Thema’s en leerdoelen verdiepingscolleges

Verdiepingscollege 1

Het belang van risicoverevening - Prof. dr. Wynand van de Ven

Leerdoelen:

 • U kunt strategieën om solidariteit op een concurrerende zorgverzekeringsmarkt te organiseren benoemen.
 • U kunt het belang van risicoverevening voor het Nederlandse zorgstelsel toelichten.
 • U kunt de effecten van inadequate risicoverevening benoemen.
 • U kunt strategieën om de effecten van inadequate risicoverevening te reduceren toelichten.

Verdiepingscollege 2

De vormgeving en ontwikkeling van risicoverevening - dr. René van Vliet

Leerdoelen:

 • U kunt de vormgeving van het huidige risicovereveningsmodel beschrijven.
 • U bent in staat om de ontwikkeling van risicoverevening te beschrijven.
 • U kunt benoemen aan welke voorwaarden de vereveningscriteria moeten voldoen.
 • U kunt toelichten welke afwegingen naar voren komen bij het verbeteren van het vereveningsmodel.

Verdiepingscollege 3

Hoe goed is het Nederlandse risicovereveningsmodel? – dr. Frank Eijkenaar

Leerdoelen:

 • U kunt verschillende maatstaven om vereveningsmodellen te evalueren toelichten.
 • U bent in staat om de kwaliteit van het huidige Nederlandse risicovereveningsmodel in algemene zin te beoordelen.
 • U bent in staat om te beoordelen hoe goed het Nederlandse risicovereveningsmodel functioneert voor gezonde verzekerden.
 • U bent in staat om te beoordelen hoe goed het Nederlandse risicovereveningsmodel functioneert voor chronisch zieke verzekerden.

Verdiepingscollege 4

Hoe nu verder? - dr. Richard van Kleef

Leerdoelen:

 • U kunt de mogelijke effecten van onder- en overcompensaties beschrijven.
 • U kunt uitleggen waarom het lastig is deze effecten in de praktijk te meten.
 • U kunt strategieën voor het reduceren van onder- en overcompensaties beschrijven.
 • U kunt uitleggen welke afwegingen moeten worden gemaakt bij het toepassen van deze strategieën.