Veelgestelde vragen over filosofie studeren in modules

Vind hieronder het antwoord op de meestgestelde vragen
Giorgio Agamben

In september hebben we een pilot gedraaid met het aanbieden van onze filosofie modules via het STAP-register.  

Voor de modules die vanaf november van start zullen gaan is er door organisatorische redenen besloten om niet ze via het STAP-register aan te bieden. 

Heb je al subsidie gekregen voor een module in het najaar dan zal deze volgens afspraak afgehandeld worden. Voor specifieke vragen, neem contact met ons op. 

De kosten per cursus bedragen €285 (collegejaar 2021-2022). Bij dit bedrag zijn de kosten voor literatuur niet inbegrepen. Wel inbegrepen zijn de kosten van het tentamen en een hertentamen. 

Daarnaast bent u jaarlijks eenmalig een bedrag van €40 kwijt voor registratie in Osiris Student, waar onder meer uw behaalde cijfers worden geregistreerd. Cursisten ontvangen ook een studentenkaart en hebben toegang tot de UB en tot Canvas, de digitale studieomgeving.

In verband met de registratie in Osiris verdient het aanbeveling dat je je minimaal 3 weken voor aanvang van de cursus inschrijft. Wanneer je account voor het desbetreffende collegejaar (bijv. september 2022 t/m augustus 2023) eenmaal geactiveerd is, kan je je tot ca 1 week van te voren inschrijven. 

1. U meldt zich eerst aan bij Erasmus Academie
Dat kunt u doen via ons online inschrijfformulier (Bachelor 1&2) en via het formulier voor Bachelor 3 vakken. . 

2. Om uw aanmelding af te ronden dient u zich ook in te schrijven in Osiris student 
Na uw aanmelding bij Erasmus Academie ontvangt u spoedig op het door u aangegeven e-mail adres uw studentnummer. Met uw studentnummer en wachtwoord dient u zich voor de cursus(sen) in te schrijven in Osiris student via MyEur.nl. Volg deze instructies om u in te schrijven in Osiris student.
Let op: u moet zich voor iedere cursus opnieuw aanmelden bij Erasmus Academie én inschrijven via Osiris

3. E-mail uw pasfoto voor een collegekaart
In de mail over uw studentnummer en wachtwoord wordt ook aan u gevraagd om uw pasfoto te e-mailen. Dit is nodig voor het aanmaken uw collegekaart.

U kunt zich inschrijven voor alle cursussen die op het inschrijfformulier van Erasmus Academie staan. Voor sommige cursussen is echter vereist dat u zich houdt aan de gegeven volgorde. Dit geldt met name voor de vakken op het gebied van Logica en Analytische Filosofie. Voor andere vakken is het raadzaam om zich te houden aan de volgorde van opeenvolgende cursussen, bijvoorbeeld u volgt eerst Negentiende-eeuwse Filosofie I en vervolgens Negentiende-eeuwse Filosofie II. Bij het vak zijn eventuele specifieke eisen aangegeven indien van toepassing.

Om aan Bachelor 3 vakken te kunnen deelnemen is het vereist om minimaal 90 EC te hebben behaald in Bachelor 1 & 2. Voor het volgen van Bachelor 3 vakken dient men zich als student inschrijven (via Studielink vóór 1 september!)

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de adviseur bij Erasmus Academie. Eventuele vragen over studie en studieplanning, maar ook wanneer problemen of persoonlijke omstandigheden de studie in de weg (dreigen te gaan) staan, worden voorgelegd aan de studieadviseur. 

Op de pagina Bachelor Filosofie staat informatie over het volledige studieprogramma. Let wel: niet alle vakken uit het bachelor zijn te volgen via Erasmus Academie.

Elke cursus heeft een studiebelasting van 3,75 studiepunten of ECTS. Per studiepunt moet u rekenen op 27 uur studiebelasting.

Ten aanzien van de vraag hoeveel werk u per tijdseenheid globaal moet verrichten, wordt uitgegaan van de volgende vuistregels:

 • Het volgen van de colleges en werkgroepen, met inbegrip van de minimale bijbehorende voorbereidingen, kost per college-uur 2,5 belastinguur.
 • Het bestuderen van literatuur, met inbegrip van de syllabi en van de op college of werkgroep behandelde literatuur, vergt 1 belastinguur per 5 bladzijden van gemiddelde zwaarte.
 • Binnen de cursussen waar de vaardigheden getoetst worden, moet rekening worden gehouden met een onevenredige spreiding van de studielast van het betreffende college. De faculteit waakt er voor dat dit niet ten koste gaat van de studeerbaarheid van parallel aangeboden colleges.
 • De overige activiteiten worden naar behoefte geschat.

De lectures zijn hoorcolleges en de tutorials werkgroepen. Tijdens de lectures wordt stof behandeld die ook in de tentamens aan bod kan komen. De lectures zijn in die zin verplicht. De lectures van de Engelstalige vakken worden opgenomen, deze videocolleges kunt u later terugkijken. De tutorials zijn kleinschaliger en meer verdiepend.

U volgt als cursist vakken uit het reguliere bachelor programma van Wijsbegeerte. Sommige van de vakken worden in het Engels gegeven, andere in het Nederlands. De voertaal wordt per vak aangegeven. 

Uw tentamen kunt u naar keuze in het Nederlands of in het Engels beantwoorden.

De cursussen die u volgt zijn niet automatisch zichtbaar op Canvas. Om toegang te krijgen tot deze cursussen dient u zich na uw inschrijving bij Erasmus Academie in Osiris student aan te melden. 

Voor elke cursus geldt dat u zich zowel bij Erasmus Academie als in Osiris moet inschrijven. De inschrijving in Osiris Student gaat als volgt: 

1. Zoek naar de cursus codes van de cursussen die u wilt volgen in de Course Guide.
2. Ga naar Osiris Student "Register (course, test, etc.)".
3. Vul de code in het veld "Inschrijven voor cursus" en klik op "Inschrijven voor cursus".
4. Klik op "Volgende" onderaan het scherm.
5. Vink alle vakjes aan om u in te schrijven voor zowel de cursus als het tentamen en klik op "Inschrijven" onderaan het scherm.

Let op dat uw registratie in Osiris 's nachts zal worden verwerkt, waardoor u pas de volgende dag toegang heeft tot de Canvas pagina van de cursus.

Ongeveer een week voor aanvang van de cursus wordt de Canvas pagina gepubliceerd.

Heb je problemen in Canvas? Neem dan contact op met de EUR Canvas Helpdesk. 

NB: Inschrijven in Osiris is alleen mogelijk wanneer u in het bezit bent van een ERNA-account.

Via de portal www.myeur.nl kan met de ERNA-account ingelogd worden op de volgende systemen:

Osiris Student
Osiris Student is het studie informatiesysteem waarin u zich kunt aanmelden voor cursussen en tentamens, waar u uw resultaten kunt inzien en uw administratieve gegevens kunt wijzigen.

Canvas
Canvas is de digitale leeromgeving van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Docenten kunnen hier hun lesmateriaal ter inzage of als download aanbieden. Verder kunnen zij op Canvas berichten plaatsen over hun cursus(sen). Ook vindt u hier informatie over de literatuur die in de cursus gebruikt wordt.

Om de door u te volgen Filosofie modules via Erasmus Academie zichtbaar te maken in Canvas, dient u zich eerst in te schrijven in Osiris student.

Als filosofiecursist sluit u aan bij de werkgroepen van de double degree studenten. De indeling kunt u in Canvas terugvinden.

In de Course Guide kunt u per cursus opzoeken op welke dag en tijdstip deze wordt gegeven door op de knop ‘Timetable’ te klikken. Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u bericht over de definitieve tijd en plaats van de colleges. Het komt helaas voor dat roosters gedurende het studiejaar wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen worden o.a. bekendgemaakt via de digitale leeromgeving Canvas. Toegang hiertoe krijgt u automatisch. Wanneer u vragen heeft met betrekking tot het onderwijs, of zaken die daarmee gerelateerd zijn, kunt u zich wenden tot de adviseur van Erasmus Academie.

Iedere cursus die u volgt kan, in het collegejaar dat de cursus bijgewoond wordt, worden afgerond met een tentamen en eventueel één hertentamen (dit is inbegrepen in de prijs). Voor alle met succes afgeronde modules ontvangt u een certificaat van de Erasmus School of Philosophy. De met goed gevolg afgelegde tentamens hebben buiten de universiteit geen rechtsgeldigheid, maar gelden binnen de faculteit als volledig afgelegde studieonderdelen. De certificaten worden jaarlijks aan het einde van het collegejaar, medio augustus verstrekt.

Vrijstellingen voor de verschillende onderdelen dienen te worden aangevraagd bij de Examencommissie van de Erasmus School of Philosophy. In het schriftelijk verzoek dient te worden vermeld voor welke onderdelen vrijstelling wordt aangevraagd en de gronden waarop men meent aanspraak te kunnen maken op deze vrijstellingen. Bij het verzoek moeten kopieën worden overgelegd van relevante diploma’s, bullen en cijferlijsten. Indien u een vrijstelling wilt aanvragen kunt u contact opnemen met de examencommissie. 

Alle studiereglementen vindt u op de pagina Reglementen, richtlijnen en regelingen.

Als u losse filosofiecursussen volgt komt u niet automatisch in aanmerking voor het behalen van de bachelor graad. Om uw bachelor te behalen moet u zich inschrijven als bachelor student via Studielink. Instromen kan alleen per september en u moet ook aan de wettelijke eisen voldoen. De eisen en praktische informatie is te vinden op: https://www.eur.nl/esphil/

In totaal omvat de bachelor Filosofie 180 EC. Voor de behaalde cursussen kunt u een verzoek tot vrijstelling indienen bij de Examencommissie van de faculteit, deze beslist over uw aanvraag. Let op dat door wijzigingen in het curriculum zich wel uitzonderingen voor vrijstelling voor kunnen doen.

N.B. Het cum laude judicium wordt niet verleend indien meer dan 20% van de cursussen die deel uit maken van het studieprogramma als cursist heeft afgerond.

Uw Ba Wijsbegeerte geeft u toegang tot de eenjarige Master Philosophy van de Erasmus School of Philosophy van de Erasmus UNiversiteit Rotterdam. Er zijn twee tracks: ‘Continental Philosophy and its History’ (CPH) en ‘Philosophy, Politics and Economics’ (PPE). Beide zijn in het Engels. Voor meer informatie over de MA en toelatingseisen, ga naar Master in Philosophy.

In alle overige gevallen zal de desbetreffende faculteit beslissen over uw toelating tot een masteropleiding.

Alle inschrijvingen voor modules filosofie vallen onder de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Bij verhindering kunt u annuleren (artikel 7) of geldt artikel 8:

 1. Bij verhindering van Deelnemer kan een vervanger worden aangewezen door Deelnemer, mits dit voor aanvang van de Opleiding is en vooraf Schriftelijk aan EA is meegedeeld. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft in dat geval in stand.
 2. In geval er toelatingseisen worden gesteld voor deelname aan een Opleiding dient de vervanger afzonderlijk door EA te worden toegelaten.
 3. Mits voor aanvang van de Opleiding Schriftelijk aan EA is meegedeeld, kan Deelnemer bij verhindering voor een Opleiding ervoor kiezen zijn inschrijving eenmaal uit te stellen tot de eerstvolgende editie van de Opleiding. EA staat er niet voor in dat de Opleiding ook daadwerkelijk doorgang zal vinden of ongewijzigd wordt aangeboden. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van Deelnemer blijft, met in achtneming van artikel 7, in dat geval in stand. Indien het Cursusgeld wijzigt, is Deelnemer het nieuwe bedrag aan Cursusgeld verschuldigd.

Alle inschrijvingen voor modules filosofie vallen onder de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Bij annulering geldt artikel 7:

 1. EA behoudt zich het recht voor om tot 14 kalenderdagen voor de aanvang van de Studieperiode, de Opleiding of delen daarvan uit te stellen of geen doorgang te laten vinden indien daartoe door EA voldoende reden wordt geacht. 
 2. Na ontvangst van de Schriftelijke bevestiging van de Aanmelding is annulering slechts Schriftelijk mogelijk. Telefonische annulering is niet mogelijk. 
 3. Annulering door Deelnemer van een Opleiding is kosteloos binnen 14 kalenderdagen na verzending van de Schriftelijke bevestiging van de Aanmelding.
 4. Na de termijn van 14 dagen, zoals vermeld in artikel 7.3, tot aan de aanvang van de Opleiding, is deelnemer als administratiekosten 10% van het Cursusgeld verschuldigd tot een maximum van €250. 
 5. Ingeval van annulering van de Opleiding door Deelnemer na de aanvang van de Studieperiode, heeft de Deelnemer recht op gedeeltelijke restitutie van het Cursusgeld. De hoogte van de restitutie wordt bepaald door de formule
 6. ((A : B) x C) - D), waarbij: A = het Cursusgeld van de Opleiding; B = totaal aantal cursusdagen van de Opleiding; C = het totaal aantal resterende cursusdagen na de datum van ontvangst van Annulering door Deelnemer; D = 10% van het Cursusgeld tot een maximum van €250.
 7. In geval van annulering van de Opleiding door EA heeft Deelnemer recht op terugbetaling van het volledige bedrag. 
 8. Indien Deelnemer het door hem aan EA verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan, zal EA het aan Deelnemer toekomende bedrag, met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 7, aan Deelnemer terugbetalen op een door Deelnemer aangewezen bank- of girorekening.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen