Veertien aanbevelingen voor IGJ om toezicht op zorgnetwerken verder te ontwikkelen

Toezicht op de zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg van zorgaanbieders. Complexe zorg, zoals zorg voor mensen in kwetsbare situaties, wordt steeds meer georganiseerd in zorgnetwerken. Samenwerking is dan nodig om persoonsgerichte zorg mogelijk te maken. Als er alleen toezicht gehouden wordt op de directe zorgverlening dan blijven eventuele problemen in zorgnetwerken onderbelicht, terwijl deze wel van invloed zijn op de directe zorg.

De inspectie is daarom gestart met het ontwikkelen van toezicht op zorg in zorgnetwerken vanuit het patiënten/cliënten perspectief en werkt nu ook aan het toezicht op de samenwerkende organisaties. Toezicht houden op samenwerkende partijen (regionale zorgnetwerken) is complexer dan toezicht houden op individuele zorgaanbieders.

Aan Erasmus School Health Policy & Management (Erasmus Universiteit Rotterdam) en IQ healthcare (Radbouwumc) is gevraagd om bouwstenen aan te leveren voor de verdere ontwikkeling van het toezicht op zorgnetwerken. Daarvoor zijn onder meer het functioneren van de samenwerking in zorgnetwerken en de eerste ervaringen met het toezicht op samenwerking onderzocht. De opdracht spitste zich toe op zorgnetwerken voor mensen in kwetsbare situaties. De opgeleverde bouwstenen zijn breed toepasbaar in het toezicht. In het rapport presenteren de onderzoekers veertien aanbevelingen waarmee de inspectie het toezicht op zorgnetwerken verder kan ontwikkelen.

Publieksversie: Bouwstenen voor toezicht op netwerkzorg

De kernboodschap van het eindrapport is dat het zinvol is het toezicht op zorgnetwerken te continueren. Via agenderen en stimuleren genereert het toezicht al veel effecten: vreemde ogen dwingen. Meer inzetten op handhaving of het klassieke nalevingstoezicht lijkt niet nodig. De door de inspectie bezochte aanbieders zijn over het algemeen positief over de agenderende en stimulerende rol van het toezicht, al zou de IGJ nog meer als ‘sparringpartner’ kunnen fungeren. De IGJ kan het toezicht verder ontwikkelen in dialoog met het veld, de landelijke partijen en andere toezichthouders (de Nederlandse Zorgautoriteit en gemeenten).

Downloads

Universitair Docent
Promovendus
Hanna Stalenhoef MSc

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen