ESHPM-onderzoekers krijgen subsidie voor het creëeren van innovatieve regelgevingsaanpak

In een tijd waarin de Nederlandse overheid, inclusief de toezichthouders, de menselijke maat uit het oog verloren zijn (denk aan de Toeslagenaffaire), is er dringend behoefte aan innovatieve regelgeving om ervoor te zorgen dat vooral kwetsbare mensen gezien en serieus genomen worden. Maar hoe kunnen we een primair top-down type regulering met vooraf bepaalde vaste normen veranderen? Er is behoefte aan een paradigmaverschuiving waarbij gebruikers de toetssteen zijn, niet regelgevers. Anne Margriet Pot, Roland Bal, Hester van de Bovenkamp en Iris Wallenburg hebben een subsidie ​​van 1,2 miljoen euro ontvangen van het NWA-programma ‘Innovatie van Toezicht’ om een innovatieve regelgevingsaanpak te ontwikkelen.  

De maatschappelijke positie en legitimiteit van toezichthouders is niet langer vanzelfsprekend. Bovendien creëert het toegenomen netwerkkarakter van de openbare dienstverlening complexe regelgevingsomgevingen, waardoor de vraag rijst welke dienstverleners verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de kwaliteit van de dienstverlening. Tegelijkertijd worden toezichthouders in toenemende mate aangesproken op falende dienstverlening. De complexiteit van het werk van toezichthouders wordt verder vergroot door de toenemende nadruk op persoonsgerichtheid, als kwaliteitseis voor openbare dienstverlening. Dit vraagt om een meer flexibele vorm van kwaliteitscontrole, omdat gebruikers verschillen in hun behoeften en voorkeuren, die tevens in de loop van de tijd kunnen veranderen. 

Doel 

Het algemene doel van dit project is het ontwikkelen van reflexieve afspraken voor regulering, gebaseerd op het gebruik van narratieve methoden om verantwoording en dialoog te versterken. Dit gebeurt in coproductie met alle belanghebbenden, inclusief kwetsbare groepen, om te innoveren en verbindingen tussen hen, dienstverleners en regelgevers te versterken. Het project richt zich specifiek op: a. thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorgers (waaronder vrienden of buren); B. laagopgeleide werklozen en; C. kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen, met hun ouders/verzorgers. 

Ontwerp  

We gebruiken een gemengde methode en actiegericht onderzoeksontwerp, gebaseerd op de concepten reflexieve regulatie en coproductie, passend bij de procesmatige benadering van regulering. Interventies met behulp van verhalende instrumenten worden uitgevoerd met aanbieders binnen het dienstennetwerk, gebruikers, onderzoekers en andere belanghebbenden, om te onderzoeken hoe deze instrumenten kunnen helpen bij het verbeteren van persoonsgerichte geïntegreerde dienstverlening aan kwetsbare mensen. Op basis van deze interventies worden reflexieve afspraken voor regulering ontwikkeld om de regelgevende respons op kwetsbare groepen te verbeteren, waarbij het netwerkkarakter van dienstverlening in overlappende regelgevende domeinen wordt erkend. Deze afspraken worden vertaald in een regelgevingstoolkit om de leerpunten te verspreiden en te ondersteunen, en om de verdere ontwikkeling van reflexieve regulering in praktijk en theorie met een focus op narratieve methoden te stimuleren. 

Professor

Prof.dr. Anne Margriet Pot

Professor

Prof.dr. Roland Bal

Universitair Docent

Dr. Hester van de Bovenkamp

Universitair Docent
Meer informatie

Naast de Erasmus Universiteit bestaat het consortium van dit project uit de Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen, verschillende inspectiediensten, patiëntenorganisaties en een breed scala aan andere maatschappelijke partners.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen