Over ERMeCHS

A few student studying on a table.

ERMeCHS (Erasmus Research institute for Media, Culture, History & Society) is het onderzoeksinstituut van de Erasmus School of History, Culture and Communication aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ERMeCHS is opgericht in 2023 om het onderzoek van het Erasmus Research Centre in Media, Communication and Culture (ERMeCC) en History@Erasmus te verenigen tot een gezamenlijke onderzoeksomgeving binnen de faculteit. Onderzoekers bij ERMeCHS zijn toegewijd aan het uitvoeren van interdisciplinair onderzoek op het gebied van media, communicatie, cultuur, geschiedenis, kunst en samenleving.

Missie

Onze missie is om onszelf te vestigen als een vooraanstaand onderzoeksinstituut, gericht op de complexe en veelzijdige verbindingen tussen media, communicatie, cultuur, geschiedenis, kunst en samenleving.

Onze aanpak is interdisciplinair, empirisch en op theorie gebaseerd, gelegen op het kruispunt van de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. We streven ernaar om een diverse, internationale gemeenschap van academici en studenten aan te trekken en te koesteren. Ons onderzoek beoogt bij te dragen aan belangrijke wetenschappelijke debatten en maatschappelijke uitdagingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau aan te pakken. We trachten impact te generen voor een verscheidenheid aan belanghebbenden wereldwijd en het opbouwen van sterke verbindingen tussen onze onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. 

Onze doelstellingen:

1. Het leiden van een vooruitstrevende interdisciplinaire onderzoeksagenda die bijdraagt aan geschiedenis, kunst- en cultuurstudies, en media- en communicatiestudies, evenals aan de strategische doelen van de EUR.

2. Bijdragen aan de oplossing van (nieuwe) mondiale maatschappelijke uitdagingen en het bevorderen van onderzoekssamenwerkingen met academische en maatschappelijke partners over de hele wereld.

3. Een actieve rol spelen in het democratiseren en toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis, door transparant te werk te gaan, de samenwerking met de maatschappij op te zoeken en deel te nemen aan publieke debatten.

Rotterdam Erasmus bridge

Onze onderzoeksvisie

ERMeCHS richt zich op hoogwaardig fundamenteel onderzoek met als doel complexe maatschappelijke uitdagingen te verklaren en op te lossen. Via onze actieve onderzoeksgroepen faciliteert en stimuleert ERMeCHS een samenwerkingsgerichte en inspirerende onderzoeksomgeving. We streven ernaar om een van de toonaangevende onderzoeksinstituten te worden op het kruispunt van de Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen, met een focus op vijf strategische onderzoeksgebieden waar onze expertise en kennis van grote waarde zijn: Globalization of Culture and Society, Mediatization and Digitalization, Innovation in Cultural and Creative Industries, Sustainability in Culture and Societies, en Diversity and Inclusion.

Lees meer over onze onderzoeksgebieden

Research Strategie

Download de ESHCC Research Strategy 2021-2024 (EN) hieronder:

ERMeCHS Management

ERMeCHS wordt bestuurd door de Research Management Board (RMB), die tot taak heeft gevraagd en ongevraagd advies te geven of voorstellen te doen aan de vice-decaan onderzoek over alle zaken die het facultaire onderzoek betreffen.

Lees meer over de RMB

ERMeCHS Onderzoeksseminar

Het doel van de ERMeCHS seminarreeks is dat onderzoekers hun werk kunnen presenteren aan hun collega's in een constructieve en ondersteunende omgeving. Onderzoekers zijn vrij om te presenteren op basis van gepubliceerde werken, maar ook op basis van vroege versies en lopende projecten. Deze seminars bieden een uitstekende gelegenheid om feedback te vragen en discussie op te wekken. ERMeCHS-onderzoekers kunnen ook buitenlandse wetenschappers uitnodigen - inclusief samenwerkingspartners en co-auteurs - om hun werk te presenteren. Deze seminars zijn doorgaans hybride evenementen, wat betekent dat zowel presentatoren als publiek op afstand kunnen deelnemen. Het is ook mogelijk om andere onderzoekers aan de EUR uit te nodigen, evenals andere doelgroepen.

ERMeCHS Gasthoogleraar

Vanaf 2022 heeft ERMeCHS een jaarlijks Gasthoogleraar Programma geïntroduceerd, waarbij een ervaren onderzoeker zich bij ons voegt om bij te dragen aan onze onderzoeksthema's. De ERMeCHS Gasthoogleraar werkt samen aan onderzoeksprojecten met een of meer facultaire onderzoekers gedurende een maximale periode van drie maanden. Daarnaast neemt de Gasthoogleraar actief deel aan facultaire onderzoeksevenementen, waaronder workshops met medewerkers en studenten, neemt deel aan discussies met de ERMeCHS PhD-club en verzorgt openbare lezingen.

Eerste ERMeCHS Gasthoogleraar

Prof. dr. Nete Norgaard Kristensen, hoogleraar aan de Afdeling Communicatie, Universiteit van Kopenhagen (Denemarken).

"In het academisch jaar van 2022-2023 had ik het grote voorrecht om een visiting professor aan ERMeCHS te zijn. Deze kans heeft niet alleen mijn bestaande samenwerkingen met de zeer getalenteerde wetenschappers van de school op het gebied van media, cultuur en maatschappij verder versterkt. De levendige, interdisciplinaire onderzoeksomgeving van de school stimuleerde ook nieuwe ideeën en connecties, en ik voorzie veel mogelijkheden voor toekomstige samenwerkingen tussen ERMeCHS en mijn departement, het Departement Communicatie aan de Universiteit van Kopenhagen."

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Tweede ERMeCHS Gasthoogleraar

Prof. dr. Pierre-Yves Donzé, hoogleraar Bedrijfsgeschiedenis aan de Graduate School of Economics, Universiteit van Osaka (Japan).

"Mijn verblijf bij ERMeCHS was een uitstekende gelegenheid om mijn onderzoek naar de wereldwijde bedrijfsgeschiedenis van mode verder te ontwikkelen. De interdisciplinaire aanpak die dit instituut voorstaat, stimuleert uitwisselingen tussen de geschiedenis en de sociale wetenschappen, waardoor de manier waarop historici werken wordt uitgedaagd en vernieuwd. Ik kijk ernaar uit om de relaties die in Rotterdam zijn opgebouwd de komende jaren voort te zetten."

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen