Medezeggenschap

Faculteitsraad 

De Faculteitsraad is een belangrijk medezeggenschapsorgaan van Erasmus School of Philosophy. De faculteitsraad bespreekt de algemene gang van zaken in de faculteit met de decaan. De decaan informeert de faculteitsraad over het door hem gevoerde beleid en over zijn beleidsvoornemens met betrekking tot onderwijs, onderzoek, financiën, personeel en organisatie.

De raad bestaat uit acht leden en wordt voor de helft gekozen uit het personeel en voor de andere helft uit de studenten.

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie houdt zich primair bezig met onderwijs en adviseert over de voorgestelde onderwijsprogramma's en de haalbaarheid daarvan.

De opleidingscommissie:

- brengt jaarlijks advies uit over de voorgestelde onderwijsprogramma's;
- houdt toezicht op de uitvoering van de onderwijs evaluaties en bespreekt de resultaten daarvan;
- houdt toezicht op de studeerbaarheid van de programma's;
- organiseert studiedagen over onderwijs en kwaliteitsverbetering;
- doet gevraagd en ongevraagd voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs;
- laat zich door de studieadviseur informeren over de studievoortgang van studenten.  

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen