Duale traject master Zorgmanagement

Introductie

Als toekomstige leiders in de gezondheidszorg zullen studenten hun uitgebreide theoretische kennis moeten combineren met professioneel gedrag en praktische vaardigheden. Deze 'dualiteit' is een leidend principe van ons masterprogramma Health Care Management (HCM). Het komt tot uitdrukking in de leerdoelen en het centraal stellen van praktijkvoorbeelden in de lesstof. De dualiteit komt tevens terug in de samenstelling van de studenten, bestaande uit studenten die net hun bachelor hebben afgerond en studenten die aanzienlijke professionele en praktische ervaring hebben. Voor studenten die deze ervaring missen heeft de master HCM de mogelijkheid gecreëerd om praktische werkervaring in de gezondheidszorg op te doen. Het internship (duale stage) is geen verplicht onderdeel van de master, maar een keuzevak binnen het master traject.

Doelen

Het internship strekt zich uit over een periode van minimaal vijf maanden, waarin de studenten zowel studeren (het voorbereiden en bijwonen van hoorcolleges en werkgroepen) als stage lopen in een organisatie in de gezondheidszorgsector. Organisaties die interessant zijn, zijn bijvoorbeeld (psychiatrische) ziekenhuizen, VWS, gezondheidscentra, verpleeghuizen, ziektekostenverzekeraars, adviesbureaus gericht op de zorg en beroepsverenigingen. De dagelijkse management- en beleidspraktijk zal studenten in staat stellen om hun wetenschappelijke achtergrond (kennis) te leren combineren met een initiatiefrijke houding en praktische vaardigheden (kunde). Door deze koppeling tussen theorie en praktijk krijgen studenten inzicht in de competenties waarover zij dienen te beschikken. Een ‘gewone’ stage heeft doorgaans tot doel om inzicht in het toekomstige werkveld en de dagelijkse werkpraktijk te verkrijgen. Hoewel dit ook in de stageperiode een belangrijk doel is, worden studenten daarnaast geacht zelf hun eigen ontwikkeling en leertraject te sturen op het gebied van managementvaardigheden. Studenten worden daarmee gestimuleerd om gedurende hun internship-stage zelfstandig te werken en meer verantwoordelijkheid te dragen over hun projecten. Daarmee vormt dit een relevante aanvulling op ieders C.V. en het zal de kans op toekomstige baanmogelijkheden aanzienlijk vergroten.

Inhoud van het programma

Het internship duurt minimaal vijf maanden met een minimale inzet van twee dagen per week. Studenten zijn verplicht om minstens 360 uur in totaal stage te lopen. Studenten hebben de vrijheid om gedurende het jaar aan hun internship te beginnen, echter wij raden voltijds-studenten aan om in januari te starten vanwege hun andere verplichtingen in het masterprogramma. Een succesvol internship wordt mogelijk gemaakt door de inspanningen van ESHPM, de organisaties die stageplekken aanbieden en natuurlijk van de student. De organisatie dient een adequate leeromgeving te bieden en voldoende kansen te creëren om te observeren, werken en reflecteren over de verschillende aspecten van de organisatie en het beroepsleven. Organisaties worden verwacht dat zij een ervaren supervisor (minstens 5 jaar relevante werkervaring op HBO + niveau) beschikbaar stellen. De door de student uit te voeren werkzaamheden zijn gebaseerd op de vaardigheden, voorkeuren en persoonlijke leerdoelstellingen van de student, evenals de eisen van de organisatie en specifieke projecten. Van studenten mag worden verwacht dat ze veel tijd en energie zullen besteden aan het behalen van hun leerdoelen en hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. De voortgang van de student wordt gemonitord op basis van een reflectief dagboek in het online systeem van de universiteit. Uiteindelijk wordt een eindresultaat opgeleverd wat bestaat uit een kort verslag en een eindgesprek waarin de student zijn of haar ontwikkeling bespreekt.

De rol van ESHPM coördinator (Anne Marie Weggelaar) is het verzamelen en verstrekken van geschikte vacatures aan de masterstudenten. Verder is zij verantwoordelijk voor het coördineren van het programma, ondersteuning van de masterstudenten en de begeleiders en het verstrekken van relevante informatie aan alle partijen.

Werklast en financiële compensatie

Studenten die het internship succesvol hebben afgerond, zullen 5 ECTS toegewezen krijgen. De studenten en de stage verlenende instelling zijn vrij om te beslissen over de besteding van deze uren, echter studenten worden sterk aangemoedigd om rekening te houden met het programma van de master, zodat zij de reguliere vakken van HCM kunnen volgen.

De afspraken met betrekking tot de taken, de verzekering en aansprakelijkheid, alsmede de financiële vergoeding, worden geformaliseerd in een contract ondertekend door de student, de organisatie en ESHPM. Hoewel organisaties niet verplicht zijn studenten een maandelijks salaris te geven tijdens de stage, wordt er gewoonlijk een financiële bijdrage gegeven voor onkosten die studenten maken.

Globale tijdlijn

Maanden

Activiteit

Gedurende het jaar

Acquisitie, selectie en werving van organisaties

Organisaties kunnen een ‘vacature-formulier’ sturen voor hun stage

September

Studenten kunnen reageren op de vacatures die online staan, maar zij kunnen eventueel ook later in het jaar ‘solliciteren’.

Organisaties selecteren potentiele kandidaten voor sollicitatiegesprekken.

Vanaf oktober

Start van de stage (voornamelijk door deeltijd studenten).

Het bepalen van de taken, projecten en leerdoelen

December/ januari

Start van de stage (voornamelijk door voltijd studenten).

Het bepalen van de taken, projecten en leerdoelen

Na min. 360 uur

Prestatiebeoordeling en reflectieverslag door begeleider en student.

Eind gesprek met de stage instelling, student en de coördinator van het stageprogramma

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het internship (duale stagetraject) van de master Health Care Management, kunt u contact opnemen met de coördinator, Dr. Anne Marie Weggelaar-Jansen MCM (telefoon: 06-29 01 02 83 / email: weggelaar@eshpm.eur.nl).

Algemene informatie voor studenten wordt verstrekt in de startweek van de master Healthcare Management (eerste week van september). Als u geïnteresseerd bent om een stageplek aan te bieden aan een van onze studenten, vul dan het vacatureformulier in. Anne Marie Weggelaar neemt daarna contact met u op.