Onderzoek

anta Maria della Pietà church on the mountains at dusk. GranSasso peak on the background.

Binnen EETI wordt door de verschillende onderzoekers – theologen, filosofen, economen en bedrijfskundigen – wetenschappelijk onderzoek verricht op het snijvlak van economie en theologie.

Ten eerste worden de noties uit de theologie onderzocht die hun invloed hebben doen gelden in de geschiedenis van de economie. Een voorbeeld daarvan is Adam Smith's metafoor van de onzichtbare hand, in feite een vertaling van het theologische concept van de voorzienigheid en Gods vaderlijke hand naar de economie. Eveneens wordt er onderzoek gedaan naar theologische concepten die weliswaar minder sterk in de economie zijn ingeweven, maar die wel kunnen helpen om economisch gedrag te verhelderen en economische verschijnselen te begrijpen.

Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de invloed van economische en sociale omstandigheden op de ontwikkeling van theologische concepten. De theologie wordt niet in een vacuüm bedreven, maar is onderhevig aan historische beïnvloeding - die lang kan doorwerken.

Een ander terrein van onderzoek betreft de metaforen in religieuze geschriften. Deze zijn vaak ontleend aan de agrarische samenleving. Wij bestuderen de vertaling naar (nieuwe) metaforen, die in onze geïndustrialiseerde, hoogtechnologische samenleving passen, wat mogelijk hun zeggingskracht voor het heden kan vergroten.

Empire State Building

All images courtesy by Riccardo Budini.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen