1. Woonzorg psychische kwetsbaarheid

“Hoe kunnen mensen met een psychische aandoening de regie over hun leven behouden?”

Mensen met psychische problemen en aandoeningen verdienen de best mogelijke behandeling en zorg. Alleen zo kunnen zij, op hun eigen tempo en op hun eigen manier, de regie over hun leven behouden. Zorg die doelmatig is, afgestemd op de voorkeuren van de cliënt en diens naasten, in goede samenhang met andere zorgdomeinen  en met behoud van continuïteit.

Nieuwe buurt

Zowel vanuit de Alliantie Kwaliteit in de GGZ, de WMO- gedachte, als vanuit 'Als je het ons vraagt' zijn zelfredzaamheid en eigen regie belangrijke waarden. In de huidige ontwikkeling van de ambulantisering van de GGZ-zorg ontstaan lastige dilemma’s . Wat betekent het voor een cliënt om bij de oplossingen van deze dilemma’s meer zeggenschap te krijgen? Hoe ontwikkel je als organisatie een steeds duidelijker visie op eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten. En hoe zorg je dat die visie ook werkelijkheid wordt voor cliënten, naasten en professionals?

Glazen wand

Glazen wand

ESHPM heeft in samenwerking met Zorgbelang Inclusief en Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam een kwaliteitsinstrument ontwikkeld: ‘Als je het ons vraagt’. Dit kwaliteitsinstrument gaat uit van input vanuit cliënten, naasten en medewerkers. Zij worden als afzonderlijke groepen middels focusgesprekken bevraagd op verbeterpunten in de zorgverlening. Deze gesprekken worden ingeleid door films waarin binnen het perspectief van de groep dilemma’s rondom eigen regie, zelfredzaamheid en participatie aan bod komen. Met de resultaten uit de verschillende groepen wordt in een gezamenlijke bijeenkomst bepaald welke verbeterpunten de meeste prioriteit hebben en waar aan gewerkt gaat worden. Het werk wordt verdeeld in co-design groepen die er praktisch mee aan de slag gaan.

Liefde

De films die gebruikt worden in deze methode, zijn gebaseerd op interviews met cliënten, medewerkers en verwanten uit de zorgpraktijk. Acteurs behorende tot de doelgroep verwoorden een dilemma en brengen dit zo tot leven. Door bij de focusgesprekken te beginnen met het vertonen van de films, worden de deelnemers uitgenodigd de eigen situatie en verbeterpunten te bespreken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen