Medezeggenschap

ESHPM heeft een eigen medezeggenschapsorgaan: de ESHPM Council. De raad fungeert de facto als faculteitsraad en oefent medezeggenschap uit ten opzichte van de prodecaan en het Dagelijks Bestuur (DB). De ESHPM Council telt acht leden: vier personeelsleden en vier studentleden. Raadsleden van de personeelsgeleding krijgen “tijd” (fte) toegekend voor hun werkzaamheden. Voor student-raadsleden is er een financiële vergoeding vanuit een EUR-brede regeling. De reguliere zittingstermijn van personeelsleden is twee jaar en die van studentleden één jaar.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen