Organisatiestructuur

Polak Building

Managementteam

Binnen de EUR is gekozen voor een eenhoofdig bestuur. Dat betekent dat binnen de faculteit de decaan eindverantwoordelijk is voor bestuur en beheer. De decaan mandateert op zijn beurt taken aan de directeur onderwijs, de directeur onderzoek en de directeur bedrijfsvoering. Het managementteam vergadert tweewekelijks. De taken en bevoegdheden van de decaan en het managementteam zijn vastgelegd in het faculteitsreglement

Afdelingen

De deskundigheid op de verschillende vakgebieden binnen de faculteit is ondergebracht in drie afdelingen. Deze afdelingen zijn gevormd rond de (gewone) leerstoelen:

De managementteams van de afdelingen

Afdeling Geschiedenis

Afdeling Cultuurwetenschappen

Afdeling Media and Communication

Examencommissie

De Examencommissie stelt de gang van zaken vast bij het afnemen van tentamens en examens en ziet toe op de borging van de kwaliteit van tentamens en examens. Voorts heeft de commissie de bevoegdheid ten behoeve van een student een van het examenreglement afwijkende regeling vast te stellen.

Daarnaast is de Examencommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van het Colloquium Doctum,  het benoemen van examinatoren, het Bindend Studieadvies en het verstrekken van de het Bewijs van Toelating voor de masteropleidingen.

Vaste commissies

Binnen de faculteit zijn een aantal vaste adviescommissies ingesteld. De leden van de vaste commissies worden benoemd door de decaan.

Integriteitscoördinator

Iedere faculteit heeft een integriteitscoördinator. Hij of zij fungeert als aanspreekpunt en zorgt ervoor dat er regelmatig aandacht wordt geschonken aan de integriteitscode.

Integriteitscoördinator ESHCC

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen