Integrale ouderenzorg als speerpunt voor nieuw kabinet

Prof.dr. Robbert Huijsman

Robbert Huijsman schreef tien blogs over ouderenzorg op Skipr als opmaat naar de verkiezingen in maart. In zijn essay in Skipr quarterly komt hij tot een synthese van de agenda die de (in)formateurs van het nieuwe kabinet zouden moeten gebruiken om tot een fundamentele visie voor een duurzame ouderenzorg te komen.

Het wordt voor het nieuwe kabinet een grote uitdaging om te komen tot echt goed integraal ouderenbeleid over de domeinen van personeel, wonen, participatie, welzijn en zorg én financiering. Vast onder leiding van een aparte minister die ook ruimte en mandaat krijgt om alle relevante ministeries in Den Haag bijeen te brengen én houden voor een integrale aanpak. Want die is nog het meest gewenst, om tegenstrijdige beleidslijnen en traditionele domeinen en kolommen te doorbreken

Verbinding en samenhang

Ook de tijd van ruilhandel tussen onderwerpen of cherry picking van eigen stokpaardjes is voorbij, het gaat om de verbinding en samenhang tussen de thema’s. En om structurele integratie van de verschillende systeem- en geografische niveaus, zodat de domeinoverstijgende regionale samenhang nu werkelijk tot stand komt.

Agenda

Dan is de agenda ineens vrij duidelijk! Om het ambitieus te maken, voeg ik een paar targets voor het dementieveld toe. Deze kunnen ook als voorbeeld dienen voor andere onderdelen van integrale ouderenzorg.

  • Een breed geschakeerd aanbod van ouderenhuisvesting in alle ouderenvriendelijke wijken, variërend van een- en tweepersoons appartementen en geclusterde co-woningen tot kleinschalige woonzorgcomplexen en verpleeghuissettings. Target: 150.000 nieuwe woonleefplekken voor mensen met dementie.
  • Vroegsignalering en multicomponent preventieprogramma’s op grote schaal, met ontschotte preventiefondsen die met de juiste prikkels de verschillende financieringsstelsels juist verbindt in plaats van tegen elkaar uitspeelt. Target: 40 procent reductie van nieuwe gevallen van dementie.
  • Persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning voor alle kwetsbare ouderen. Target: in 2025 werken alle regio’s volgens de Zorgstandaard Dementie 2020.
  • Rijk palet aan mantelzorgondersteuning en respijtzorg voor wie dat maar nodig heeft, vanuit zowel werkgevers als gemeenten en andere financiers met onder andere mantelzorgsparen voor latere verzilvering van uitgevoerde mantelzorgwerk. Target: halvering van verzuim en uitval vanwege overbelasting door mantelzorgtaken.
  • Opschaling van digitalisering, met domotica, zorg-op-afstand, blended care, leefstijl- en veiligheidsmonitoring, inclusief “achterwacht” van inspringend personeel als alarmsignalen afgaan. Target: de standaardoplossing bij 50 procent van thuiswonende mensen met dementie.
  • Alle ouderen die dat wensen één integraal zorgleefplan waarmee alle betrokken dienst- en hulpverleners werken, in een ict-ondersteunde persoonlijke gezondheidsomgeving.
  • Alle ouderenzorg in één domein, met een geïntegreerd wettelijk en financieringskader over de schotten van Wmo, Zvw en Wlz heen en zonder verschillen in eigen bijdragen.

Wat zou ik graag de rechterhand van deze (in)formateur zijn!

Professor
Meer informatie

Deze blog is op 7 april 2021 gepubliceerd op Skipr.