Examencommissie

Ten behoeve van het afnemen van examens en ten behoeve van de organisatie en de coördinatie van de tentamens is er binnen de faculteit één examencommissie ingesteld.

Wat doet de Examencommissie?

De Examencommissie van Erasmus School of Philosophy houdt toezicht op allerlei zaken die te maken hebben met de examens. Zo behandelt zij mogelijke gevallen van fraude (plagiaat). Hoe zij hierbij te werk gaat vindt u hier. Zij beoordeelt de kwaliteit van toetsing en de uitvoering van het Bindend Studie Advies (BSA). Daarnaast houdt de Examencommissie toezicht op de samenhang van de afstudeerprogramma's, de kwaliteit van de bachelor- en masterthesis en het afgeven van bewijzen van toelating tot de masteropleiding. De kwaliteit van de faculteit kan zo worden gewaarborgd. Ten slotte houdt de Examencommissie zicht op cursusrendementen en tentamenresultaten. Hierover informeert zij de Opleidingscommissie.

Het belang van de Examencommissie tijdens de opleiding

Voor studenten is het van belang zich te realiseren dat zij in verschillende fasen van hun opleiding de examencommissie zullen tegenkomen. Deze commissie moet bijvoorbeeld formeel toestemming verlenen voor het ingediende examenprogramma, keurt de aanvraag van het bachelor- en masterexamen goed (of af), stemt in met stages of verblijf in het buitenland en verleent al dan niet vrijstellingen voor programmaonderdelen op basis van elders afgelegde examenonderdelen. In het algemeen geldt dat indien u in uw studieprogramma afwijkt van gebaande paden, u hier vooraf toestemming voor moet vragen aan de examencommissie.
Individuele afwijkingen van het studieprogramma of de wijze en tijdstippen van tentaminering en examinering die niet van te voren ter goedkeuring aan de examencommissie zijn voorgelegd, lopen een groot risico in de eindfase alsnog te worden afgekeurd. Deze commissie heeft tot taak er zorg voor te dragen dat studenten gelijk behandeld worden; daarbij hoort dat studenten zonder reden (en opgaaf daarvan) geen ander studieprogramma mogen volgen dan hun jaargenoten.

  
Dr. S. WinteinVoorzitter
Dr. K.E.M. BauerDocent
Dr. P.J.J. DelaereDocent
Dr. S.G.A. van HerpenExtern lid
Dr. T.K.A.M. de MeyDocent
Drs. T. HeroldSecretaris

Jaarverslag

De Jaarverslagen van de Examencommissie van Erasmus School of Philosophy zijn hier te downloaden.
Jaarverslag 2017-2018 (PDF)
Jaarverslag 2016 (PDF)
Jaarverslag 2015 (PDF)
Jaarverslag 2014 (PDF)
Jaarverslag 2013 (PDF)
Jaarverslag 2012 (PDF)
Jaarverslag 2011 (PDF)
Jaarverslag 2010 (PDF)

Correspondentie

E-mailadres
Kamer
J5-69
Ruimte
Bayle Building | Building
Adres

Postbus 1738
3000 DRRotterdam
Nederland