Interventions of the #IBelong Project

Two female students in front of the aula at Erasmus Building

Het #IBelong-project is een innovatief programma met onderbouwde interventies die erop gericht zijn studenten meer een gevoel van thuis te geven en hun succes in het hoger onderwijs te vergroten door inclusievere leeromgevingen te creëren. #IBelong richt zich – onder meer – op studenten uit etnische minderheidsgroepen en eerstegeneratiestudenten in het hoger onderwijs.

Centraal in het #IBelong-programma staat een reeks interventies op opleidingsniveau waarbij eerstejaarsstudenten, studentmentoren en medewerkers samen proberen om het gevoel van thuis en het succes van diverse studenten te vergroten. De drie interventies werken samen als een reeks activiteiten om de belonging, continuïteit en studieprestaties van de studenten te verbeteren.
 

Dialogue Days

Dialogue Days (DD’s) brengen studenten en medewerkers van een bepaalde opleiding of bepaald studieprogramma samen en creëren een veilige ruimte om te praten over onderwerpen zoals diversiteit, thuis voelen en succes. Medewerkers worden aangemoedigd om de inzet van de instelling en/of het programma voor diversiteit, erbij horen en succes te communiceren en aan te tonen. Hierdoor krijgen studenten de kans zich in zetten voor en te leren over onderwerpen zoals diversiteit, thuis voelen en strategieën om succesvol te zijn in het hoger onderwijs en daarbuiten.

Dialogue Day 1 (DD1) wordt gehouden aan het begin van semester 1 voor eerstejaarsstudenten, en Dialogue Day 2 (DD2) wordt gehouden in de tweede helft van semester 2, eveneens voor eerstejaarsstudenten. De eerste DD is gericht op een dialoog over diversiteit in relatie tot vroegere ervaringen en verwachtingen van het komende hogeronderwijsprogramma. De tweede DD, tegen het einde van het academiejaar, reflecteert op de eerstejaarservaring van studeren, het gevoel van thuis en succesvol zijn in het hoger onderwijs. Daarnaast geeft het studenten het gevoel dat ze veilig en gesteund zijn om vooruit te kijken en succesvol te zijn in hun tweede studiejaar, waar hogere academische eisen worden gesteld en hogere verwachtingen worden gekoesterd van de autonomie van de student.

 • Dialogue Days bieden een belangrijke kans om diversiteit, het gevoel van thuis en succes openlijk te bespreken in een veilige omgeving, waar zowel studenten als personeelsleden baat bij hebben.
 • De activiteiten stellen studenten en personeel in staat om ervaringen, verwachtingen, uitdagingen en successen te benoemen en te delen. Dit getuigt van de betrokkenheid van de instelling en de opleiding om deze kwesties te erkennen en te bespreken.
 • De gesprekken geven studenten de kans om erbij te horen en verschaffen het personeel inzichten die hen helpen om het leerproces en de ondersteuning zo te organiseren dat ze inclusiever zijn voor de studenten die aan de cursus deelnemen.

Lees hier meer over de tool en download de PDF hieronder om te zien hoe je de tool kunt toepassen.

Team Teacher Reflection

Team Teacher Reflection (TTR) is een reeks interactieve samenwerkingssessies ontworpen voor docententeams (docenten van hetzelfde opleidingsprogramma), met als doel het onderwijs inclusiever te maken en te ondersteunen van/voor een diverse studentenpopulatie en het onderwijzend personeel tools en ondersteuning te bieden die nodig zijn om constructief om te gaan met uitdagingen en vragen in een diverse klas. 

TTR bestaat uit 3 tot 4 sessies:

 • Inleidende sessie: Naar een referentiekader voor belonging. Het doel is om

 a) het concept Sense of Belonging op een interactieve manier te introduceren bij je docententeam en

 b) input te verzamelen voor een Referentiekader over Sense of Belonging, geformuleerd/geschreven door leden van het docententeam.

 • 2 tot 3 follow-upvergaderingen: Reflectie op gevallen van Sense of Belonging. Docenten bespreken gevallen van Sense of Belonging in hun opleidingsprogramma en constructieve strategieën voor de toekomst. De reflecties op de casuïstiek worden gedaan aan de hand van het Referentiekader Sense of Belonging.

 • De tool faciliteert docententeams in de ontwikkeling van hun capaciteiten en zelfvertrouwen om een diverse studentenpopulatie in staat te stellen zich te engageren, thuis te voelen en succesvol te leren.
 • Het onderwijzend personeel heeft een belangrijke impact op de institutionele cultuur en praktijken (bv. in de klassendynamiek, de leraar-student machtsrelatie). De Team Teacher Reflection geeft docenten, en dan vooral docenten in jaar 1 van een opleiding, de gelegenheid zich bewust te worden van de diversiteit van studenten en effectief te kunnen omgaan met studenten met diverse achtergronden om een inclusieve leeromgeving te creëren en vorm te geven.

Lees hier meer over de tool en download de PDF hieronder om te zien hoe je deze toe kunt passen.

Community Mentoring

Het Community Mentoring-programma “studenten als gemeenschapsvormers” is bedoeld voor ervaren (afgestudeerde) studenten (studenten met een migratieachtergrond en eerstegeneratiestudenten), die in workshops worden getraind voor hun rol als community mentoren voor bachelorstudenten. Community mentoren leren hoe ze de samenwerking tussen groepen medeleerlingen kunnen ontwikkelen en hoe ze groepen leerlingen kunnen betrekken bij hun leerproces buiten het klaslokaal. Studentmentoren ondersteunen studenten in hun onafhankelijke leerstrategieën. Bovendien fungeren mentoren als rolmodellen door hun persoonlijke academische reis te delen (bv. uitdagingen tijdens de studie, wat ze het leukst vinden aan en rondom studeren, en hoe ze studeren en zich voorbereiden op examens).

Mentoren die de workshops hebben afgerond ontvangen een certificaat en mogen nu werken met bachelorstudenten. Hiervoor worden leergemeenschappen gecreëerd die elk worden geleid door een community mentor. De community mentor deelt kennis met anderen en ontwikkelt een cultuur waarin studenten elkaar ondersteunen.

 • Het voordeel voor de mentoren is dat zij reflecteren op hun eigen succesvolle leer- en studiestrategieën die belangrijk kunnen zijn voor hun biografie en volgende stappen in hun loopbaan.
 • Bachelorstudenten profiteren van de vorming van de studentengemeenschap doordat ze meer deel uitmaken van sociale studentennetwerken en zich beter kunnen identificeren met de universiteit (sense of belonging) – deze aspecten worden als relevant gezien voor studiesucces en het voorkomen van studie-uitval.

Lees hier meer over de tool en download de PDF hieronder om te zien hoe je de tool kunt toepassen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen