2. Woonzorg verstandelijke beperking

“Echt gehoord voelen betekent deelname aan een systeem met en voor elkaar“

Kwaliteit van leven en eigen regie zijn belangrijke waarden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het kwaliteitskader gehandicaptenzorg gaat uit van de kwaliteit van bestaan voor cliënten en schept helderheid over wat zij mogen verwachten van de geboden zorg.

Alleen

Als belangrijkst aspect uit het kader wordt de aandacht voor wat de cliënten zelf vinden en ervaren van kwaliteit van de zorg genoemd. Zowel persoonlijke gesprekken met cliënt en vertegenwoordiger als het eens per drie jaar bevragen van alle cliënten zijn onderdeel van het kader waarop verbeteracties worden gebaseerd.  Aan zorgteams wordt gevraagd om naast hun normale werkoverleg aan systematische reflectie te doen ten behoeve van de zorg aan de individuele cliënt. In ieder geval kijken teams eenmaal per jaar naar wat er goed gaat en wat er beter kan. De vraag is of deze systematiek al dan niet te veel door de organisatie wordt ingevuld i.p.v. een de cliënt echt centraal te stellen.

Afvoerputje

Om meer gelijkwaardigheid in de kwaliteit van de geboden zorg te garanderen, heeft ESHPM in samenwerking met Zorgbelang Inclusief en Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam een kwaliteitsinstrument ontwikkeld: ‘Als je het ons vraagt’. Dit kwaliteitsinstrument gaat uit van de input vanuit de drie voor de zorgverlening belangrijkste partners: cliënten, naasten en medewerkers. Zij worden als afzonderlijke groepen middels focusgesprekken bevraagd op verbeterpunten in de zorgverlening. Deze gesprekken worden ingeleid door films waarin binnen het perspectief van de groep dilemma’s rondom eigen regie, zelfredzaamheid en participatie aan bod komen. Met de resultaten uit de verschillende groepen wordt in een gezamenlijke bijeenkomst bepaald welke verbeterpunten de meeste prioriteit hebben en waaraan gewerkt gaat worden. Het werk wordt verdeeld in co-design groepen die er praktisch mee aan de slag gaan.

Een normaal leven

De films die gebruikt worden in deze pragmatische methode zijn gebaseerd op interviews met cliënten, medewerkers en verwanten uit de praktijk van de gehandicaptenzorg. Acteurs behorende tot de doelgroep verwoorden een dilemma en brengen dit zo tot leven. Door de focusgesprekken te beginnen met het vertonen van de films worden deelnemers uitgenodigd hun eigen situatie en verbeterpunten te bespreken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen