Vaste commissies

Binnen de faculteit zijn een aantal vaste adviescommissies ingesteld. De leden van de vaste commissies worden benoemd door de decaan.

Examencommissie

De Examencommissie stelt de gang van zaken vast bij het afnemen van tentamens en examens. Voorts heeft deze commissie de bevoegdheid ten behoeve van een student een van het examenreglement afwijkende regeling vast te stellen. De commissie neemt ook alle beslissingen ten aanzien van de toelating tot de examens op basis van een zogenaamd colloquium doctum.

Research Advisory Committee

De taak van de Research Advisory Committee is om advies te geven of voorstellen te doen aan de vice decaan onderzoek, betreffende alle aangelegenheden die het facultaire onderzoek aangaan. De RAC komt elke 6 tot 8 weken bijeen. De volgende personen zijn door de decaan als lid van de RAC benoemd:
 
Prof.dr. Susanne Janssen - onderzoeksdirecteur van ERMeCC
Prof.dr. Gijsbert Oonk - onderzoeksdirecteur van History@Erasmus
Prof.dr. Filip Vermeylen - onderzoeksdirecteur van ERMeCC
Dr. Amanda Brandellero
Dr. Sandra Manickam
Dr. Jacco van Sterkenburg
Arne van Lienden MA als PhD-lid

Vaste Commissie Loopbaanbeleid

Voorzitter: Prof.dr. H.B. Entzinger
Secretaris: Human resources Leden: Prof.dr. M.S.S.E. Janssen, prof.dr. A.M. Bevers, prof.dr. M. Grever

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen