The New CFO | Executive Program

Dankzij Executive Program The New CFO kom jij als Chief Financial Officer goed beslagen ten ijs

De zakelijke en monetaire wereld verandert continu. Dit zorgt voor extra dynamiek in de rol die de CFO heeft in relatie tot de CEO, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, audit-, risk- en corporate strategy committees. De CFO dient zich opnieuw te verdiepen in de business, de businessmodellen, de risico’s en daarnaast de veranderende relatie met share- en stakeholders. Het Executive Program The New CFO is ontwikkeld om de kennis op relevante thema’s en dilemma’s te verdiepen. Zoek ook de verdieping op en ga de discussie aan met topsprekers uit de wetenschap en thought leaders uit de internationale praktijk!

Bert de Groot geeft een presentatie tijdens het programma The New CFO

Introductievideo The New CFO

Waarom dit Executive Program?

De positie van de CFO in de organisatie wordt steeds strategischer; steeds vaker is de CFO nauw betrokken bij de ontwikkeling, besluitvorming en uitvoering van de te volgen bedrijfsstrategie. Daarnaast onderhoudt de CFO intensieve relaties met de CEO, Raad van Commissarissen, aandeelhouders en andere stakeholders. Ook zien we dat de CFO niet alleen de financiën, interne verslaggeving en externe communicatie op orde dient te hebben, maar dat de CFO ook een belangrijke rol speelt in de besluitvorming rondom investeringen, overnames en aandelenuitgifte. Na het volgen van het programma bent u als CFO in staat om:

 • Op nog adequatere wijze invulling te geven aan het businessmodel
 • Samen met de CEO de business- en economische cycli nog beter te interpreteren
 • Uit deze cycli de juiste consequenties te trekken voor de eigen business
 • Te beslissen, sturen en handelen op basis van deze consequenties
 • Nog constructiever invulling te geven aan het netwerk van share- en stakeholders

De belangrijkste informatie van dit Executive Program op een rij

Investering
De kosten voor Executive Program The New CFO, met topsprekers uit de wetenschap en de internationale bedrijfspraktijk, inclusief lesmateriaal en diners tijdens de 10 programmadagen bedragen € 17.750,-. De opleiding bestaat uit 10 modules; vanaf 5 modules is het mogelijk om flexibel deel te nemen. Instromen kan op elke programmadag.

Voor afzonderlijke modules gelden de volgende bedragen: voor 5 modules bedraagt de investering € 11.000,-, elke module extra kost vervolgens € 1.800,-. Deze bedragen zijn vrijgesteld van btw, en zijn inclusief overnachting, diners en uitrijkaarten.

Locatie 
Vanwege verbouwingswerkzaamheden op de campus van de Erasmus Universiteit, wijken we voor het Executive Program The New CFO uit naar een andere locatie in Rotterdam, bijvoorbeeld Novotel Brainpark Rotterdam, op loopafstand van de campus.
Vanaf september zijn de colleges op donderdag van 12.45 - 21.30 uur. In juni worden de modules op twee opeenvolgende dagen gegeven, te weten op donderdag en vrijdag. De programmadag op vrijdag is van 08.30 - 16.00 uur.

Groepsgrootte
Om de interactie tijdens de colleges zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, hanteren wij voor Executive Program The New CFO een groepsgrootte van maximaal 25 deelnemers (exclusief degenen die een programmadag inhalen).

 

2024*12.00 - 21.30 uur
18 januari 2024Module 1: The agenda of the CFO
29 februari 2024Module 2: The Supervisory board and the Audit Committee
21 maart 2024Module 3: E-Business, Big Data & Digitalization
18 april 2024Module 4: (Ir)rationality in the Boardroom
19 april 2024Module 5: Game Theory: The CFO in Competition
23 mei 2024Module 6: Mergers & Acquisitions in (international) Perspective
20 juni 2024Module 7: The Board under Attack
19 september 2024Module 8: Dilemmas in Annual Reporting and ESG
17 oktober 2024Module 9: Moments of Truth & Dilemmas in the Boardroom
21 november 2024Module 10: A Strategic Partner in Corporate Strategy & CFO in Family Business

 

Inleiding
The New CFO presenteert de meest recente internationale (academische) inzichten toegespitst op het vakgebied van de CFO. Topsprekers uit de wetenschap en de internationale bedrijfspraktijk treden op en delen hun meest actuele kennis en ervaringen met de deelnemers. De laatste jaren is er al veel veranderd in de zakelijke en monetaire wereld. De rol die de CFO heeft in relatie tot de CEO, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, audit-, risk- en corporate strategy committees is dynamisch, dus de CFO dient zich opnieuw te verdiepen in de business, de businessmodellen, de risico’s en daarnaast de veranderende relatie met share- en stakeholders. Het Executive Program The New CFO van Erasmus Universiteit Rotterdam is ontwikkeld om de kennis van relevante thema’s en dilemma’s bij de CFO te verdiepen. En biedt een kans om met topsprekers uit de wetenschap en thought leaders uit de internationale praktijk in discussie te gaan.

The New CFO is een Executive Program en biedt u de actuele thema’s uit de bestuurskamer, gepresenteerd en bediscussieerd door hoogleraren en thought leaders uit het bedrijfsleven. Kernthema’s zijn onder andere de verhouding met de CEO, risicomanagement van financiële markten, het managen van corporate value, fusies en overnames, dilemma’s in de jaarverslaggeving, Raad van Commissarissen en audit committees, corporate strategy en governance. Het persoonlijke netwerk van de organisatoren zorgt ervoor dat de meest recente cases en inzichten van Harvard (corporate strategy and governance), Wharton (strategic partnership and M&A), INSEAD (financial services and M&A) en London Business School (financial markets) in de sessies worden meegenomen.

The New CFO behandelt de belangrijkste thema’s die bij de positie van de CFO horen en biedt inzichten vanuit actuele cases in combinatie met de voor u relevante academische kennis van de afgelopen tien jaar. Hoogleraren, gastsprekers uit het bedrijfsleven en collega-CFO’s delen hun ervaringen, zodat u als deelnemer op de hoogte blijft van de uitdagingen van de CFO.

Op het programma van The New CFO staan onder andere onderwerpen als: de agenda van de CFO, (ir)rationaliteit in de boardroom, strategische partner in de corporate strategy, de relatie met de CEO en toezichthouders, dilemma’s in de besluitvorming en de positie van de CFO, risicomanagement van financiële markten, het managen van corporate value, fusies en overnames, dilemma’s in de jaarverslaggeving en de IT-Challenge. De meest recente internationale en academische inzichten worden behandeld, toegespitst op het vakgebied en de gewenste deskundigheid van de CFO.

The New CFO behandelt in diverse modules onder meer een aantal business cases aan de hand van de internationaal leidende Harvard Case Method. Deelnemers raken snel vertrouwd met deze methode en dit leidt tot inhoudelijke discussies over strategische vraagstukken in bedrijven. Wisselend komen tevens de volgende cases aan bod: ABN AMRO, Ahold, Boer & Croon, Brunel, DSM, Dutch Flower Cluster, Fortis, Goldman Sachs, Google, Hagemeyer, Hewlett Packard, Holland Casino, Imtech, New Century Financial Corp., Nutreco, Odfjell, Philips, Schiphol, SHV, TNT, Van Lanschot, VEB, Vestia, Westland Kaas.

Het programma van The New CFO bestaat uit 10 modules. Door onvoorziene omstandigheden kan de samenstelling van het programma enigszins wijzigen.

Hier tref je een korte omschrijving aan van alle 10 de modules.

Module 1 - The New CFO and the Agenda of the CFO: Prof. dr. Bert de Groot en Prof. dr. Fred van Eenennaam
Wat staat er op de agenda's van de CFO, CEO/RvC en welke dilemma's zijn er? Hoe beslissingen te nemen in turbulente tijden en welke dynamiek vindt er plaats in de bestuurskamer? De CFO in diens functie en verantwoordelijkheden in de praktijk. Tevens wordt de meest recente Harvard business case behandeld.

Module 2 - The New CFO and the Supervisory Board and the Audit Committee: Prof. dr. Steven Schuit, Prof. dr. Fred van Eenennaam en mr E. Weller
De dynamiek tussen de CFO met daarbij de CEO, het audit committee en de Raad van Commissarissen omvat naast de jaarverslaggeving, de compliance, risk en control frameworks steeds meer elementen. Bestuurlijk heeft de CFO ook in de relatie tot de CEO een steeds complexere positie gekregen. Casuïstiek wordt behandeld, waarbij bestuurlijke dilemma’s tussen audit committee/RvC en de CFO en diens afdelingen centraal staan. Tot slot behandelt dr. Fred van Eenennaam een binnen het thema relevante Harvard business case.

Module 3 - The New CFO and E-Business, Big Data & Digitalization: Prof. dr. Philip Hans Franses, Hylke Sprangers MSc, Jurgen Stegmann en Madelein Smit MSc
Bij Big Data gaat het om het nemen van besluiten gebaseerd op data-analyse. De impact van artifical intelligence komt aan de orde, net als IT-governance. De cruciale rol van de CFO is niet te onderschatten.

Module 4 - The New CFO and (ir)rationality in the Boardroom: Prof. dr. Fred van Eenennaam, Prof. dr. Bert de Groot, Joost Schmets en Prof. dr. Frans van der Meché
Hoe werkt ons brein in de boardroom, en wat is de relatie tussen brein tot gedrag, drijfveren en gewogen oordeel? Hebben we wel een vrije wil? En hoe narcistisch is de CFO? De impact van narcisme heeft betrekking op de financiële prestaties, de tegenmacht van de board en de fraudegevoeligheid. Tevens wordt een binnen het thema relevante (Harvard) business case behandeld.

Module 5 - The New CFO and Mergers & Acquisitions in (international) perspective: Mr. Paul Cronheim, Drs. Maarten Wolleswinkel, Mr. Hugo Reumkens en Mr. Constant Lambers
CFO’s hebben in toenemende mate te maken met (internationale) fusies en overnames. Zowel vanuit de overnemende als de targetkant. In deze module onderstrepen we het belang van een corporate strategie ten aanzien van M&A. De sprekers zullen vanuit de praktijk van de advocatuur en de overname-consultancy een inleiding verzorgen over de dilemma’s en valkuilen bij realisatie van een fusie of overname vanuit waardebepalings-, onderhandelings-, juridisch, fiscaal, financieel en bestuurlijk perspectief.

Module 6 - The New CFO and The Board under Attack: Drs. Arjan Eleveld, Prof. dr. Erik Jan Meijboom en Drs. Jaap van Everdingen
In deze module wordt aandacht besteed aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van waardecreatie, waardesturing en waardemeting die allemaal afhankelijk zijn van het ondernemingsdoel, de organisatiecultuur, governance en leiderschap. Ook de ontwikkelingen en nieuwe prijsvorming op financiële markten worden vanuit het perspectief van de CFO in ogenschouw genomen. In dit kader komen de fiscale actualiteiten aan de orde vanuit het perspectief van de CFO.

Module 7 - The New CFO in Competition! (Merger & Acquisition Game): Dr. Joris Kil en Dr. Dyaran Bansraj
Een speciaal ontwikkeld praktijkspel met in de praktijk getoetste theorieën. Teams nemen het tegen elkaar op in een spannende competitie. Deze masterclass gaat in op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen van de strategie en waarderingen van ondernemingen bij acquisities. Dit programma is bedoeld om de CFO een gevoel van richting te laten bepalen om beter bekend te worden met nieuwe methoden zoals de real options theory en de game theory. En mikt op het consistent beter positioneren van de organisatie om beter in staat te zijn acquisitiekansen te benutten. Tegelijkertijd geeft het een meetinstrument om aandeelhouderswaarde te bepalen en om te zien of waarde wordt gecreëerd of verminderd.

Module 8 - The New CFO and Dilemmas in Annual Reports: Prof. Hans Gortemaker RA, Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA en Guido Dubbeld
Bij het opmaken van de jaarrekening kan de CFO voor diverse dilemma’s komen te staan, zoals het al dan niet doorvoeren van een waardevermindering van de goodwill. Wat is het effect op de beurskoers en de bankconvenanten, in hoeverre botsen persoonlijke belangen met ondernemingsbelangen, hoe kan het beste over de waardevermindering worden bericht in persberichten en jaarrekening, welke juridische en ethische aspecten spelen een rol? In dit kader komen jaarverslagen die zich onderscheiden aan de orde. Door middel van een interactieve casus krijgt u inzicht in de dilemma’s van de CFO.

Module 9 - The New CFO and Moments of Truth & Dilemmas in the Boardroom: Drs. Frans van der Grint, Jos Nijhuis RA en Drs. Doede Vierstra RC
In deze module wordt ingegaan op een moderne visie van risicomanagement. Deze visie is gebaseerd op geavanceerde methoden die gebruikt worden om Black Swans te bepalen. Het begrip risicotolerantie krijgt daarmee een volstrekt nieuwe inhoud. Black Swans kunnen gemodelleerd worden. Met een fat-tail-benadering kan het portfolio opnieuw ingericht worden. Deze visie is gelinkt met en is een verklaring voor het ontstaan van de voortdurende kredietcrisis en de macro-economische ontwikkelingen, zoals de nationale schuldencrisis (sovereign debt crisis) in de EMU. Tevens behandelen we in dit kader crisiscasuïstiek in de boardroom en de Auditcommmissie.

Module 10 - The New CFO: a Strategic Partner in Corporate Strategy: Prof. dr. Bert de Groot, Henriëtte Westland, Drs. Hein Kruyt en Renée de KuiperProf. dr. Bert de Groot gaat in op risicoprofiel, besluitvormingsgedrag en timing van bestuurders en bespreekt het bestaan van meervoudige zich tegelijkertijd voortbewegende economische cycli. Hij bespreekt de dynamiek en interactie tussen beide. Hij gaat in op de meest actuele financieel-economische inzichten. Waardecreatie in verhouding tot risico en controle wordt behandeld door dr. Fred van Eenennaam. Hij bespreekt de geldende Nederlandse (two-tier NL) en buitenlandse (one-tier UK en one-tier USA) praktijk ten aanzien van strategieformulering. Tevens komt aan de orde welke strategische analyses en strategieprocessen horen bij verschillende strategische situaties. Tijdens deze module wordt tevens de rol van CFO, CEO, leden RvC en aandeelhouders bezien vanuit strategisch perspectief en komt het nemen van beslissingen onder onzekerheid aan bod. Meer praktijk wordt behandeld door Henriëtte Westland die het familiebedrijf Westland Kaas onder de aandacht brengt. Verder wordt een binnen het thema relevante Harvard business case behandeld.

Dr. Dyaran BansrajAss. Prof. in Finance at Bayes Business School London&  Erasmus Universiteit 
Drs. Jeroen BeljaarsCFO ELHO Group
Drs. Robert BoersmaPartner Oaklins Nederland.
Drs. Maartje Bouvy RCCommissaris Dutch Flower Group
Mr. Paul CronheimDirecteur Fortanova, was partner/hoofd M&A bij De Brauw Blackstone Westbroek
Drs. Guido DubbeldEco-thrillerschrijver, daarvoor CFO Eneco
Prof.dr. Fred van EenennaamHoogleraar Strategy and dynamics of strategy
Drs. Arjan EleveldBusiness psycholoog & counselor
Geranne EngwirdaVoorzitter RvB Nederlandse Zorgautoriteit
Drs. Jaap van EverdingenAdviseur private equity, daarvoor  bestuursrollen internationale KPMG organisatie
Prof. dr. Philip Hans FransesHoogleraar Applied Econometrics and hoogleraar Marketing Research
Drs. Marco GianottenChief Inspiration Officer - XLA Founder - Friendly Insultant
Prof. Hans Gortemaker RAHoogleraar accountancy
Drs. Frans van der GrintConfidant Partners, daarvoor Hill+Knowlton Strategies.
Prof. dr. Bert de GrootBijzonder hoogleraar Governance en Strategisch Investeringsbeleid
Drs. Marcel van den HeuvelPartner 31Capital, voorheen De Hoge Dennen
Prof. dr. Martin Hoogendoorn RAHoogleraar Externe Verslaglegging, Vz Raad van de Jaarverslaggeving
Drs. Otto JagerCFO COFRA’s Clean Energy Group & Sunrock, voorheen CFO Tennet
Dr. Joris KilInvestment manager at Rotterdam Port Fund
Drs. Mike KranenburgEigenaar Yaromir Capital
Ir. Hein Kruyt RCCEO Solynta 'true hybrid potato breeding
Drs. Renee de KuyperCommissaris familiebedrijf Distlleerderij Koninklijke De Kuyper
Prof. dr. Frans van der MechéVoormalig RvB en CFO Erasmus MC  en Hoofd Neurologie en Wetenschappen
Prof. dr. Erik Jan MeijboomMember of the Council on Governmental Integrity
Drs. Jos Nijhuis RAVoorheen CEO Schiphol NV
Drs. Saskia OrijCFO Yuki Software, voorheen CFO Fox-IT
Mr. Hugo ReumkensVoorzitter Van Doorne en advocaat specialist op het gebied van vennootschapsrecht
Ir. Joost SchmetsVoorzitter VEB, daarvoor chemicus en journalist
Prof. mr. Steven SchuitHoogleraar Corporate Governance, Allen &Overy, M&A practise
Hylke Sprangers MScAdviseur technologie strategie, digitale transformatie en innovatie
Mr. Jurgen StegmannLid diverse RvC's, daarvoor diverse CFO functies
Drs. Doede Vierstra RCPhoibos Finance en lid van diverse RvC's
Mr. drs. Edwin WellerHead of risk & compliance van CAB Europe
Drs. Henriëtte WestlandCommissaris familiebedrijf Westland

Programmaleiding
Het dagvoorzitterschap wordt verzorgd door prof. dr. Bert de Groot en /of dr. Fred van Eenennaam.

Prof. dr. Bert de Groot - Executive Professor
Bert is Bijzonder Hoogleraar Governance en Strategisch Investeringsbeleid aan de Erasmus School of Economics en verder is hij voormalig CFO. Daarnaast is Bert lid van de Raad van Bestuur van Randstad Holding N.V., is hij Rector Magnificus Emeritus  én vervult hij diverse commissariaten.

Dr. Fred van Eenennaam - Scientific Director
Fred is expert op het gebied van strategy & dynamics of strategy. Zijn academische specialisaties zijn ‘moments of truth in strategische beslissingen’, ‘corporate governance’ en ‘clusters’. Hij is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, George Washington University en St. Gallen Universität. Fred vervult commissariaten, doet investeringen en is oprichter/directeur van consultancy firms The Decision Group en The Decision Institute.

Coördinatie van Executive Program The New CFO is in handen van Jacqueline van der Steen, Program Manager.

Raad van Advies
Aan het Erasmus Executive Program The New CFO is een Raad van Advies verbonden. Deze Raad geeft adviezen met betrekking tot de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van het programma. De leden van de Raad van Advies zijn:

De groep Chief Financial Officres die deelneemt is werkzaam bij beursgenoteerde bedrijven, het midden- en kleinbedrijf en familiebedrijven en vormt een belangrijk netwerk. Het Executive Program The New CFO is bedoeld voor:

 • Aanstaande CFO's en tevens diegenen die recent benoemd zijn tot Chief Financial Officer
 • Ervaren CFO’s en Finance Officers die kennis willen nemen van de nieuwste academische inzichten
 • Zij die medeverantwoordelijk zijn voor het aansturen van een financiële organisatie én ervaren professionals

De deelnemers ontvangen na afloop van het Executive Program een certificaat vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor alumni van The New CFO wordt eenmaal per jaar een netwerkdag georganiseerd, waarin actuele onderwerpen worden besproken. Deelnemers zijn al vanaf de eerste programmadag lid van deze exclusieve community. 

‘Veel praktische, ervaring gerelateerde verhalen. Erg Goed!’

‘Originele invalshoek met goede mix tussen praktische en academische kanten’

‘Ik ben gestimuleerd om andere rollen op me te nemen. Ik heb alle verhalen opgezogen en kreeg er ongelofelijk veel energie van’

‘The New CFO is truly the spider in the dynamic corporate web’

‘Horizonverbredend!’

‘Nu ben ik voorbereid op de mooie en uitdagende rol van CFO’

‘The New CFO is een eyeopener en laat je nadenken over je eigen uitdagingen aan de hand van interessante cases en getuigenissen’

Jacqueline van der Steen

Program Manager

E-mailadres
esaa-cfo@ese.eur.nl
Telefoonnummer
06 - 36 34 10 88
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Van der Goot Building, Kamer M5-35
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Finance? Check onderstaande blogs!

Narcisme onder CEO’s: constructief of destructief?

Witte kroon die aan een paar draadjes hangt

Financieel advies maakt transitie door

Close up van een porseleinen spaarvarken waar iemand een munt in doet

Nieuw model voor investeringsgedrag

Weergave van cryptocurves op een scherm

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen