogenboom & Romke Veen (2004) - Anthony Giddens - VeenMagazines
 • MRR Ossewaarde & Romke Veen (2004) - Ulrich Beck - VeenMagazines
 • Romke Veen (2004) - Nieuwe risico's en oude arrangementen - Boom
 • Godfried Engbersen & Romke Veen (2001) - Waarom de minima niet rebelleren - Amsterdam University Press
 • AC Hemerijck & Romke Veen (1996) - De Nederlandse Verzorgingsstaat in Perspectief - VUGA Uitgeverij B.V.
 • AC Hemerijck, Romke Veen & J Burger (1996) - De Demonopolisering van de Nederlandse Arbeidsvoorziening, 1965-1995 - VUGA Uitgeverij B.V.
 • AC Hemerijck & Romke Veen (1996) - Continuïteit en verandering: de herziening van de Nederlandse Verzorgingsstaat sinds 1968 - VUGA Uitgeverij B.V.

 • Romke Veen (2018) - Grenzen aan de prijs van geneesmiddelen? - Amsterdam University Press
 • Romke Veen (2015) - Mogelijkheden van en grenzen aan beleid gericht op bevorderen van (arbeids)participatie - Rijksoverheid Ministerie van SZW
 • Romke Veen (2013) - Eigentijdse arbeidsrelaties en voorwaarden voor werkzekerheid. - Ministerie van SZW
 • Romke Veen (2010) - De terugkeer van ex-gedetineerden. Een analyse van beleidsdilemma's en een inventarisatie van de mogelijkheden om er mee om te gaan - Ministerie van Justitie
 • Romke Veen (2007) - Participatie en beleid - Quintis

 • Menno Fenger, L Benda & Romke Veen (2013) - Newest social risks in the social investment state
 • Romke Veen (2007) - A Managerial assault on professionalism? The role of professionals in a changing welfare state
 • J (Judith) Raven, PHJ Achterberg & Romke Veen (2007) - Shifting solidarity? Trends in Support for the Dutch Welfare State
 • Romke Veen (2007) - Managed competition and managed care in Dutch health care reform

 • J (Judith) Raven, MA Yerkes & Romke Veen (2014) - Collective Labor Agreements and Social Security in comparative perspective - Stichting Instituut GAK
 • Fabian Dekker, J van der Veer, Romke Veen, Jeroen Waal & Ferry Koster (2014) - Arbeid in de Kenniseconomie - EUR
 • M (Magdalena Krystyna) Bigos, Weys Qaran, Menno Fenger, Ferry Koster, Peter Mascini & Romke Veen (2013) - Codebook: European Labour Market Resilience(ELMaR) Dataset - Erasmus University Rotterdam
 • M (Magdalena Krystyna) Bigos, Weys Qaran, Menno Fenger, Ferry Koster, Peter Mascini & Romke Veen (2013) - European Labour Market Resilience(ELMaR) Dataset - Erasmus University Rotterdam

 • Romke Veen & L en anderen (2017) - Het draagvlak voor herziening van het pensioenstelsel - Netspar
 • Romke Veen (2014) - Inleiding - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • M (Magdalena Krystyna) Bigos, Weys Qaran, Menno Fenger, Ferry Koster & Romke Veen (2014) - Labour market resilience in Europe - EUR
 • Romke Veen (2011) - De toekomst van de langdurige zorg - College voor zorgverzekeringen
 • Romke Veen (2004) - De studie van de sociale zekerheid vanuit een sociaal wetenschappelijk perspectief. Een inventarisatie en beredeneerde bijdrage aan het onderzoeksprogramma 2004-2008 van de Stichting Instituut GAK - SOCIOLOGIE
 • M Losse & Romke Veen (2004) - Overzicht en inventarisatie van onderzoek naar sociale zekerheid in Nederland, 1997-2004 - SOCIOLOGIE

 • Romke Veen (1 October 2013) - Het gaat om meer dan kostenbeheersing. Interview in CVZ magazine 16-3 pp. 27-29 - Het gaat om meer dan kostenbeheersing. Interview in CVZ magazine 16-3 pp. 27-29
 • Romke Veen (1 January 2013) - Hoe ver gaat de solidariteit in de zorg? Interview in: SERmagazine 53-3: 4-6 - Hoe ver gaat de solidariteit in de zorg? Interview in: SERmagazine 53-3: 4-6
 • Romke Veen (1 January 2013) - We bekijken solidariteit te eendimensionaal. Interview in De Actuaris. Magazine van het Koninklijk Actuarieel genootschap. 21-2: 20-21 - We bekijken solidariteit te eendimensionaal. Interview in De Actuaris. Magazine van het Koninklijk Actuarieel genootschap. 21-2: 20-21

 • Chris Reinders Folmer, Peter Mascini & Romke Veen (2018) - Evaluating social investment in disability policy: Impact of activation and support on employment chances - Invited presentation
 • Romke Veen (2015) - Het Nederlandse pensioenstelsel in vergelijkend perspectief - gastcollege ASW UU
 • Romke Veen (2015) - Demografie, ongelijkheid en risicodeling. - Jan Brouwer lezing/Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschap
 • Romke Veen (2013) - Individuele en collectieve verantwoordelijkheid bij activerend beleid - Lezing tbv. het symposium Terugtredende overheden, zelfredzame burgers en inclusieve arbeidsmarkten?
 • Romke Veen (2013) - Professionele Beoordeling - Lezing tbv. jaarcongres Nederlandse Vereniging voor Arbeidskundigen
 • Romke Veen (2013) - Naar een participatiesamenleving. Over de verhouding tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid. - Lezing tbv. het College voor Zorgverzekeringen
 • Romke Veen (2013) - Een sociologie van uitvoerende organisaties. - Lezing tbv. de Divosa leergang Investeren in Participeren
 • Romke Veen (2013) - Sociaal beleid in een activerende verzorgingsstaat - Lezing tbv. de VU/Divosa collegereeks Van verzorgingsstaat naar participatiestad
 • Romke Veen (2013) - Decentralisatie in een activerende verzorgingsstaat. - Lezing tbv. het Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid
 • Romke Veen (2013) - Over verplichtende wederkerigheid in een abstracte samenleving. Een kleine sociologie van de solidariteit. - Lezing tbv. het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid

 • Romke Veen (2015) - Particpatie van kwetsbare groepen - Lezing Minsiterie van SZW
 • Romke Veen (2015) - De toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel - FNV studiedag
 • Romke Veen (2014) - De prijs van solidariteit - Jaarvergadering Koninklijk Actuarieel Genootschap
 • Romke Veen (2013) - De Achilleshiel van de Nederlandse Sociale Zekerheid - lezing tbv. het SCP symposium Beperkt aan het werk

Nederlandse vereniging van arbeidsdeskundigen

Start date approval
April 2019
End date approval
April 2022
Place
UTRECHT
Description
lid Raad van Advies

nederlands instituur voor sociale zekerheid

Start date approval
April 2019
End date approval
April 2022
Place
DEN HAAG
Description
voorzitter bestuur

4.1 Governing Social Risks

Year
2021
Course Code
FSWS-430

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes