Actualiteitencolleges

Als onderdeel van het postacademische onderwijs start Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) met een reeks van vier kleinschalige verdiepende bijeenkomsten rondom actuele onderwerpen in de gezondheidszorg. Tijdens elke bijeenkomst geven experts van ESHPM, vanuit een multidisciplinair perspectief, uitleg en duiding bij een actueel beleidsthema. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om de gehele reeks van vier colleges te volgen of zich per bijeenkomst aan te melden.

De bijeenkomsten zijn Nederlandstalig en vinden één keer per kwartaal op een donderdag van 14:00 tot 16:30 uur plaats op Campus Woudestein van Erasmus Universiteit in Rotterdam. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een (netwerk)borrel.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 29 september 2022 zullen prof.dr. Marco Varkevisser en dr. Bram Wouterse de cijfers van dan één week eerder op Prinsjesdag gepresenteerde VWS-begroting van duiding en context voorzien. Om te kunnen inspelen op de actualiteit zijn de onderwerpen voor de overige bijeenkomsten nog niet vastgesteld. Deze zullen telkens uiterlijk vier weken van tevoren bekend worden gemaakt.

Brede doelgroep

De actualiteitencolleges vereisen geen voorkennis en zijn bedoeld voor een brede doelgroep zoals bestuurders, managers, zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en adviseurs werkzaam in de Nederlandse gezondheidszorg of bij de overheid. Per bijeenkomst is ruimte voor maximaal 30 deelnemers.

Overzicht

Prof. dr. Marco Varkevisser en dr. Bram Wouterse
Donderdag 29 september 2022 van 14:00 tot 16:30 uur

Met 93 miljard aan uitgaven is de zorg een van de grootste posten op de rijksbegroting. In dit actualiteitencollege nemen prof.dr. Marco Varkevisser en dr. Bram Wouterse u mee door de nieuwe Miljoenennota. 

Hoe lees je zo’n begroting eigenlijk en welke ontwikkelingen zijn van belang voor u als bestuurder, manager, beleidsmaker, inkoper of adviseur in de zorg? Waar gaat al dat geld in de zorg naartoe? Liggen de kabinetsplannen nog op schema en waar zitten de belangrijkste financiële mee- en tegenvallers? Hoe kunnen de uitgaven op de lange termijn in de hand worden gehouden? De docenten hebben uitgebreide ervaring in zowel beleidsonderzoek en beleidsadvies. In deze interactieve bijeenkomst lichten ze toe hoe de zorgbegroting tot stand komt en hoe je de kabinetsplannen kunt beoordelen in het licht van de houdbaarheid op korte en lange termijn. Zij zullen daarbij uitgebreid ingaan op de actuele ontwikkelingen en het meest relevante nieuws uit de nieuwe zorgbegroting.

Zowel prof.dr. Marco Varkevisser als dr. Bram Wouterse hebben eerder gepubliceerd over het onderwerp:

Dr. Iris Wallenburg, Eline Linthorst MSc en dr. Jitse Schuurmans
Donderdag 15 December 2022 14:00 tot 16:30 uur

De zorg kampt met grote arbeidsmarkt tekorten. Dit geldt in het bijzonder voor de medisch-generalistische beroepen zoals de huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, en voor verpleegkundige beroepen. Als gevolg hiervan staat de zorg voor kwetsbare cliënten onder druk. De komende jaren wordt er in verschillende beleidsprogramma's (WOZO, TAZ) gewerkt aan creatieve oplossingen voor deze problematiek. Er vinden op verschillende niveaus ontwikkelingen plaats: (1) in de financiering van en afstemming tussen de verschillende stelsels; (2) de afstemming van verantwoordelijkheden van stelselpartijen; (3) het opleiden en het behoud van zorgmedewerkers; en (4) het doelmatiger en regionaal organiseren van de medisch-generalistische zorg.

Verschillende programma's laten een verschuiving zien van het huidige beleidsparadigma van zorg in een zorginstelling naar samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio. Hoe dit er precies uit gaat zien, en met welke consequenties voor zorgprofessionals en de patiëntenzorg is nog niet uitgekristalliseerd. In dit actualiteitencollege gaan we in op de veranderende beleidscontext en uitdagingen in het beleid en de zorgpraktijk. Dit doen we samen met een beleidsadviseur van het ministerie van VWS die een  rol heeft in het vormgeven van de medische generalitische zorg in de regio. We bouwen daarbij voort op ons lopende onderzoek naar de verschuiving naar zorg ‘thuis’, de rol van gemeenten in de zorg, en samenwerking in de regio.

Het actualiteitencollege wordt gegeven door Iris Wallenburg, Eline Linthorst en Jitse Schuurmans, in samenwerking met Jacco van Nieuwkoop (van het ministerie van VWS). De vraag die centraal zal staan in dit interactieve college is: Hoe kunnen zorgpraktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gezamenlijk de uitdagingen in de zorg voor kwetsbare cliënt groepen aanpakken en welke taak- en verantwoordelijkheidsdeling horen daarbij?

Programma

13.30 – 14.00 uur:     Ontvangst
14.00 – 14.05 uur:     Inleiding (door Iris Wallenburg)
14.05 – 14.40 uur:     Presentatie beleidsadviseur VWS en vragen (door Jacco van Nieuwkoop), WoZo/MGZ
14.40 – 15.10 uur:     Verschuiving naar zorg thuis & de wet: Nieuwe vragen over toegankelijke zorg. (door Eline Linthorst)
15.10 – 15.25 uur:     Pauze
15.25 – 15.55 uur:     Samenwerking in de regionale zorg: Kansen en uitdagingen (door Jitse Schuurmans)
15.55 – 16.20 uur:    Plenair discussie: How to go from here & Wie doet wat?
16.20 – 16.30 uur:     Reflectie & afsluiting (door Jacco van Nieuwkoop en Iris Wallenburg)

Biografieën

Jacco van Nieuwkoop is coördinator van het team medische zorg en behandeling binnen de
directie Langdurige Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij is
projectleider geweest bij verschillende trajecten rondom positionering van behandeling in
de Wlz.

Iris Wallenburg is verpleegkundige en universitair hoofddocent bij de sectie Healthcare Governance van ESHPM. Haar onderzoek richt zich op de veranderende rol van zorgprofessionals in beleid-,organisatie-, en uitvoeringspraktijken van zorg. Daarbij kijkt ze zowel naar sociale praktijken als de rol van technologie hierin.

Eline Marie Linthorst is promovenda en docent bij de sectie Law & Health Care van Erasmus School of Health Policy & Mangement. Zij voert rechtssociologisch onderzoek uit naar maatwerk als juridische norm om de toegang tot sociale voorzieningen te organiseren. Tevens is zij plaatsvervangend voorzitter van de algemene bezwaarschriften commissie Rotterdam (kamer Wmo 2015 en Participatiewet) en annotator bij onder meer De Gemeentestem en Uitspraken Sociale Zekerheid.

Jitse Schuurmans is universitair docent bij de sectie Health Care Governance van Erasmus School of Health Policy & Mangement. Hij doet onderzoek naar de regionalisering van medisch-generalistische zorg voor kwetsbare cliënten en de wisselwerking tussen beleid en zorgpraktijk.  

 

Donderdag 16 maart 2023 van 14:00 tot 16:30 uur
Prof.mr.dr. Martin Buijsen

Tot voor kort was abortus niet interessant voor gezondheidsjuristen. In Nederland waren er ook nauwelijks ontwikkelingen op dit terrein. Dat veranderde in korte tijd. Inmiddels is de bedenktermijn afgeschaft en zullen ook huisartsen binnenkort de abortuspil kunnen voorschrijven. Daarnaast staat het criterium van de levensvatbaarheid ter discussie en wordt er actiegevoerd om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen.

In juni 2022 bracht een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof ook aan deze kant van de oceaan de gemoederen in beweging. In de zaak Dobbs v Jackson Women's Health Organization maakte deze rechter het constitutionele recht van vrouwen op toegang tot abortus ongedaan. Maar wat zei deze rechter nu eigenlijk? En op welke gronden baseerde hij zijn besluit? En hoe zit het met het recht op abortus in Europa? Martin Buijsen zocht het uit.

Prof.mr.dr. Martin Buijsen heeft eerder gepubliceerd over dit onderwerp: “On Interpretation and Appreciation. A European Human Rights Perspective on Dobbs”

Donderdag 15 Juni 2023 14:00 tot 16:30 uur

Kosten

De prijs per bijeenkomst bedraagt €250. Bij aanmelding voor de gehele reeks van vier bijeenkomsten bedraagt de totaalprijs echter slechts €750. Voor EUR alumni geldt, zowel bij aanmelding voor de afzonderlijke bijeenkomsten als de gehele reeks, een korting van 20%.

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief eventuele cursusmaterialen. Btw is niet van toepassing.

Annuleringsvoorwaarden Actualiteitencolleges

Bij annulering van of uitschrijven voor een of meer Actualiteitencolleges hanteren wij de volgende voorwaarden:

Annuleringstermijnen

  • Per Actualiteitencollege kunt u tot 1 week voor aanvang kosteloos annuleren. Het volledige bedrag van het betreffende college wordt teruggeboekt op de rekening van waaruit het is betaald.
  • Als u tot 24 uur voor aanvang van het Actualiteitencollege annuleert of uitschrijft, brengen wij 50% van de kosten in rekening. Het resterende bedrag wordt teruggeboekt op de rekening van waaruit het is betaald.
  • Als u korter dan 24 uur voor aanvang van het Actualiteitencollege annuleert of uitschrijft, wordt geen restitutie van het betaalde bedrag gegeven. U kunt de reservering wel overdragen aan een collega binnen uw organisatie. In dat geval ontvangen wij daarvan graag bericht per e-mail, via lifelonglearning@eshpm.eur.nl.

Voor vragen kan contact worden opgenomen via lifelonglearning@eshpm.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen