Medezeggenschap

ESHPM Council
Campus in de zomer

Wat is de ESHPM Council?

ESHPM heeft een eigen medezeggenschapsorgaan: de ESHPM Council. De raad fungeert de facto als faculteitsraad en oefent medezeggenschap uit ten opzichte van de prodecaan en het Dagelijks Bestuur (DB). De ESHPM Council telt tien leden: vijf personeelsleden en vijf studentleden. Raadsleden van de personeelsgeleding krijgen “tijd” (fte) toegekend voor hun werkzaamheden. Voor student-raadsleden is er een financiële vergoeding vanuit een EUR-brede regeling. De reguliere zittingstermijn van personeelsleden is twee jaar en die van studentleden één jaar.

Wat doet de ESHPM Council?

Wij behartigen primair de belangen van studenten en medewerkers. Minimaal zes keer per jaar bespreken we de stand van zaken met het DB, bestaande uit onderwijsdirecteur, onderzoeksdirecteur en directeur bedrijfsvoering. Daarnaast worden andere verantwoordelijken, zoals programmadirecteuren, uitgenodigd om voorkomende onderwerpen te bespreken. Wij bereiden de bijeenkomsten in eigen vergaderingen voor. Alle vergaderingen met het DB en bijbehorende vergaderstukken zijn in beginsel openbaar; agenda’s en notulen zijn terug te vinden via deze website.

Wat wij mogen doen staat beschreven in het reglement van ESHPM. Onze taken vloeien voort uit de wettelijke bevoegdheden van een faculteitsraad. Zo hebben we instemmingsrecht ten aanzien van het Reglement ESHPM en de Onderwijs en Examenreglementen (OER’en). Voorts adviseren wij het DB, gevraagd en ongevraagd, over ESHPM-beleid op het gebied van onderwijs en onderzoek, en over zaken van financiële en/of organisatorische aard. De ESHPM Council is bevoegd om over alle aangelegenheden van ESHPM voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De personeelsgeleding heeft tevens het recht te adviseren over bijvoorbeeld de organisatie en werkwijze, de wijze waarop het personeelsbeleid wordt gevoerd en bij reorganisaties binnen ESHPM. Bij dit laatste geldt een instemmingsrecht.

In 2015 zijn de taken van de ESHPM Council uitgebreid. De Opleidingscommissie (OC) is opgegaan in de ESHPM Council, wat betekent dat de Council een belangrijke rol speelt in het controleren en adviseren over waarborging en verbetering van onderwijskwaliteit.

Wie zitten er in de Council?

PersoneelsgeledingStudentgeleding
 • Brenda Leeneman
 • Frédérique Franken
 • Josje Kok
 • Cornelia van Diepen
 • Caroline Cazemier
 • Sabine Monhemius
 • Youssef Boutkabout
 • Merlijn Dries
 • Veerle van den Wijngaard
 • Katja Rasha

De ESHPM Council is er voor jou!

Deelname aan de ESHPM Council biedt mogelijkheden om mee te denken, praten en beslissen over zaken die belangrijk zijn voor het onderwijs, het onderzoek en de organisatie van ESHPM. We staan open voor suggesties voor onderwerpen die jij graag besproken wilt hebben met de DB-leden. 

Contact

Heb je vragen, wil je meer informatie over de ESHPM Council of zit je met een probleem dat je met de ESHPM Council wilt bespreken? Benader ons via council@eshpm.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen