De roep om 'meer toezicht' is een reflex die de zorg niet beter maakt

Leenstelselgeld
Marco Varkevisser

Bij de helft van de zorgovernames in Nederland is private equity betrokken. Volgens Dieuwke Hooft Graafland moeten we de (positieve) effecten hiervan onderzoeken, in plaats van direct om toezicht vragen. In de analyse 'Private equity koopt honderden zorgaanbieders, tijd voor meer (toe)zicht?' stelt het FD dat er nauwelijks toezicht is op de vele overnames door private equity in de zorg (FD, 5 mei). Daardoor is weinig bekend over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de nieuwe zorgketens. De opmars van private equity in de zorg zou in nevelen zijn gehuld.

Private equity in de zorg heeft positieve effecten. Fusies en overnames kunnen bijdragen aan passende zorg. Marco Varkevisser, hoogleraar marktordening in de zorg, ziet geen principiële redenen waarom je tegen (private) investeerders in de zorg zou zijn: ze brengen kennis, kunde, innovatie én investeringsgeld mee. Ook zorgminister Ernst Kuipers wees recent op de positieve effecten van investeren in de zorgsector, waaronder een prikkel tot innovatie.

Stijgende zorgkosten

Nederland staat met een vergrijzende bevolking voor een enorme uitdaging. Ons land is gebaat bij het beteugelen van uit de pan rijzende zorgkosten. De kansen die private equity biedt moeten we niet onbenut laten – denk aan innovatiekracht, consolidatiepotentieel en efficiëntere businessmodellen. Dit leidt tot kortere wachtlijsten en lagere kosten.

Varkevisser stelt dat we 'weinig zicht hebben op de gevolgen voor de kwaliteit van zorg'. Dat is nog geen reden om aan te dringen op meer toezicht. Zo'n oproep impliceert dat private equity per definitie risico's met zich meebrengt voor de zorgkwaliteit. Dat valt te betwijfelen. Kwaliteit van zorg vertegenwoordigt waarde voor investeerders. En aandeelhouders kunnen sectorspecifieke regelgeving niet zomaar overrulen. In de zorg gaan de kwaliteit en de belangen van patiënten, cliënten, zorgorganisaties én maatschappij altijd voor de belangen van de aandeelhouder.

Er is, zoals het FD terecht constateert, nog weinig onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van private equity-zorgketens op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Breng dus eerst de effecten in kaart. Pas daarna kunnen we beoordelen of aanpassingen aan de huidige wettelijke waarborgen noodzakelijk zijn en meer toezicht nodig is.

Dit opinie artikel van Dieuwke Hooft Graafland verscheen op 10 mei 2023 in het FD. Dieuwke Hooft Graafland is advocaat bij Loyens & Loeff N.V. en gespecialiseerd in de zorgsector. Zij refereert in dit opiniestuk aan eerdere uitspraken van hoogleraar Marco Varkevisser.

Wilt u het hele artikel lezen, ga dan naar de website van het FD.

Professor

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen