Vaste commissies

Binnen de faculteit zijn een aantal vaste adviescommissies ingesteld. De leden van de vaste commissies worden benoemd door de decaan.

Examencommissie

De Examencommissie stelt de gang van zaken vast bij het afnemen van tentamens en examens. Voorts heeft deze commissie de bevoegdheid ten behoeve van een student een van het examenreglement afwijkende regeling vast te stellen. De commissie neemt ook alle beslissingen ten aanzien van de toelating tot de examens op basis van een zogenaamd colloquium doctum.

Vaste Commissie voor Wetenschapsbeoefening (VCW)

De Vaste Commissie voor Wetenschapsbeoefening (VCW) heeft tot taak te adviseren over alle zaken die het onderzoek betreffen. De VCW adviseert de wetenschappelijk directeur bijv. jaarlijks over de voortgang van het promotieonderzoek bij de faculteit.

De functie van secretaris moet nog vervuld worden.

Vaste Commissie Loopbaanbeleid

Voorzitter: Prof.dr. H.B. Entzinger

Secretaris: Human resources

Leden: Prof.dr. M.S.S.E. Janssen, prof.dr. A.M. Bevers, prof.dr. M. Grever